Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
POLITIKA [1576-1698] PDF Spausdinti El. paštas
1576. Andriekus, Leonardas. Didžioji grėsmė: [Dėl tautų susiliejimo bei nutautėjimo Amerikoje] // 1954. - Nr.10. - P.475-476. - Parašas: L.Gendrutis.

1577. W.Churchillio svajonės: [Dėl taikaus sugyvenimo su Rusija] // 1954.
Nr. 6. P.287-288. -Parašas: L.Gendrutis.

1578 . Ar žuvo pasyvus pasipriešinimas?: [Žuvus Martinui Kingui] // 1968. - Nr.5. P 225. Parašas: KJK.

1579. Atominė bomba taikos sargyboje // 1945. - Nr.9. - P.14.

1580. Bačkaitis, Stasys, dr. Europos bendruomenė Rytų Europos demokratizacijos sūkuryje // 1990. - Nr.4. - P.269-272. - Šaltiniai: 10 pavad.

1581. Bačkis, Stasys A. JAV - Sovietų Sąjungos konsularinė sutartis [dėl JAV piliečių apsaugos kelionėse po Sovietų Sąjungą, pasirašyta 1964.06.01] // 1967. -Nr.5. - P.226-228.

1582. Bendradarbiavimas taikoje: [Apie penkių karą laimėjusių valstybių užsienio ministrų konferenciją Londone] // 1945. - Nr.4. - P.6. -Parašas: J.K.
1583. Brakas, M[artynas]. Žmogus sovietinėje santvarkoje: [Remiantis kn. "Government, law and courts in the Soviet Union and Eastern Europe". New York, 1959] //1963. - Nr.10. - P.436-442.

1584. [Brazaitis, Juozas], Apie masonus // 1953. - Nr.3. - P.142-143. -Parašas: J.B.

1585. Brizgys, Vincentas, vysk. Portugalijos santvarkos bruožai: [20 a. pirma pusė] // 1952. - Nr.5. - P.215-220.

1586. Bush, George. JAV prezidento pranešimas Kongresui apie pagalbą Pabaltijui [ir Lietuvai, 1991 m. birž. 15 d.] // 1991. - Nr.3. - P.243-244.

1587. Churchill, Winston. Ar mes nusižudysime?: [Apie pokario tarptaut. padėtį] / Vertė A[ntanas] Sodaitis // 1946. - Nr.7. - P.110-111.

1588. Cicėnas, J[eronimas]. Lenkija skersvėjyje tarp Rytų ir Vakarų: [Respublikos pokario polit. padėtis] // 1948. - Nr.10. - P.39-41.

1589. Creel, George. Jungtinės Europos Valstybės: Iš "Reader's Digest", Janu-ary 1946 / Išvertė V.Minkūnas // 1946. - Nr.5. - P.74-75.

1590. Čeginskas, Kajetonas J. Taika ir žmogaus teisės: Praėjusių Žmogaus teisių metų paraštėje // 1969. - Nr.l. - P.2-4.

1591. Dambriūnas, L[eonardas]. Nusikaltimas ir bausmė: [Mintys apie polit. pasaulio padėtį po Antrojo pasaul. karo] // 1946. - Nr.l. - P.3-4.

1592. Daugintis, P[etras], S.J. Ekonomija ir žmoniškumas: [Trumpai apie 1957 m. Montevideo m. įvykusias tarptaut. sąjūdžio "Ekonomie et Humanisme" dienas] // 1958. -Nr.2. - P.93-94.

1593. Korporatyvizmo paveikslai: [Apie korporatyv. organizacijas užs.
šalyse] // 1956. - Nr.2. - P.62-66. - Išnašos: 21 pavad.

1594. Tikrasis korporatyvizmo veidas: [Apie korporacijas, jų tikslus,
esminius bruožus] // 1954. - Nr.6. - P.167-272.

1595. Vokietija kelias iš vargo: [Apie pokario sunkumus] // 1950. - Nr.8. -
P.383-384.

1596. Deivoniškis. Amerikos misija: [Tarptaut. padėtis, 1945 m.] // 1945. - Nr.8. -P.9.

1597. Kas liks?: [Mintys apie pokario pasaulį] // 1945. - Nr.7. - P.6.

1598. Draugelis, J[eliziejus]. Komunistinės moralės "pranašumas" // 1975. -Nr.5. - P.233-234.

1599. Eretas, Juozas. Kinija - priešas virsta draugu: Iš žurn. "Team", 1973, Nr.8 // 1974. - Nr.3. - P.97-104.

1600. Europinio sąjūdžio konferencija [Londonas, 1952 m. saus. 21-24 d.: Žinutė] // 1952. - Nr.2. - P.96.

1601. Gailius, Juozas, dr. Italų vadovaujančių sluoksnių socialinė kilmė // 1956.
N. 10. - P.473-474.

1602. Gerutis, Albertas, dr. Sovietinis federalizmas: Šis str. yra praplėstas tekstas paskaitos, kurią aut. skaitė Baltų Inst. II konferencijoje Stockholme 1973 birž. 8-11 M 974. - Nr.2. - P.49-55. - Išnašos: 17 pavad.

1603. Gilius, Mykolas. Įspūdžiai iš Berlyno: [Polit. padėtis] // 1951. - Nr.3. -R 142-143.

1604. Gintalas, Romas. Knyga apie leninizmo intelektualines šaknis: [Pranc. istoriko bei sociologo Alain Besancon kn. "Gulago susidarymas: Leninizmo intelekt. kilmė". N.Y., 1980.] // 1982. - Nr.5. - P.373.

1605. [Girnius, Juozas]. Dviprasmiška dėtente: [Trumpai apie tarptaut. santykius pasaulyje] // 1975. - Nr.4. - P.180. -Parašas: Žlt.

1606. Politinės moralės klausimu // 1952. - Nr.9. - P.427-429. -Parašas:
JUozas Alaušius.

1607. Rusija - rūsti ir atsilikusi imperija // 1977. - Nr.2. - P.80-81. - Parašas: P.Pakalnis.

1608. Sveikinant "Kontinentą": [1974 m. pabaigoje Londone pradėtas leisti
rusų ir vok. k. žurnalas apie persekiojimus komunist. kraštuose] // 1975. - Nr.2. P.89. - Parašas: Žlt.

1609. Girnius, Kęstutis K. Branduoliniai ginklai: Strategija ir dorovė // 1987. -Nr.2. - P.73-86. - Išnašos: 46 pavad.

1610. Girnius, Ramūnas J. A.D.Sacharovas - mokslininkas ir laisvės kovotojas // 1974, - Nr.6. - P.274-276: portr.

1611. Girniuvienė, Mirga. A.D.Sacharovo įspėjimas laisvajam pasauliui: [Dėl žmogaus teisių pažeidimų Sovietų Sąjungoje] // 1977. - Nr.3. - P.107-113: portr.

1612. Goma, Paul. Kalba rumunų disidentas rašytojas Goma: [Pasikalbėjimas apie žmogaus teisių pažeidimus soc. Rumunijoje / Kalbėjosi Marija Matulevičiūtė] // 1979. - Nr.3. -P.128-130.

1613. [Grinius, Jonas]. Prancūzija ir Vokietija Europos sujungime: [Pokario laikotarpis] // 1952. - Nr.6. - P.286-287. -Parašas: J.Gr.

1614. Iš moterų revoliucinio pasaulio: [Apie moterų išsilaisvinimo sąjūdį ir jo aktyvistę kolumbietę Kate Millett] // 1974. - Nr.4. - P.174-176. -Parašas: S.A.

1615. Iš viso pasaulio: [Polit. apžvalga] // 1945. - Nr.4. - P.6; Nr.5. - P.6; Nr.6. - P.6-7; Nr.7. - P.8-9. -Parašas: J.K.

Ivinskis Z. Europos kelias į dabartinę krizę. - Žr.8541.

1616. Jasaitis, Jonas. Federalizmas ir imperializmas Europoje [po 2-ojo pasaul.
karo] // 1953. - Nr.10. - P.456-460.

1617. Jonynas, Vytautas Aleksandras. Expo 67 margumynai: Laiškas iš Montrealio (III): [Apie 1967 m. pasaul. parodą] // 1967. - Nr.7. - P.310-314: iliustr.

1618. Kanados tautinės mažumos - bejėgė trečioji jėga: Laiškas iš Montrealio
(II) [Kvebeko problema ir kt. taut. mažumų situacija] // 1965. - Nr.8. - P.351-354.

1619. Tylioji ar racionalioji revoliucija?: Laiškas iš Montrealio: [Apie polit.
padėlį Kanadoje] // 1965. - Nr.4. - P.179-181.

1620. Juodeika, Vladas. Bolševizmo kaina: [Apie beteis, žmogaus dalią Sovietų
Sąjungoje] // 1976. - Nr.2. - P.49-52: portr. - Išnašos: 6 pavad.

1621. Jurgėla, PĮetras]. Amerikos užsienio politika [po 2-jo pasaul. karo] // 1948.
- Nr.16/17. - P.316-323.

1622. Kasias, Bronis. Egzilinių vyriausybių ir veiksnių problema // 1984. - Nr.3.
- P.133-136, 138-142. - Panaudoti šaltiniai ir literatūra: 8 pavad.

1623. Sovietinė tautybių politika // 1964. - Nr.2. - P.52-60. - Išnašos: 17
pavad.

1624. KaŠauskas, Raimondas. Griūva totalitarinė ideologija [komunizmas] //
1991. - Nr.3. -P.229-231.

1625. Kazokas, VĮincas]. Australija mūsų akimis // 1950. - Nr.6. - P.283-285.

1626. Kodėl Amerika prarado Kiniją: [Tarptaut. santykiai po 2-ojo pasaul. karo]
// 1950. - Nr.3. - P.142-143.

1627. Kojelis, Juozas. Po Helsinkio konferencijos: [Tarptaut. santykiai] // 1975.
- Nr.7. - P.325-327.

1628. Kur pasuks vokiečių krikščionys demokratai? // 1949. - Nr 25. - P.185-186. -Parašas: A.Ž-kas.

1629. Labutis J., dr. Nejauki tarpstotė: [Apie 1978 m. kovo 9 d. Belgrade įvykusį Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimą] // 1978. - Nr.6. - P.268-272.

1630. Laisvės ilgesys ir nuobodulys: Ryšium su soviet. armijos represijomis Čekoslovakijoje] // 1968. - Nr.7. - P.321.

1631. Latvijos Nepriklausomybės šventė: [Lapkr. 18 d.] // 1945. - Nr.9. - P.9. -Parašas: V.T.

1632. Laučka, Juozas B. Watergate klampynė: Jos padariniai ir atgarsiai // 1975.
- Nr.l. - P.35-38. -Parašas: Juozas Lišva.

1633. Lenkijos jaunimo rūpesčiai: [Apie sunkią ekon. bei sočiai, padėtį] // 1981.
- Nr.2. - P.122-124. -Parašas: J.V.

1634. Liepinis, J[uozas]. Gorbačiovas, Rusija, totalitarizmas Vakarų Europos
spaudoje // 1990. - Nr.3. - P.245-247: iliustr.

1635. Rytų Europos tautos susigrąžina prarastą istoriją: [Apie tau t. savimonės
augimą Sovietų Sąjungai priklausomose šalyse] // 1982. - Nr.2. - P.141-142.

1636. Vidurio Europos revoliucija: [Trumpai apie esamą polit. padėtį] //
1991. - Nr.2. -P.154-155.

1637. [Miciūnas, Antanas]. Politika ir religija // 1949. - Nr.26. - P.239-240. -Parašas: A.Mc.

1638. Rusiškoji kasdienybė: [Apie soviet. visuomenės moral. nuosmukį] //
1953. - Nr.7. - P.331-333. -Parašas: A.Mc.

1639. Mockus, K[azys]. Po didžiųjų konferencijos: [Tarptaut. apžvalga] // 1955.
- Nr.7. - P.294-295.

1640. Musteikis, Antanas. Komunistinio imperializmo šaknys: [Ist. ir polit. prielaidos] // 1952. - Nr.2. - P.49-50, 52-57.

1641. Narkeliunaitė, Salomėja. Kolonializmas: vakarietinis ir sovietinis: (Pagal nuotaikas Jungtinėse Tautose) // 1955. - Nr.10. - p.436-438.

1642. Nemickas, Bronius. Helsinkio susitarimų teisinė prigimtis: Paskaita, skaityta 1975 m. lapkr. 29 d. VLIKo seime, Niujorke // 1976. - Nr.l. - P.l-8.

1643. "Nerami taika": [Apžvelgiama tarptaut. padėtis po karo] // 1945. - Nr.8. -P.13-14.

1644. NKVD technika tardant// 1952. - Nr.4. - P.192..

1645. Nuernbergo bylos dalyviai ir literatūra: [Kokias knygas skaitė nuteistieji kalėjime] //
1946. - Nr.l 1. - P.211.

1646. Pabedinskas, J[onas]. Ispanija: [Polit. ir ekon. padėtis pokario metais] // 1951. - Nr.l. -P.45-47.

1647. Padalskis, Pranas. Tito ir Jungtinės Valstybės: [Apie komunist. Jugoslavijos režimą] // 1950. - Nr.2. - P.87-88.

1648. Pagerbti žmogaus teise: [Dėl demokratijos atstatymo pasaulyje] // 1945. -Nr.1.-P.2.-Parašas: J.K.

1649. Pasaulio įvykiai 1945 metais: [Polit. apžvalga] // 1946. - Nr.l. - P.15. - P a-rašąs: J.K.

1650. Pasaulio politika 1949 metais: [Ažvalga] // 1950. - Nr.l. - P.46-47. -Parašas: A.K.

1651. Pasaulis ant svarstyklių: (1951 m. polit. apžvalga) // 1952. - Nr.l. - P.45-48.-Parašas: A.K.

1652. Pasikalbėjimas su Amnesty International darbuotojais: [Paminėti
B.Gajauskas, P.Cidzikas, A.ČechanaviČius ir kt.] / Kalbėjosi Marija Matulevičiūtė //
1981. - Nr.5. -P.314-318.

1653. Pasikėsinimas prieš šeimos pagrindus: [Apie W.Vogt kn. "Road to Survival", propaguojančią šeimos augimo reguliavimo priemones] // 1950. - Nr.2. - P.95-96.

1654. Pašilis, Saulius. Tautų atgimimas ir išnykimas - Valijos pavyzdys: [Apie valų tautos likimą Anglijoje] // 1984. - Nr.2. - P.l 19-120.

1655. "Penkių" konferencijos belaukiant: [Apie būsimą Potsdamo konferenciją] // 1945. - Nr.3. - P.4. -Parašas: J.K.

1656. Persilaužimo metai: [Apie 1950 m. tarptaut. polit. padėtį] // 1951. - Nr.2. -P.93-95.

1657. Plateris, Aleksandras. Žmogus ir visuomenė: [Sočiai, klausimai] // 1979.
- Nr.8. - P.329-334.

1658. Politika be nugarkaulio: [Dėl nepakankamo ryžtingumo kovoje prieš komunizmo plitimą pasaulyje] // 1950. - Nr.5. - P.239-240. - Parašas: A.K.

1659. Povilavičius, Stepas. Didžiosios ir mažosios valstybės: [Turi būti laisvos ir nepriklausomos] // 1945. - Nr.5. - P.2. - Parašas: Stp.Vykintas.

1660. Prezidentas Trumenas mūsų reikalu: [Pateikiamas Trumeno laiškas gen. Eizenhaueriui emigrantų klausimu] // 1945. - Nr.6. - P.l: iliustr.

1661. Prieš naują konferenciją: [Apie 1945 m. gruod. 15 d. įvksiančią JAV, Anglijos ir Sovietų Sąjungos užs. reikalų ministrų konferenciją] // 1945. - Nr.10. -P.14.

1662. Sacharov, Andrei. Liberalioji Vakarų inteligentija, jos iliuzijos ir
atsakomybė: Ištrauka iš kn. "Mano šalis ir pasaulis", kurios vert. išsp. leid.
"Perspektyvos", 1978, Nr.2 // 1981. - Nr.2. - P.107-110.

1663. Andrei Sakharov: [N u o t r.] // 1975. - Nr.9. - P.416.

1664. [Skrupskelienė, Alina]. Etninės grupės JAV: [Apie jų išsilaikymo sąlygas]
// 1974. - Nr.8. - P.368-369. -Parašas: A.S.

1665. Naujos dirbančio jaunimo nuotaikos [JAV: Sočiai, klausimai] // 1977.
- Nr.3. - P.129-132. -Parašas: A.S.

1666. "Paskutinė paslaptis" - Vakarų gėda: Kai Vakarų sąjungininkai
prievarta atidavė Stalinui per du milijonus žmonių [iš pabėgėlių stovyklų] // 1978. -Nr.10. - P.454-462.

1667. Sovietų pogrindis // 1978. - Nr.3. - P.93-96, 98-101.

1668. Socialinė padėtis Ispanijoj // 1962. - Nr.4. - P.182-184. -Parašas: J.G.M.

1669. [Stočkus, Bronius]. H-bomba: [Apie vandenil. bombą] // 1950. - Nr.4. -P.187-188. -
Parašas: B.S.

1670. Ieškant tikrosios priežasties: [Pastabos apie komunizmo plitimo
priežastis] // 1953. - Nr.4. - P.190. -Parašas: B.St.

1671. Lenkija be laisvės: [Polit. padėtis pokario metais] // 1951. - Nr.l. -
P.47. -Parašas: B.S.

1672. Sukrėtimas Vakaruose: [Trumpai apie pokar. visuomenės beidėjiškumą Prancūzijoje ir Belgijoje] // 1948. - Nr.14. - P.236-237. -Parašas: Pr.G.

1673. Sumeškerioti intelektualai ir taika: [Apie TSRS intelektualų pasisakymus prieš vadinamuosius "karo kurstytojus"] // 1948. - Nr.21. - P.527.

1674. Sužiedėlienė, Galina. Naujoji aplinka - grėsmė ar proga?: Kai kurie egzilų prisitaikymo aspektai // 1967. - Nr.l. - P.l-7: lent. - Išnašos: 11 pavad.

1675. Šerkšnas, A[ntanas], dr. Moteris šių dienų rūpesčiuose: [Moters sočiai, padėtis visuomenėje] // 1952. - Nr.9. - P.411-415.

1676. Tie patys rūpesčiai ir Azijoje: [Polit. apžvalga] // 1945. - Nr.2. - P.4. - P a-rašąs: J.K.

1677. "UI reicho dievų sutemos": [Trumpai apie fasist. Vokietijos vadus] // 1947. - Nr.5. - P.230.

1678. Trimakas, Kęstutis. Psichiatrijos piktnaudojimas Sovietų Sąjungoje// 1981. -Nr.4.-P.221-228,

1679. Trumpa, Vincas. Veto teisė ir JTO // 1947. - Nr.4. - P.165-167. -Skyriai: I.Veto teisė ir Lietuva; Il.Veto teisė; IILVeto teisė ir Jungtinių Tautų Organizacija; IV .Ateities perspektyvos.

1680. Trumpai: [Polit. bei sočiai, situacija JAV valdomoje Vokietijos dalyje] // 1945. - Nr.4. - P.5.

1681. Tulaba, Ladas. Pragiedruliai ir šešėliai tarptautiniame gyvenime: [Jvairių ideolog. krypčių aptarimas] // 1971. - Nr.4. - P.168-172.

1682. [Vaišnora, Juozas, MIC, dr.]. Italijos problemos: [Ekon. sunkumai] // 1954. - Nr.2. - P.91-93. - P a r a š a s: Dr. J.Sav.

1683. Tautybių problema Sovietų Sąjungoje // 1970. - Nr.2. - P.50-54. -
Išnašos: 33 pavad. -Parašas: Dr.V.Mar.

1684. Tautiškumo klausimas sovietinėje teritorijoje // 1967. - Nr.4. - P. 175-
180; Nr.6. - P.241-248. -Parašas: Dr.V.Mar.

1685. [Vaitiekūnas, Vytautas]. Etninio paveldėjimo programa: [Pateikiamas JAV
tautybėms paremti įstatymo IX skyrius] // 1972. - Nr.6. - P.304. -Parašas: Vt.Vt.

1686. Genocido nusikaltimas: [Apie bolševikų nusikaltimus prieš tautas
Sovietų Sąjungoje] // 1951. - Nr.8. - P.337-340, 342-343.

1687. Pax Romaną žurnalas demografinės pusiausvyros klausimu: [Žurn.
"Convergence", 1973, Nr 1] // 1973. - Nr.7. - P.323-324. -Parašas: VtVt.

1688. Politika 1973 metais [pasaulyje] // 1974. - Nr.2. - P.85-89.

1689. Politika 1974 metais [pasaulyje] // 1975. - Nr.2. - P.74-79.

1690. Tarptautinė politika 1977 // 1978. - Nr.l. - P.25-37.

1691 Tarptautinė politika 1978 metais // 1979. - Nr.2. - P.69-79.

1692. Tarptautinė raida 1983 metais // 1984. - Nr.l. - P.41-50.

1693. Žmogaus teisės Jungtinėse Tautose // 1969. - Nr.3. - P.97-103.

1694. Vardys, Vytautas S. Krymo totorių byla: Str. spausd. "The Russian Re-view", April 1971 (Vol.30, Nr.2) / Išvertė Alina Skrupskelienė // 1975. - Nr.2. - P.61-66. - Išnašos: 3 pavad.

1695. Viliamas, Vladas, dr. Krikščioniškoji demokratija akcijoje: [Vidurio Europos krikščionių demokratų s-gos 1-asis tarptaut kongresas 1953 m. kovo 13-15 d. Niujorke: Pranešimą skaitė taip pat prof. Kazys Pakštas] // 1953. - Nr.4. - P.187-188: iliustr.

1696. Zubas, Vytautas P. Įspūdžiai iš Okeanijos: [Kelionė po N.Zelandiją] // 1974. - Nr.2. - P.83-84.

1697. Quebecas - nauja valstybė Š.Amerikos žemėlapyje? // 1977. - Nr.5. -
P.230.

1698. Zubras, Albertas. Rusifikacija Sovietų Sąjungoje // 1973. - Nr.2. - P.49-56. - Išnašos: 20 pavad.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai