Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
MEDICINA [2787-2816] PDF Spausdinti El. paštas
2787. Ambrozaitis, K[azys], dr. Artificialinės inseminacijos problema: [Apie
1949 m. spalio mėn. Romoje įvykusį 4-ąjį tarptaut. katalikų gydytojų suvažiavimą]
// 1950.-Nr.4.-P.188.
Bansevičius D. Kai kurie medicinos ir religijos santykio aspektai. - Žr.561. Bieliauskas V. Atsakymas. - Žr.2150.

2788. Brinkis Z.J., dr. Darbo medicina: Jos reikšmė ir ateitis: [JAV] // 1954. -Nr.3. - P.l 16-124.

2789. Budrys, Milda, M.D. Lietuviai gydytojai Amerikoje XIX šimtmečio pradžioje: [Juozas Andziulaitis, M.Bozinčius, K.Butkevičius, Marija Daujotas, M.Kasakauskas, Teodoras Kodis, Juozas Margaitis, Mykolas Stupnickis, Jonas Šliūpas, Joana Tamošauskaitė-Baltrušaitienė-Želvienė, Antanas Varnagiris] // 1984. - Nr.6. -P.359-366: portr. - Literatūra: p.365-366 :37 pavad.

2790. Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje, 1900-1912: [Juozas
Abromaitis, Antanas Bacevičius, Sylvestras Brenza, Andrius Graičiūnas, Adomas Juška, Kazys Kasputis, Jonas Kaškaitis-Kaškevičius, Jokūbas Kulys, Pranas Matulaitis, Jonas Misevičius, Zuzana Rutkauskaitė- Šlakienė,Antanas Rutkauskas, Ignas Stankus, Aldona Šliūpaite-Jankauskienė, Kazys Vezelis, Juozas Jonas Vizgirdas, Antanas Zimantas] // 1987. - Nr.l. - P.41-55: portr. - Išnašos: 90 pavad.

2791. Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje (1912-1922):
[Constance K.Abromaitis, Juozas Austrą, Dominikas BagoČius, Bernotaitė Birutė F. Antanas Bertašius, Steponas Biežis, Bronušas Ipolitas, Jonas Bučmys, Alfonse F.Budrecki, C.K.Čemauskas (Cherry), Benedict Čiapas-Chapas, Alexander Davidonis, Mykolas Devenis, Kazys Drangelis, Povilas Jakimavičius, Jonas Jonikaitis, Antanas Juozaitis, Adomas Juška, Antanas Kapočius, Kazimieras Kliauga, Ignas E.Klimas, Joseph C.Landžius, VVilliam A. Lukšys (Burke), P.G.Luomanas, Ignas Makaras, Kazys Mikolaitis, Antanas Montvidas, Stasys Naikelis, Virginija Narbutt, Petras Petraitis, Antanas Petriką, Pranas Puskunigis, Aleksandras Račkus, Jonas Sarpalius, Jonas Skadauskas, Vincentas J.Stack-Staknis, Albert Strikol, Mykolas Strikolis, Vincentas Šimkus, Aldona Šliūpaite-Jankauskienė, Antanas Tananevičius, Edvvard F. Urba, Bladas Vencius, Jonas Vitkus, John Waluk, Petras Zalatorius, Paul Žalys, Povilas M. Žilvitis] // 1988. - Nr.3. - P.208-214: portr.; Nr.4. - P.273-282: portr. - Literatūra: 81 pavad.

2792. Lietuviai gydytojai Amerikoje XX šimtmetyje, 1922-1949: [Andrius
Akelaitis, K.Ažukas, John M.Bačiulis, Peter Brazis, Walter Butkus, Tadas Dundulis, VVilliam Dusevičius, Valerija Genitis, Aldona Gravrokienė, Eugenija Gurskis-Paužienė, Anthony Gužauskas, Anthony S.Yuškis, Alexander Jovaiša, Julius Jurgėla, Enockas I.Klimas, Krikščiūnas Christian VVilliam, Joseph Kvarciejus, Algirdas Margiris, Alphonse Palubinskas, Juozas Paulionis, Domininkas Pilka, Jonas Poška, Antanas Rakauskas, Jonas Repšys, Jonas Stanislovaitis, Paul Užkuris, Albertas Valibus, John VVaitkus, George VViltrakis] // 1990. - Nr.l. p P.46-54: portr. - Literatūra: 51 pavad.

2793. Medicinos išsivystymo raida Lietuvoje XV-XX šimtmečiuose// 1991.
- Nr.4. - P.300-307. - Išnašos: 39 pavad.

2794. Butkus, Antanas. Ateroskleroziniai kraujagyslių pakenkimai ir klinikinės komplikacijos // 1978. - Nr.4. - P. 148-157: iliustr. - Išnašos: 21 pavad.

2795. Nauja prošvaistė medicinoje laisvųjų deguonies radikalų ir kenksmingų
eikosanoidų pašalinime // 1988. - Nr.l. - P.62-63.

2796. Chemoterapijos pažanga: [Apžvelgiami XX a. pasiekimai] // 1948. - Nr.l3.
-P.189-190. -Parašas: Pn.
Gilvainis R. Mokslininko dilema išlikti objektyviam totalitarinės valdžios susiaurintame akiratyje. - Žr.2160.

2797. Kasperavičius, Kęstutis. Veterinarijos srities sutvarkymas Nepriklausomoje
Lietuvoje // 1955. - Nr.2. - P.80-84.

2798. Kova su vėžiu: [JAV mokslininkų tyrinėjimai] // 1947. - Nr.4. - P.182.

2799. Kraujas, kuris užmuša: [Medicina] // 1947. - Nr.7. - P.333-334.

2800. Lietuvių gydytojų IX suvažiavimo Chicagoje dalyviai: [N u o t r.] // 1973.
- Nr.8. - P.379.

2801. Logoterapija: [Mokslo pasiekimai] // 1947. - Nr.5. - P.229.

2802. Matulis, Anatolijus C. Kalbos vaidmuo psichiatrijoje: Nauji keliai psich.
ligų gydyme: [Su red. prier. apie aut] // 1976. - Nr.9. - P.395-399. - Išnašos: 2 pavad.

2803. Matusas, Jonas. "Lietuviški peiliukai" prieš 550 m: [Apie pirmuosius med.
instrumentus, minimus kn. "Das Marienburger, Tresslehrbuch", 1896] // 1958. - Nr.5.
- P.235-236.

2804. Meškauskas, Juozas, dr. Medicina senovės Lietuvoje ir vėlesniais laikais: Paskaita, skaityta LKMA suvažiavime Chicagoje 1979.VUI.31-IX.2 // 1981. - Nr.2. -P.95-100: iliustr.; Nr.3. - P.168-178: faks. - Bibliogr.: 16 pavad.

2805. Povilaitis, Bronius. Tabakas ir jo alkoloidai: [Pagal paskaitą, skaitytą Toronto akademikų d-jai 1968 m. saus. 20 d.] // 1971. - Nr.5. P.214-218. - Išnašos: 15 pavad.
Religija ir sveikata, 1979. - Žr.1036.

2806. Rugis, Jonas. Paul Ehrlich: (100 m. gimimo sukakties proga): [Vok. gydytojas, mokslininkas] // 1955. - Nr.7. - P.289-290.

2807. [Skrupskelienė, Alina]. Dr. B.Spock galėjo suklysti: [Apie įžymaus amer. vaikų gydytojo patarimus] // 1974. - Nr.5. - P.226. -Parašas:. A.S.

2808. Staugaitis, Jonas, dr. Šių dienų medicina ir gydytojo pašaukimas // 1949.
- Nr.26. - P.240-242. Parašas: J.Gintautas.

2809. Šaulys, Vacys. IX lietuvių gydytojų suvažiavimas [Čikaga, 1973 m. geg.
26-27 d.] // 1973. - Nr.7. - P.322-323.

2810. X-tasis gydytojų suvažiavimas: [Pasaulio liet. gydytojų s-gos
suvažiavimas, Čikaga, 1975.05.23-25] // 1975. - Nr.7. - P.327-329: iliustr.

2811. Tercijonas, VĮincas], dr. Medicinos laimėjimai Lietuvos nepriklausomybės metais // 1953. - Nr.3. - P.140-142.

2812. Valaitis, Jonas. Medicina ateities perspektyvoje: Paskaita, skaityta Mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoj 1969.XI.30, bendrajame posėdyje // 1970. - Nr.4. -P.155-158.

2813. Venckus, J[uozas]. Vaikų paralyžius arba poliomielitas // 1952. - Nr.9. -P.395-404. - Išnašos: 27 pavad.

2814. Vėžys moderninio mokslo šviesoje // 1955. - Nr.3. - P.l 12-118; Nr.4/5.
- P.180-188.

2815. Vydas, Juozas. Diabetas // 1979. - Nr.4. - P.167-171. - Išnašos: 5 pavad.

2816. VVitkus, Eleonora R., dr. Nuostabieji antibiotikai: [Penicilinas] // 1952. -
Nr.6. - P.285-286.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai