Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie užsienio filosofus. Nuotraukos [765-802] PDF Spausdinti El. paštas
765. Bergsono santykis su katalikybe: [Apie žydų kilmės pranc. filosofą] // 1950.- Nr.5. - P.236. -Parašas: A.m.

766. Kodėl H.Bergsonas mirė žydu? // 1950. - Nr.2. - P.91-92.

767. Girnius, Kęstutis K. Rudolf Carnap: Log. pozityvizmo vyriausias atstovas: [Vok. filosofas, 1891-1970] // 1970. - Nr.10. - P.467-468.

768. Pierre Teilhard de Chardin, S J.: [Apie pranc. jėzuitą filosofą, 1881-1955] // 1968. - Nr.5. - P.193-194.

769. Teilhard de Chardin: 100 metų nuo krikščionybės ir evoliucijos sintezės ieškotojo gimimo // 1981. - Nr.3. - P.179-180: portr. -Parašas: K.T.

770. Jakštas, JĮuozas]. Benedetto Crose: [It. liberal. filosofas, 1866.02.25-1952.11.20] // 1953. - Nr.7. - P.294-300: portr.

771. Kėkštas, Juozas. Benedetto Croze [Crose] - filosofas, estetas, politikas // 1946. - Nr.8. - P.134-135.


772. Matukas M. 300 metų nuo Rene Descartes mirties: [Pranc. filosofas] // 1950. - Nr.10. - P.475-476.

773. Paškus, Antanas. John Dewey - "progresyviosios mokyklos" filosofas [1859-1953: Amer. filosofas] // 1968. - Nr.7. - P.312-317. - Išnašos (18 pavad.).

774. Gidžiūnas, Viktoras, O.F.M. Duns Skoto kongresas: [Tarptaut. kongresas Oksforde 1966 m. rugs.l 1-17 d., skirtas filosofo ir teologo gimimo 700 m. sukakčiai] // 1967. - Nr.l. -P.41-42.

775. Grauslys, BĮernardinas], O.F.M. Jono Duns Skoto veikalų kritišką laidą sutinkant: [Anglų filosofas, gim. tarp 1263-1266, m.-1308 m.] // 1953. - Nr.7. - P.326-328: portr.

776. Trimakas,Kęstutis. Erich Fromm (1900-1980): "Nonteistas" marksistas, psochoanalitikas, socialinis filosofas, bandęs "vykdyti Dievo valią": [Vok. filosofas] // 1980. - Nr.4. - P.225-226: portr.

777. Skrupskelis, Kęstutis. Etienne Gilson [1884.06.13-1978.09.19: Pranc. filosofas] // 1979. - Nr.3. - P.97-100: portr., autogr.

778. Urbonas, Ign[as], dr. Nicolai Hartman [1882-1950: Vok. filosofas] // 1951. -Nr.3. - P.l37.

779. [Girnius, Juozas]. Martin Heidegger: Žiupsnis informac. duomenų apie Heideggerį ir jo poveikį: [Vok. filosofas, 1889.09.26-1976.05.15] // 1977. - Nr.5. -P.202-206: portr. -Parašas: J.G.

780. [Maceina,Antanas]. Smūgis vertybių filosofijai: [Apie egzistenc. filosofijos kūrėją M.Heideggerį] // 1950. - Nr.2. - P.91. - P a r a š a s: Mc.
781. [Girnius, Juozas]. Du filosofai liberalai: Mirus KJaspersui ir B.Russelliui // 1970. - Nr.4. - P.179-182. - portr. -Parašas: J.G.

782. Skrupskelis, Kęstutis. Kanto sukaktis [1724-1804] // 1974. - Nr.10. - P.435-437: portr.

783. Viliamas, Vladas, dr. Emanuelio Kanto lietuviškos kilmės klausimu // 1953. -Nr.2. -P.90-91.

784. Mokslininkas ir politikas: (Gottfriedo Wilhelmo Leibnico 300-osios gimimo dienos proga) // 1946. - Nr.9. - P.147.

785. Navickas, Juozas L. Filosofas Lonerganas: [Anglų mokslininkas] // 1966. -Nr.3. - P.131-133: portr.

786. Mikalojus Losskij: [Žinutė apie rusų filosofą, pažymintį savo 80-metį] // 1951. - Nr.2. - P.96. - (Kronika).

787. Skrupskelis, Kęstutis. Gabriel Marcei, 1889-1973: [Prane, filosofas] //1973. - Nr.10. - P.468-469: portr.

788. [Girnius, Kęstutis K]. Herbert Marcuse: [Vok. filosofas, gim.1898 m.] // 1969. - Nr.6. - P.273-274: portr. -Parašas: K.K.G.

789. Girnius, Juozas. Jacąues Maritainui mirus [1882-1973: Prane, filosofas] // 1973. - Nr.9. - P.403-412: portr.

790. J.Maritain - liberalas! // 1950. - Nr.l. - p.45.

791. Maritain, Jacąues: [N u o t r.] // 1955. - Nr 4/5. - P.175.

792. Vaičiulaitis, Antanas. Maritaino laiškas: [Apie susitikimus su J.Maritainu ir pasikeitimą laiškais su juo] // 1986. - Nr.l. - P.31-34: portr.

793. Gaučys, PĮovilas]. Josė Ortega y Gasset (1883-1955): [Isp. filosofas, eseistas] // 1956. - Nr.6. - P.252-256.

794. Gaigalas, Vytas V. Mirė Ernest Psichari sesuo [pranc. filosofo] Renano anūkė // 1972. - Nr.9.- P.442-443.

795. Stočkus, Bronius. Bertrand Russell: [Apie anglų filosofą] // 1951. - Nr.3. -P.137-138. - Parašas: B.S.
[Girnius, J.] Du filosofai: [B.Russell]. - Žr.781.

796. Maceina, Antanas. Albert Schweitzer: Nobelio taikos premijos laureatas: [Vok. filosofas, teologas] // 1954. - Nr.2. - P.77-81: portr.

797. Tininis, Juozas. Seneka: Devyniolika šimtmečių nuo romėnų moralisto mirties // 1966. - Nr.9.- P.410-413:portr.

798. Maceina, Antanas. Nuo nmilizmo į Kristų: Vl.Soloyjovo 75-osioms mirties metinėms // 1975. - Nr.7. - P.289-298: portr. - Išnašos: 17 pavad.

799. Solovjovo kelias į Vakarus: [ Apie rusų žilos. Vl.Solovjovą] // 1953. -Nr.6. - P.282-283.

800. Šilkarskis VI., prof. Rytų newmanas: Vl.Solovjovo 50 m. mirties sukakčiai paminėti // 1951. - Nr.6. - P.265-271. - Išnašos: 12 pavad.

801. Edith Stein - filosofė ir kankinė: [Žydų kilmės katalikė vienuolė - filosofijos veikalų aut., fašistų nužudyta] // 1951. - Nr.l. - P.40-41: portr. -Parašas: A.M.

802. [Skrupskelienė, Alina]. Amold Joseph Toynbee - kontraversinis milžinas: [Anglų filosofas, 1889-1975] // 1976. - Nr.2. - P.86-87: portr. -Parašas: A.S.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai