Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Grupinės ir spektaklių nuotraukos [5556-5580] PDF Spausdinti El. paštas
5556. Vytauto Alanto "Aukštadvaris" [pastatytas Toronto "Aitvaro" teatre] // 1991.
- Nr.l. - P.65.

5557. ALVUDo vaikų teatras: 1969.111.23 pirmą kartą suvaidintos A.Kairio pjesės "Du broliukai" vaidintojai su šios pjesės aut., dr. J.Adomavičiumi ir kitais ALVUDo veikėjais // 1971. - Nr.5. - P.228.

5558. "Antro kaimo" vaidintas "Paskutinis posėdis: R.Cinka, V.Marčiukaitis, R.Stakauskas; "Antro kaimo" visas kolektyvas "Kelyje į pažadėtąją žemę": R.Cinka, I.Rušėnaitė, A.T.Antanaitis, E.Juodvalkytė, J.Jakštytė, V.Marčiukaitis, R.Stakauskas // 1972. - Nr.4. - P.205.

5559. "Antrojo kaimo" vaidintojai: R.Vėžys, R.Stravinskaitė, V.Demereckis, K.Almėnas, R.Stakauskas, B.Virkonas, RJurkūnaitė, R.Aulukevičius // 1964. - Nr.9.
- P.427.

5560. "Dėdės Tomo lūšnelė": Elyza - O.Juodytė, Džior - J.Palubinskas, Topsi -M.Skujeniekaitė: [Kauno Jaunųjų teatre nepriklausomybės metais] // 1975. - Nr.10. -P.445.

5561. Dzimdzi Drimdzi, pats pirmasis sąstatas: Juozas Olšauskas, Jonas Dikinis, Viktoras Dineika, Antanas Vanagaitis 1924 m. // 1958. - Nr.6. - P.264.

5562. H.Heįjermanso "Vilties", režisieriaus R.Juknevičiaus pastatytos Klaipėdos teatre 1936, repeticija // 1966. - Nr.5. - P.212.

5564. Jaunųjų teatro grupė su savo vadovais: R.Juknevičius, B.Sruoga,
AlgJakŠevičius, A.Zdanavičiūtė-Gustaitienė, Pr.Skardžius, V.Radauskienė, St.Šilingis,
V.Krėvė-Mickevičius, M.Dobužinskis, J.Karnavičius, A.Oleka-Žilinskas,
K.Kymantaitė, O.Juodytė, M.Chadaravičius // 1953. - Nr.5. - P.231.

5565. Jaunųjų teatro [Kaune] dalyvių grupė: V.Ivanauskas, J.Palubinskas,
G.Velička, A.Zdanavičiūtė // 1975. - Nr.10. - P.446.

5566. Kauno teatre pastatytosios "Barboros Radvilaitės" režisierius Jonas Jurašas, Barboros vaidmens atlikėja Rūta Staliliūnaitė ir dramos autorius Juozas Grušas; Žygimantas Augustas (Kęstutis Genys) ir Barbora (R.Staliliūnaitė): [2 nuotr.] // 1975. -Nr.3. -P.127.

5567. IV kultūros kongrese Putino dramą "Valdovą" suvaidino Los Angeles dramos sambūris: Rež. Petras Maželis, valdovas - Vincas Dovydaitis, Sigutė Mikutaitytė // 1988. - Nr.3. - ?A77.

5568. Los Angeles dramos sambūris: Vincas Dovydaitis, Arvydas Raulinaitis, Ramūnė Vitkienė, Saulius Stančikas, Petras Maželis, Arnoldas Kungys, Ema Dovydaitienė, Sigitas Raulinaitis, Sigutė Mikutaitytė, Fredas Prišmantas, Antanas Kiškis [1987 m.: Su red. prier. apie pastatytą V.Mykolaičio-Putino dramą "Valdovas"] // 1987. - Nr.2. -P.132.

5569. Los Angeles dramos sambūris A.Landsbergio "Paskutinį pikniką", pastatytą II teatro festivaliui, 1972.1.15 suvaidino ir savo kolonijoj: Dail. A.Žaliūnas, rež. D.Mackialienė, V.Vidugiris, VJatulienė, VLGilys, A.Giedraitis, E.Dovydaitienė, V.Dovydaitis, D.Blažys, M.Prišmantas, R.Urbanienė, V.Sakalauskas // 1972. - Nr.4. - P.185.

5570. "Milžino paunksmės" II veiksmas, I paveikslas: [B.Sruogos dramoje: Kazys Veselka, Leonas Baranauskas] // 1959. - Nr.5. - P.220.

5571. Kosto Ostrausko "Šaltkalvis": [Pjesė pastatyta Čikagos liet. teatre] // 1991. -Nr.l. -P.66.

5572. J.Palubinskas (tarp P.Zulono ir J.Sipario) "Vilties" generalinėj repeticijoj // 1966. - Nr.5. - P.213.

5573. Panevėžio dramos teatro vadovas Juozas Miltinis su dramaturgu J.Grušu ir režisieriumi V.Blėdžiu: [N u o t r.] // 1974. - Nr.10. - P.449.

5574. Birutės Pūkelevičiūtės "Žmonės ir beržai" [Los Angeles liet. dramos sambūrio scenoje] // 1991. - Nr.l. - P.65.

5575. Scena iš H.Ibseno "Noros", kurią režisierius R.Juknevičius buvo pastatęs Vilniaus valst. teatre 1942: M.Mironaitė, J.Palubinskas ir H.Kačinskas // 1966. - Nr.5. - P.212.

5576. Scena iš A.de Musset "Mariannos kaprizų" Vilniaus Vaidilos teatre 1944 m.: A.Rūkas, A.Lemešytė // 1966. - Nr.5. - P.212.

5577. Scena iš K.Ostrausko "Duobkasių", J.Blekaičio surežisuotų A.Mackaus minėjimo vakare Čikagoj 1966: A.Dikinis, ir VJuodka // 1966. - Nr.5. - P.213.

5578. "Sudiev, mano karaliau" scena 1967 kovo pastatyme Čikagoje: Aktoriai -M I n nosytė ir A.Dikinis [A.Landsbergio pjesėje] // 1967. - Nr.5. - P.205.
5579. "Šarūnas" Tautos Teatre: (Dekoracijos V.Bičiūno) // 1957. - Nr.9. - P.408; Nr.10. - P.454.

5580. "Vilties" generalinės repeticijos scena: P.Pinkauskaitė, J.Palubinskas, GJakavičiūtė, R.Krameris ir GJackevičiūtė // 1966. - Nr.5. - P.213.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai