Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [6265-6288] PDF Spausdinti El. paštas
6265. [Budrys, Pranas]. Knyga apie naujosios literatūros prometėjizmą // 1950. -Nr.5. - P.229. - Parašas: Pr.B. - Rec. kn.: Alberes, Rene Marill. La revolte des ecrivains d'aujourd'hui. - Paris, 1949.


6266. Stankus-Saulaitė, Marija. Banellio "Apsiaustalas" pagal Balį Sruogą// 1990.
- Nr.3. - P.243-244. - Rec. kn.: Benelli, Sem. Apsiaustalas: 4 v. poema / Vertė Balys Sruoga. - Čikaga: A.Mackaus knygų leid. fondas, 1988. - 176 p.

6267. Kovalenko L. Ukrainiečių novelių rinkinys // 1962. - Nr.9. - P.420-421. -Rec. kn.: Blauer November: Ukrainische Erzahlen unseres Jahrhunderts. - Heidelberg.

6268. Goštautas, Stasys. Birutės Ciplijau skaitės ispaniškieji veikalai // 1970. -Nr.6. - P.280-282: portr. - Rec. kn.: Ciplijauskaitė, Birutė. La soledad y la poesia espanola contemporanea. - Madrid, 1962; EI Poetą y la poesia. - Madrid, 1966; Sonetos Completos de Luis de Gongora. - Madrid, 1969.

6269. [Liulevičienė, Aušra]. Latvių poezijos rinktinė anglų kalba // 1986. - Nr.l.
- P.74. -Parašas: A.L. - Rec. kn.: Contemporary Latvian poetry / Ed. Inara Cedrins. - Iowa City: U. of Iowa Press, 1984.

6270. Pabaltijys Vidurio Europos kultūros metraštyje // 1987. - Nr.3. - P.211.
- P a r a š a s: jp. - Rec. leid.: Crosscurrents: [Metraštis, 1987, Nr.6: Tarp red. patarėjų yra Tomas Venclova].

6271. Du Stefano Heymo romanai // 1985. - Nr.3. - P.199-200. -Parašas: Spec.
- Rec. kn.: Heym, Stefan. Schwarzenberg. - Munchen: C.Bertlesman Verlag, 1984.

6272. Landsbergis, Algirdas. Ivasko "Baltų elegijos" // 1988. - Nr.4. - P.301-302. -Parašas: J.Žemkalnis. - Rec. kn.: Ivask, Ivar. Baltic elegies. - Compl. ed. - Noeman (Okl.): World lit. today; Univ. of Oklahoma print. services, 1990. -35 p.

6273. Rėklaitis, Povilas, dr. Nauji vokiečių pasakojimai iš netolimos Lietuvos praeities // 1968. - Nr.2. - P.95. - Rec. kn.: Josephi, Elisabeth. Unser Pastor: Roman aus dem Baltikum. - Schwarzwald: Verlag Ernst Kaufmann Lahr, 1961. - 384 p.

6274. Komunizmo eksperimentas anglų romanisto akimis // 1946. - Nr.9. - P.l54.
- Rec. kn.: Koestler, Arthur. Darkness at noon. - [New York, 1946. - 235 p.].

6275. Goštautas, Stasys. Lianų liepsna // 1984. - Nr.3. - P.191-192. - Rec. kn.:
Lianų liepsnos: Braz. naujosios poezijos antologija / Sudarė ir išvertė Povilas Gaučys.
- Chicago: B.I., [1968]. - 287 p.: iliustr.

6276. Botyrius, Julius. Angliška studija apie lietuvius vokiečių literatūroj // 1967.
- Nr.9. - P.411-413: portr. - Rec. kn.: Matulis, Anatole C. Lithuanian culture in modern German prose literature: Hermann Sudermann, Ernst Wiechert, Agnės Miegel.
- Lafayette, Ind.: Purdue univ., 1966. - 166 p.

6277. Grinius, Jonas, dr. Prancūziška knyga apie žemaitišką "Lokį" // 1949. -
Nr.26. - P.236-237. - Rc. kn.: Mėrimėe, Prosper. Lokis: La derniėre nouvelle de
P.Mėrimėe: Avec dix-sept bois originaux de V.K.Jonynas / Parengė, įžangą ir
paaiškinimus parašė R.Schmittlein. - Bade: Ed. art, 1949. - 313 p. : iliustr.

6278. Oskaro Milašiaus kūryba lietuviškai // 1980. - Nr.6. - P.361-363. -
Rec. kn.: Milašius O.V. Septynios vienatvės: [Lyrika] / Vertė Antanas Vaičiulaitis. -Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1979. - 152 p.

6279. Landsbergis, Algirdas. 56 metai Milošo poezijos anglų kalba// 1988. - Nr.3.
- P.227-228. -Parašas: LŽemkalnis. - Rec. kn.: Milosz, Czeslaw. The collected
poems, 1931-1987. - New York: Ecco Press, 1988. •

6280. [Liulevičienė, Aušra]. Lietuvos dvasiniai bruožai Czeslawo Miloszo "Ulro šalyje" // 1985. - Nr.5. - P.331-333: portr. -Parašas: A.L. - Rec. kn.: Milosz, Czeslaw. The Land of Ulro. - New York: Farrar, Straus, Giroux, 1984.

6281. Račiūnas, Algis. Česlovo Milošo "Nepasiekiama žemė" // 1987. - Nr.3. -P.204-205. - Rec. kn.: Milosz, Czeslaw. Unatteinable earth: [Eil.]. - New York: Ecco Press, 1986.

6282. Vaičiulaitis, Antanas. Lietuva pasaulinėj poezijoj // 1970. - Nr.10. - P.473-474. - Parašas: Aug.Raginis. - Rec. kn.: Nemarioji žemė: Lietuva pasaul. poezijos posmuose: Antologija / Sudarė A.Tyruolis. - Boston: Liet. enciklopedijos 1-kla, 1970.
- 176 p. - Sudaryt, tikroji pavardė Alfonsas Šešplaukis.

6283. Rėklaitis, Povilas, dr. Nauji vokiečių pasakojimai iš netolimos Lietuvos praeities // 1968. - Nr.2. - P.95-96. - Rec. kn.: Scheu, Verner. Birute: Roman aus Litauen. - Mūnchen: Damm Verlag GMbH, 1966. - 418 p.

6284. Igno Skrupskelio disertacija// 1968. - Nr.6. - P.281-282: portr. - Rec. kn.: Skrupskelis, Ignas. Lietuviai XVIII amžiaus vokiečių literatūroje. - Roma: LKMA, 1967.-XX, 172 p.

6285. Matulis, Anatolijus C. Solženicyno naujas romanas // 1973. - Nr.l. - P.39. -Rec. kn.: Solzhenitsyn, Alexander. August 1914. - New York, 1972. - 622 p.

6286. Vaičiulaitis, Antanas. "John Steinbeck stovi tarp pačių populiariausių..." // 1951. - Nr.7. - P.331. - Parašas: Aug.R. - Rec. kn.: Steinbeck, John. Tarp pelių ir vyrų / Išvertė K.Barėnas. - Coventry: Pradalgė, 1950. - 128 p.

6287. Landsbergis, Algirdas. Novelių rinkinys apie lietuvių išeivius // 1990. -Nr.l. - P.83-84. -Parašas: J .Žemkalnis. - Rec. kn.: Thorman, Carolyn. Fifty years of eternal vigilance. - Atlanta: Peachtree, 1989.

6288. Popiežius Jonas Paulius II - aktorius ir dramaturgas // 1988. - Nr.l. -P.72-74: portr. - Rec. kn.: Wojtyla, Karol. The collected plays and writing on the-atre. - B.v.: University of California Press, 1987.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai