Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Vertimo menas [6412-6422] PDF Spausdinti El. paštas
6412. Goštautas, Stasys. Vertimas kaip kūryba: [Dėl liet. literatūros kūrinių vertimo į anglų k.] // 1988. - Nr.3. - P.215-217.

6413. Gražiūnas, AĮlbinas]. Atkištinė knyga: [Apie kn. "23 svetimieji" (Viurcburgas, 1947): Nagrinėjami vertimo į liet. k. klausimai, kritikuojamas red. K.Prutenis] // 1947. - Nr.6. - P.279-282.
Landsbergis A. "Hamletas" - nugalėtojas. - Žr.6880.

6414. Maciūnas, Vincas. Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga:
[Apie dešimt Ezopo pasakėčių, kurias išleido Jonas Šulcas Karaliaučiuje 1706 m.:
"Die Fabuln Aezopi zum Versuch nach dem Principio Litvanicae Linguae - Littauisch
vertiret von Johann Schultzen, S.Minist.": Kalbama apie jų vertimus] // 1947. - Nr.4.
-P.145-148, 150.

Nagys H. Apie vokiečių literatūros žinovus ir vertėjus. - Žr.5847.

6415. Radauskas, Henrikas. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo: [Polemizuojama su
J.Baltrušaičio kūrybos vert. Jonu Valaičiu dėl vertimo kokybės] // 1962. - Nr.2. -
P.95-96.

Rubšys A. Alfonso Nykos-Niliūno Giesmių giesmės vertimas. - Žr.6881.

6416. Rukša, Antanas. Humanistinė kultūra nepriklausomoje Lietuvoje: [Kalbama
apie antik. literatūros vertėjus J.Dumčių, V.Šilkarskį, Pr.Brenderį, M.Račkauską,
KJokantą, A.Smetoną, A.Churginą ir kt.] // 1990. - Nr.2. - P.l 29-137: portr. - Išnašos:
35 pavad.

6417. Vergilijaus lietuvinimas: [Aut. apie savo darbą verčiant "Enėjidę"] //
1965. - Nr.3. - P.137-138.

6418. S tanku s-S au laite, Marija. Tomo Venclovos vertimai: [Krit. vertinami pasaul. poezijos vertimai, išsp. kn. "Balsai" (Southfield, 1979)] // 1981. - Nr.4. - P.270-272.

6419. Varinis J. (slapyv.?). Vertimų klausimas: [Krit. pastabos dėl gausių ne pirmaeilės reikšmės veikalų vertimų, tuo skriaudžiant savosios literatūros leidimą] // 1953. - Nr.6. - P.286-287.

6420. Venclova, Tomas. Dvi poetinio vertimo mokyklos: [Atsakymas į Marijos Stankau s-S au lai tės str. "Tomo Venclovos vertimai", išsp. "Aiduose", 1981, Nr.4] // 1981. - Nr.6.-P.410-412.

6421. Zaranka, Juozas. Vergilijaus Bukolikos ir Georgikos Rukšos vertime [Londonas, 1977 m.: Aptariamas Antano Rukšos vertimo menas] // 1977. - Nr.8. -P.380-383.

6422. Vergilijaus Enejidė [Bostonas, 1965: Plačiai analizuojamas Antano
Rukšos atliktas vertimas] // 1967. - Nr.10. - P.436-443: portr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai