Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Literatūros konkursai. Premijos [6423-6466] PDF Spausdinti El. paštas
6423. "Aidai" skiria literatūros premiją: [Premijos sąlygos] // 1951. - Nr.l. -
P.48; 1954. - Nr.l. - 3-ias virš. p.

6424. "Aidų" literatūros premija: [Sąlygos] // 1955. - Nr.6. - P.247.

6425. "Aidų" novelės konkursas: [Sąlygos] // 1946. - Nr.l. - P.4; Nr.2. - P.20; Nr.3. - 4-as virš. p.; Nr.5. - P.80; Nr.9. - P.80.

6426. "Aidų" premija už literatūrą: [Konkurso sąlygos] // 1957. - Nr.6-10. - 3-ias virš. p.; 1958. Nr.l. - 3-ias virš. p.; 1959. - Nr.8-10. - 3-ias virš. p.; 1960. - Nr.1-2. -1-as virš. p.; 1961. - Nr.8-10. - 3-ias virš. p.; 1963. - Nr.8-9. - 3-ias virš. p.; 1964. - Nr.l-2. - 3-ias virš. p.

6427. "Aidų" premijos komisijos posėdis: [A.Vaičiulaitis, St.Zobarskas,
Vl.Prosčiūnaitė-Brazaitienė, L.Andriekus, L.Žitkevičius, 1958 m.: N u o t r.] // 1958.
- Nr.5. - P.239.

6428. Akademinio skautų sąjūdžio jaunimo literatūros konkursas: [Konkurso sąlygos] // 1959. - Nr.l. - P.38.

6429. "Akademinis Skautų Sąjūdis, mėgindamas prisidėti prie lietuvių literatūros puoselėjimo, 1958 m. rugsėjo mėn. paskelbė Jaunimo literatūros konkursą...": [Žinutė] // 1959. - Nr.3. -P.141.

6430. [Andriekus, Leonardas]. "Draugo" romano konkursas; "Draugo" romano premija: [Sąlygos] // 1955. - Nr.3. - P.136; Nr.6. - P.247; 1956. - Nr.4. - P.191; 1957.
- Nr.6. - P.286: portr. -Parašas: L.A.; 1958. - Nr.7. - P.336.

6431. Atsakymas p. Faustui Kiršai [į pastabas dėl Vytauto Didžiojo metų literatūros konkurso, išsp. "Aiduose", 1948, Nr.14] // 1948. - Nr.14. - P.231. -Parašas: V.R.

6432. Banaitis, Julius. Literatūriniai konkursai: [Apie Čikagos Liet. d-jos ir dienr. "Draugas" konkursus, jų teigiamas ir neigiamas puses] // 1951. - Nr.4. - P.l80.

6433. "Darbininkas" skelbia konkursą; "Darbininko" scenos veikalo konkursas: [Bostone leidžiamo laikraščio liet. dramaturgijos konkurso sąlygos] // 1955. - Nr.3. -P.136; Nr.6. - P.247.

6434. "Dienraštis "Draugas" paskelbė konkursą parašyti novelei...": [Žinutė] // 1950. - Nr.3. -P.139.

6435. "Dienraštis "Draugas" skelbia eilėraščių konkursą...": [Žinutė]; "Draugo" poezijos konkursas: [Sąlygos] // 1954. - Nr.7. - P.327; 1962. - Nr.4. - P.174.

6436. "Dirvos" novelės konkursas: [Sąlygos] // 1964. - Nr.2. - P.88-89.

6437. "Dirvos" romano konkursas: [Sąlygos] / Dirvos redakcija // 1962. - Nr.l. -P.47.

6438. Dramos konkursas: [Skelbia JAV LB Klivlendo apyl: Sąlygos] // 1957. -Nr.l. - P.36-37.

6439. Dramos konkursas: [Skelbia Lietuvos krikščionybės jubiliejaus vykd. k-tas 1987 m.] // 1985. - Nr.5. - P.339.

6440. Dramos konkursas jaunimo scenai: [Skelbia Liet. mokytojų s ga. Čikaga] // 1955. - Nr.6. - P.247.

6441. "Draugo" dienraštis paskelbė trisdešimt trečią romano konkursą...": [Žinutė] // 1983. - Nr.4. - P.276. - (Mūsų buityje).

6442. Dvi grožinės literatūros premijos: [Skelbiamos Maironio vardo poezijos ir Juozo Gabės vardo premijos: Žinutė] // 1983. - Nr.l. - P.72.


6443. Juozas Gabė: [Lit. premijų mecenatas: N u o t r.] // 1983. - Nr.5. - P.335.

6444. "Giedra" skelbia romano konkursą: [Sąlygos] // 1961. - Nr.10. - P.450-451.


6445. Grožinei prozai 1000 dol.: ["Draugas" skelbia 13-ąjį konkursą, 1963 .: Sąlygos] // 1963. - Nr.5. - P.224.

6446. Jaunimo literatūros konkursas: [Sąlygos] // 1960. - Nr.4. - P.177; 1961. -Nr.6. - P.274.

6447. Jaunimo literatūros konkursas; [JAV LB Švietimo taryba 1984 m. skelbia romano konkursą] // 1984. - Nr.6. - 3-ias virš. p.

6448. Jaunimo literatūros premija: [Skelbia Lietuv. knygos klubas] // 1955. -Nr.6. - P.247-248.

6449. Jaunimo rašinių konkursas: [Skelbia "Tėviškės žiburiai": Sąlygos] // 1959. -Nr.7. - P.316.

6450. Jaunųjų lietuvių rašytojų novelės ir eilėraščio konkursas: [Skelbia JAV LB Kultūros taryba: Konkurso sąlygos] // 1983. - Nr.4. - P.280.

6451. Kanados Lietuvių bendruomenės Kultūros fondo literatūros konkursas: [Sąlygos] / KLB Kultūros fondas // 1956. - Nr.4. - P.191.

6452. Keturioliktasis romano konkursas: [Skelbia "Draugas"] // 1964. - Nr.4. -P.200.

6453. Kirša, Faustas. Dėl Vytauto Didžiojo sukaktuvinių metų literatūros
konkurso: [Žiuri nario atsakymas į V.R. str. "Mūsų literatūriniai konkursai", išsp.
"Aiduose", 1948, Nr.l2] // 1948. - Nr.14. - P.230.
Liet. rašytojų draugijos raštas. - Žr.6354. 6454."Lietuvių Rašytojų Draugija Amerikoje, tęsdama Nepriklausomos Lietuvos ir tremties tradicijas, atgaivino literatūros premiją...": [Žinutė] // 1951. - Nr.2. - P.96. - (Kronika).

6455. "Lietuvos krikščionybės 600 metų jubiliejui paminėti Ateitininkų Federacija paskelbė poezijos rinkinio ir atskiro eilėraščio konkursą...": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. -P.224. - (Mūsų buityje).

6456. Literatūros premijos: [Trumpai aptariamos liet. išeivijos premijos: "Draugo" romano konkursas; "Aidų" literatūros premija; "Darbininko" scenos veikalo konkursas; Dramos konkursas jaunimo scenai; Jaunimo literatūros premija] // 1955. - Nr.6. -P.247-248.

6457. Mūsų literatūriniai konkursai: [Krit. pastabos apie Vytauto Didžiojo metų ir kt. konkursus dėl nepatenkinamo jų organizavimo] // 1948. - Nr.l2. - P.l35. - P a-rašąs: V.R.

6458. Pas. rietuvių bendruomenės valdyba skelbia Jaunimo Dramos Konkursą: [Sąlygos] // 1960. - Nr.7. - P.312.

6459. $ 500 už komedijinio žanro veikalą: Scenos darbuotojų s-ga Čikagoj skelbia dramos veikalui parašyti konkursą šiomis sąlygomis // 1963. - Nr.4. - P.l83.

6460. Poezijai 1000 dol.: ["Draugas" skelbia poezijos konkursą 1963 m.] // 1963. - Nr.5. - P.224-225.

6461. Premijos: [Mintys apie literatūros kūrinių premijavimo patobulinimą] // 1948. - Nr.ll. - P.79. -Parašas: S.L.

6462. Premijos bei konkursai: [Paskelbti "Draugo", Kanados LB Kultūros Fondo literatūros konkursai bei dr. Vydūno premija] // 1956. - Nr.4. - P.l91.

6463. Romano, dramos, novelės konkursas Valančiaus tema: [Skelbia Liet. rašytojų d-ja: Sąlygos] // 1976. - Nr.l. - P.48.

6464. 1983 metų Lietuvių Bendruomenės Literatūros premija: [Konkurso sąlygos] // 1983. - Nr.5. - P.343. -Parašas: JAV LB Kultūros taryba.

6465. Dr. Vydūno premija [už grož. literatūros ar mokslo veikalą: Sąlygos] // 1956. - Nr.4. -P.191.

6466. Visiems studentams ir abiturientams: [Skelbiamas dailiojo žodžio kūrybos konkursas: Sąlygos] // 1956. - Nr.5. - P.239.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai