Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Premijų laureatai [6467-6623] PDF Spausdinti El. paštas
6467. Andriekus, Leonardas. "Draugo premija [įteikta J.Gliaudai, A.Landsbergiui, Alei Rūtai. JAV] // 1955. - Nr.2. - P.96.

6468. Literatūrinių premijų metai: [LRD premija suteikta dr. J.Griniui už
dramą "Gulbės giesmė", "Draugo" premija paskirta V.Kavaliūnui už romaną "Kalnų giesmė", Maironio metų poezijos premija suteikta K.Grigaitytei už eilių rink. "Rudens sapnai"] // 1963. - Nr.4. - P. 170: portr. -Parašas: L.A.

6469. Literatūrinių premijų šventė New Yorke [1983 m. geg. 14 d. įteiktos
premijos B.Brazdžioniui, PJurkui, L.Žitkevičiui] // 1983. - Nr.5. - P.334-335: iliustr., portr. - Parašas: L.A.

6470. "Balandžio 14 d. Brooklyne paskirtos dvi Rašytojų draugijos premijos už literatūrą - P.Andriušiui už romaną "Rojaus vartai" ir L.Andriekui už poezijos rink. "Saulė kryžiuose"...": [Žinutė] // 1962. - Nr.4. - P.l84. - (Įvykiai).

6471. Grinius, Jonas. Literatūros premijų įteikimo paraštėje: [Įteiktos premijos JJankui už romaną "Naktis ant morų", N.Mazalaitei už "Legendas apie ilgesį", J.Kaupui už pasakas "Daktaras Krapštukas pragare", M.Katiliškiui už noveles "Prasilenkimo valanda", dail. P.Osmolskiui ir Ad.Varnui. Schwab. Gmūnd, 1948 m. vas. 16 d.] // 1949. - Nr.22. - P.47.

6472. "Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija paskirta T.Venclovai už knygą "Tankėjanti šviesa" ir B.Pūkelevičiūtai už knygą "Atradimo ruduo": [Žinutė] // 1991. - Nr.4. - P.328. - (Mūsų buityje).

6473. Lietuvių rašytojų draugijos premijų įteikimo šventę [1987 m.] spalio 31 d. rengė LB New Yorko Valdyba: Premijos įteiktos A.Vaičiulaičiui, P.Jurkui, Č.Grincevičiui...": [Žinutė] // 1987. - Nr.4. - P.273. - (Mūsų buityje).

6474. Literatūros šventė Brooklyne: [1962 m. bal. 14 d. įteiktos LRD premijos
P.Andriušiui ir L.Andriekui: Šventės aprašymas] // 1962. - Nr.5. - P.221-222: iliustr. -Parašas: J.D.

6475. Premijos ir literatūros šventė: [1947 m. literatūros premijos įteiktos F.Kiršai,
V.Ramonui, P.Andriušiui, K.Bradūnui, L.Dovydėnui, JJankui. Vokietija] // 1948.
- Nr.ll.-P.81-82.

6476. Šiemetiniai mūsų knygos laureatai: [B.Brazdžionis, A.Nyka-Niliūnas,
K.Bradūnas, H.Nagys. Vokietija: Žinutė] // 1947. - Nr.l. - P.35.

6477. "Vinco Krėvės 500 dol. literatūrinę premiją... yra laimėję šie mūsų
rašytojai: J.Aistis, J.Mekas, A.Mackus, K.Ostrauskas, V.Ramonas,
M.Katiliškis, A.Vaičiulaitis, L.Sutema, K.Barėnas, J.Kralikauskas,
E.Cinzas, T.Venclova, H.Nagys ir vėl E.Cincas...": [Žinutė] // 1984. - Nr.3.
- P.184.
* * *

6478. "Aidų" grožinės literatūros premija [1952 m.] balandžio 20 d. buvo paskirta Jonui Aisčiui už jo lyrikos knygą "Sesuo buitis" (Putnam, 1951): [Žinutė] // 1952. -Nr.5. - P.240.

6479. Vinco Krėvės vardo premija [1955 m. geg. 11d. paskirta Jonui Aisčiui už atsiminimų kn. "Apie laiką ir žmones" (Chicago, 1954): [Žinutė] // 1955. - Nr.6. -P.246. -Parašas: L.G.

6480. "Dirvos" novelės 1967 premija (250 dol.) paskirta V.Alantui už novelę "Ūgly Lithuanian"...": [Žinutė] // 1967. - Nr.8. - P.362. - (Mūsų buityje).

6481. Vytautas Alantas, "Dirvos" novelės konkurso laureatas: [N u o t r.] // 1978.
- Nr.9. - P.425.

6482. "Vytautas Alantas laimėjo "Dirvos" novelės konkursą kūriniu "Viskas galėjo ir kitaip susiklostyti"...": [Žinutė] // 1966. - Nr.7. - P.344. - (Mūsų buityje).

6483. "Vytautas Alantas laimėjo "Dirvos" novelės konkursą už novelę "Karalaitė Gaudimantė"...": [Žinutė] // 1975. - Nr.9. - P.429. - (Mūsų buityje).

6484. "Draugo" premija įteikta Kaziui Almenui už romaną "Sauja skatikų" (Chicago, 1977)...": Žinutė] // 1977. - Nr.5. - P.232. - (Mūsų buityje).
6485. Kazys Almenas, laimėjęs Lietuvių rašytojų d-jos 1964 metų premiją už debiutinį dviejų tomų romaną "Upė į rytus, upė į šiaurę"(Chicago, 1964): [N u o t r.] // 1966. - Nr.5. - P.232.

6486. Andriekus, Leonardas. Kelias į poezijos žemę: Liet. rašytojų d-jos laureato žodis literatūros šventėje Brooklyne: [Premijuotas poezijos rink. "Saulė kryžiuose" (Brooklyn, 1960)] // 1962. - Nr.5. - P.208-209.

6487. "Leonardui Andriekui paskirta Ateitininkų federacijos pirmoji premija (1500 dol.) už eilių rinkinį "Balsai iš anapus"...": [Žinutė] // 1986. - Nr.4. - P.296. - (Mūsų buityje).

6488. Andriušis, Pulgis. Lietuviškojo žodžio kūrėjams ir mylėtojams: Liet.
rašytojų d-jos laureato žodis literatūros šventėje: [Premijuotas romanas "Rojaus vartai" (London, 1960)] // 1962. - Nr.5. - P.208.

6489. Pulgis Andriušis, už. apysaką "Sudiev, kvietkeli" (Adelaide, 1951) gavęs Rašytojų Draugijos premiją 1500 dol.: [N u o t r.] // 1952. - Nr.3. - P.136.

6490. "Lietuvių rašytojų d-jos metinė premija (1000 dol.) padalyta pusiau -J.Balčiūnui-Švaistui už atsiminimus "Dangus debesyse"(Londonas, 1967)..." [ir JJankui: Žinutė] // 1968. - Nr.7. - P.330. - (Mūsų buityje).

6491. Albinas Baranauskas, gavęs šių metų Lietuvių rašytojų draugijos 1.000 dol. premiją už knygą "Rudenys ir pavasariai" (Čikaga, 1975): [N u o t r.] // 1976. -Nr.9. - P.428

6492. Albinas Baranauskas, laimėjęs 1957 m. "Aidų" premiją: [Nuo t r.: Su red. prier.] // 1958. - Nr.5. - P.239.

6493."Albinui Baranauskui paskirta Lietuvių Rašytojų Draugijos 1000 dol. premija už romaną "Rudenys ir pavasariai" (Čikaga, 1975)...": [Žinutė] // 1976. - Nr.8. - P.379.
- (Mūsų buityje).

6494. "Albinui Baranauskui rugsėjo 2 d. New Yorke paskirta Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija už romaną "Piliakalnio šešėly" (Chicago, 1984)...": [Žinutė] // 1985. - Nr.5. - P.330. - (Mūsų buityje).

6495. [Andriekus, Leonardas]. "Aidų" premija ir koncertas: [500 dol. premija 1957 m. paskirta Albinui Baranauskui už novelių rink. "Sniego platumose" (London, 1955)] // 1958. - Nr.5. - P.238-239: portr., iliustr. -Parašas: L.A.

6496. Kazimieras Barėnas, laimėjęs LB Kultūros tarybos 3000 dol. literatūros premiją [1984 m.: N u o t r.] // 1984. - Nr.3. - P.187.

6497. "Lietuvių rašytojų draugijos 1971 metų premija balsų dauguma paskirta Kazimierui Barėnui už knygą "Dvidešimt viena Veronika" (London, 1971)...": [Žinutė] // 1972. - Nr.4. - P.207: portr. - (Mūsų buityje).

6498. "Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija (500 dol.) balsų dauguma paskirta Kazimierui Barėnui už romaną "Tūboto gaidžio metai" (London, 1969)...": [Žinutė] / / 1970. - Nr.9. - P.426. - (Mūsų buityje).

6499. Aloyzas Baronas "Draugo" 1960 m. premijos laureatas: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1961. - Nr.2. - P.90.

6500. "Ateitininkų Giedros korporacijos skelbtą romano konkursą balsų dauguma spalio 7 laimėjo Aloyzas Baronas už romaną "Trečioji moteris" (Chicago, 1966)...": [Žinutė] // 1966. - Nr.9. - P.426. - (Mūsų buityje).

6501. "Draugo" romano 22-jį konkursą laimėjo Aloyzas Baronas savo nauju romanu "Abraomas ir sūnus" (Chicago, 1973)...": [Žinutė] // 1973. - Nr.l. - P.43. -(Mūsų buityje).

6502. "Laisvosios Lietuvos" skelbtą partizaninės tematikos romano konkursą
laimėjo A.Barono "Vėjas lekia lyguma" (Chicago, 1971)...": [Žinutė] // 1970. - Nr.7.
- P.330. - (Mūsų buityje).

6503. Andriekus, Leonardas. Penktosios "Aidų" premijos įteikimas [Kaziui Bradūnui už poezijos kn. "Devynios baladės" (Chicago, 1955)] // 1956. - Nr.5. -P.238. -Parašas: L.Gendrutis.

6504. "Dienraščio "Draugo" poezijos Maironio vardo premija teko Kaziu Bradūnui...": [Žinutė] // 1964. - Nr.l. - P.48. - (Įvykiai).

6505. "Kazys Bradūnas laimėjo Illinois Arts Council 1982 m. poezijos premiją 500 dol. už eilėraščių ciklą "Prierašai prie Genezės": [Žinutė] // 1983. - Nr.3. - P.209.
- (Mūsų buityje)

6506. Kazys Bradūnas, už eilėraščių rinkinį "Krikšto vanduo Joninių Naktį" (Chicago, 1987) laimėjęs LRD 1987 m. premiją: [N u o t r.] // 1988. - Nr.4. - P.295.

6507. Kazys Bradūnas, už eilių rinkinį "Morenų ugnys" (Toronto, 1958) laimėjęs LRD 1958 m. premiją: [N u o t r.] // 1959. - Nr.5. - P.218.

6508. "Lietuvių rašytojų draugijos 1000 dolerių premija balsų dauguma paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos rinkinį "Donelaičio kapas" (Chicago, 1970)...": [Žinutė] // 1971. - Nr.5. - P.230. - (Mūsų buityje).

6509. LRD premija: [1958 m. premija paskirta Kaziui Bradūnui už poezijos knygą "Morenų ugnys" (Toronto, 1958)] // 1959. - Nr.6. - P.268-269: portr.

6510. "Poetui Kaziui Bradūnui balandžio 5 už poezijos rinkinį rankraštyje
"Užeigoje prie Vilniaus vieškelio" Clevelande paskirta JAV LB krašto valdybos 3000
dol. premija...": [Žinutė] // 1981. - Nr.2. - P.120. - (Mūsų buityje).

6511. "LKMA kun. J.Prunskio fondo žurnalistikos 1971 metų premija visais balsais paskirta Juozui Brazaičiui...": [Žinutė] // 1972. - Nr.3. - P.l 11: portr. - (Mūsų buityje).

6512. Bernardas Brazdžionis, gavęs "Aidų premiją už literatūrą: [Už rink. rankraštyje "Vidudienio sodai": [N u o t r.: Su red. prier.] // 1960. - Nr.7. - P.302.

6513. Bernardas Brazdžionis papuošiamas gėle 1987 m. balandžio 4 d. JAV LB premijos įteikimo šventėje Čikagoje; Bernardas Brazdžionis priima JAV LB premiją už eil. rink. "Po aukštaisiais skliautais": [Nuotraukos]// 1987. - Nr.4. - P. 231, 232.

6514. Bernardas Brazdžionis, už eilėraščių rinkinį "Didžioji kryžkelė" (Čikaga, 1953) laimėjęs šių metų Liet. Raš. Draugijos literatūros premiją: [N u o t r.] // 1954.
- Nr.2. - P.83.

6515. "Juozo Gabės 1000 dol. premija teko Bernardui Brazdžioniui už poemą "Vaidila Valiūnas"": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.144. - (Mūsų buityje).

6516. "LB Kultūros tarybos 1986 m. 3000 dol. premija paskirta B.Brazdžioniui už poezijos rink. rankraštyje "Po aukštaisiais skliautais".,.":[Žinutė] // 1987. - Nr.l. -P.62. - (Mūsų buityje).

6517. "PLB skelbtą jaunimo giesmės konkursą laimėjo Vytė Nemunėlis [Brazdžionis] eilėraščiu "Mūsų žemė Lietuva"...: [Žinutė] // 1967. - Nr.8. - P.362. -(Mūsų buityje).

6518. "JAV LB Švietimo tarybos skelbtą jaunimo literatūros konkursą laimėjo D.Brazytė-Bindokienė už apysaką "Mieste nesaugu" (Čikaga, 1970)...": [Žinutė] // 1969. - Nr.7. - P.331. - (Mūsų buityje).

6519. "Lietuvių Rašytojų Draugijos 1972 metų grožinės literatūros premija balsų dauguma paskirta Eduardui Cinzui už jo debiutine knygą "Brolio Mykolo gatvė" (Chicago, 1972)...": [Žinutė] // 1973. - Nr.7. - P.326. - (Mūsų buityje).

6520. "Antanas Dundzila laimėjo "Dirvos" premiją 700 dol. už novelę "Šių laikų istorija": [Žinutė] // 1991. - Nr.4. - P.328. - (Mūsų buityje).

6521. "Antanas Dundzila už novelę "Krištolas ir knygos" laimėjo "Dirvos" novelės 700 dol. premiją...": [Žinutė] // 1989. - Nr.4. - P.309. - (Mūsų buityje).

6522. "Baliui Gaidžiunui, poetui ir visuomenininkui, paskirta Ohio lietuvių gydytojų draugijos 1000 dol. metinė premija...": [Žinutė] // 1984. - Nr.6. - P.377. -(Mūsų buityje).

6523. "Sao Paulo brazilų meno kritikos draugijos premija paskirta Povilui Gaučiui už brazilų naujosios poezijos antologiją "Lianų liepsnos": [Žinutė] // 1984. - Nr.2. -P.l25. - (Mūsų buityje).

6524. "Dirvos" novelės konkursą iš eilės antrą kartą laimėjo Jurgis Gliaudą už novelę "Šalia milžinų"...": [Žinutė] // 1970. - Nr.l. - P.43. - (Mūsų buityje).

6525. "Dirvos" novelių konkurse I premiją (300 dol.) laimėjo J.Gliauda už novelę "Žaizdre"...": [Žinutė] // 1969. - Nr.4. - P.183. - (Mūsų buityje).

6526. "Draugo" romano 18-oji premija J.Gliaudai už romaną "Liepsnos ir apmaudo ąsočiai" (Chicago, 1969) įteikta Detroite...": [Žinutė]// 1969. - Nr.4. - P.183. - (Mūsų buityje).

6527. "Draugo" romano konkursinę penkioliktąją premiją laimėjo Jurgis Gliaudą už romaną "Delfino ženkle" (Chicago, 1966)...": [Žinutė] // 1966. - Nr.2. - P.94; Nr.4.
- P. 184. - (Mūsų buityje).

6528. Jurgis Gliaudą, Dzūkų draugijos konkurso nugalėtojas: [N u o t r.] // 1988.
- Nr.9. - P.425.

6529. Jurgis Gliaudą, laimėjęs vysk. Valančiaus konkurso pirmąją premiją už novelę "Vyskupo šešėly": [N u o t r.] // 1978. - Nr.4. - P.161.

6530. "Jurgis Gliaudą laimėjo šių metų "Draugo" premiją už romaną rankraštyje "Šikšnosparnių sostas"...": [Žinutė] // 1960. - Nr.2. - P.96. - (Įvykiai).

6531. "Laisvosios Lietuvos" skelbtą partizaninės tematikos romano konkursą laimėjo J.Gliaudos "Aitvarai ir giria" (Chicago, 1970)...": [Žinutė] // 1970. - Nr.7. -P.330. - (Mūsų buityje).

6532. "Lietuvių rašytojų draugijos skiriamą Aloyzo Barono novelės premiją laimėjo Jurgis Gliaudą už novelę "Labirinte"...": [Žinutė] // 1984. - Nr.6. - P.377. - (Mūsų buityje).

6533. "Draugo" Maironio metų poezijos konkurso 1000 dol. premija sausio 19 d. Vašingtone paskirta Kotrynai Grigaitytei už rinkinį "Rudens sapnai" (Chicago, 1963)...": [Žinutė] // 1963. - Nr.l. - P.39. - (Įvykiai).

6534. Po premijos įteikimo programos laureatė Kotryna Grigaitytė autografuoja premijuotą knygą ["Marių vėjui skambant" (Brooklyn, 1980): Nuotr.]// 1982. -
Nr.l. - P.62.

6535. "Lietuvių rašytojų draugijos 1985 m. premija (1000 dol.) paskirta Česlovui
Grincevičiui už pasakojimus "Vidudienio varpai" (Chicago, 1985)...": [Žinutė] // 1987.
- Nr.l. - P.62. - (Mūsų buityje).

6536. Dr. Jonas Grinius, LKMA 1975 m. laureatas: [N u o t r.] // 1975. - Nr.7. -P.330.

6537. "JAV LB 3000 dol. literatūrinė premija paskirta Antanui Gustaičiui...": [Žinutė] // 1988. - Nr.l. - P.65. - (Mūsų buityje). t

6538. "Lietuvių rašytojų draugijos premija paskirta Antanui Gustačiui už satyrinės poezijos rinkinį "Ir atskrido juodas varnas" (Chicago, 1966)...": [Žinutė] // 1967. -Nr.9. - P.408. - (Mūsų buityje).

6539. LRD premijos įteikimas [Antanui Gustaičiui už rink. "Ir atskrido juodas varnas": N u o t r.] // 1968. - Nr.l. - P.25.

6540. Antanas Gustaitis, už humoristinės poezijos rinkinį "Pakelėje į pažadėtąją žemę" (Chicago, 1987) laimėjęs JAV LB 1987 metų 3000 dol. premiją: [N u o t r.] // 1988. - Nr.l. -P.68.

6541. Liet. rašytojų draugijos laureatas [Jurgis Jankus - už romaną "Namas geroj gatvėj" (Nordlingenas, 1954): Žinutė] // 1955. - Nr.3. - P.136: portr. -Parašas: A.

6542. "Jurgiui Jankui paskirta JAV LB Kultūros tarybos 1981 m. literatūros premija už jo apsakymų rinkinio "Paparčio žiedas" rankraštį...": [Žinutė] // 1982. - Nr.2. -P.l37. - (Mūsų buityje).

6543. "Lietuvių rašytojų d-jos metinė premija (1000 dol.) padalyta pusiau - J.Jankui už dramą "Peilio ašmenimis" (Brooklyn, 1967)..." [ir J.Balčiūnui-Švaistui, žr.: Žinutė] // 1968. - Nr.7. - P.330. - (Mūsų buityje).

6544. "Lietuvių rašytojų draugijos 1988 metų literatūrinė premija (2000 dol.) paskirta Jurgiui Jankui už jo knygą "Tėvas Venancijus ir jo Matilda" (Čikaga, 1988)...": [Žinutė] // 1989. - Nr.4. - P.309. - (Mūsų buityje).

6545. Antanas Jas man tas (Maceina), laimėjęs Lietuvių rašytojų d-jos 1965 metų premiją už poezijos rinkinį "Gruodas" (Brooklyn, 1965): [N u o t r.] // 1966. - Nr.5. -P.233.

6546. [Andriekus, Leonardas]. Paulius Jurkus, laimėjęs 1956 m. "Draugo" premiją 1000 dol. už romaną "Smilgaičių akvarelė" // 1957. - Nr.l. - P.39-40. -Parašas: L.A.

6547. "Juozo Gabės vardo premija - Pauliui Jurkui už eilėraščių rinkinį "Kiškis Piškis"": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.144. - (Mūsų buityje).

6548. "Lietuvių rašytojų draugijos 1985 m. premija (1000 dol.) paskirta Pauliui Jurkui už legendas "Kai Vilniaus liepos žydi" (Brooklyn, 1985)...": [Žinutė] // 1987.
- Nr.l. - P.62. - (Mūsų buityje).

6549. "Anatolijaus Kairio dramą "Krikšto vanduo", kurią Lietuvos krikšto 600
m. sukakties komitetas apdovanojo 3000 dol. premija...": [Žinutė] // 1988. - Nr.2. -P.l39. - (Mūsų buityje).

6550. "Anatolijui Kairiui "Draugo" 1000 dol. premija už romaną "Po Damoklo kardu" (Chicago, 1978) įteikta balandžio 23 d....": [Žinutė] // 1978. - Nr.5. - P.227. -(Mūsų buityje).

6551. "Anatolijui Kairiui paskirta Lietuvos krikščionybės jubiliejaus komiteto konkurso 3000 dol. premija už dramą "Krikšto vanduo" (Chicago, 1989)...": [Žinutė] // 1987. - Nr.l. - P.62. - (Mūsų buityje).

6552. Anatolijus Kairys, laimėjęs Scenos darbuotojų s-gos paskelbto dramos konkurso pirmą premiją - 500 dol. už komediją "Viščiukų farma" (Čikaga, 1965): [N u o t r.] // 1964. - Nr.9. - P.425.

6553. "Dienraščio "Draugo" romano konkurso premija paskirta Anatolijui Kairiui už romaną rankraštyje "Kelionė į Vilnių"...": [Žinutė] // 1982. - Nr.6. - P.453. - (Mūsų buityje).

6554. "Dirvos" konkurso 600 dol. novelės premija suteikta Anatolijui Kairiui už novelę "Laiptai į save"...": [Žinutė]// 1986. - Nr.3. - P.224. - (Mūsų buityje).

6555. "Laisvosios Lietuvos" skelbtą partizaninės tematikos romano konkursą laimėjo A.Kairio "Ištikimoji žolė" (Chicago, 1971)...": [Žinutė] // 1970. - Nr.7. -P.330. - (Mūsų buityje).

6556. "LB Jaunimo literatūros 1000 dol. premija paskirta Anatolijui Kairiui už romaną "Viena širdis": [Žinutė] // 1985. - Nr.6. - P.397. - (Mūsų buityje).

6557. "Lietuvių rašytojų sąjungos 2000 dol. premija paskirta Anatolijui Kairiui už romaną "Pažadų dvaras": [Žinutė] // 1983. - Nr.3. - P.209. - (Mūsų buityje).

6558. "Los Angeles dramos sambūrio premija - Anatolijui Kairiui už dramą "Šventasis princas"": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.144. - (Mūsų buityje).

6559. "Los Angeles dramos sambūrio skelbtą dramos veikalų konkursą laimėjo Anatolijus Kairys trijų veiksmų komedija "Ku-kū", gavusia II premiją...": [Žinutė] // 1970. - Nr.7. - P.330. - (Mūsų buityje).

6560. "Draugo" romano konkursą laimėjo Vacys Kavaliūnas už romaną "Aidai ir šešėliai" (Chicago, 1972)...": [Žinute] // 1972. - Nr.1/2. - P.65. - (Mūsų buityje).

6561. "Draugo" romano premija sausio 6 d. Toronte paskirta Vaciui Kavaliūnui už romaną "Kalnų giesmė" (Chicago, 1963)...": [Žinutė] // 1963. - Nr.l. - P.39. -(Įvykiai).

6562. Juozas Kralikauskas, laimėjęs "Draugo" premiją už romaną "Martynas Mažvydas Vilniuje" (Chicago, 1976): [N u o t r.] // 1976. - Nr.2. - P.94.

6563. Juozas Kralikauskas, laimėjęs Lietuvių rašytojų draugijos premiją už romaną "Tautvilą" (Chicago, 1973): [N u o t r.] // 1975. - Nr.l. - P.28.

6564. Juozas Kralikauskas, laimėjęs "Draugo" romano premiją už veikalą "Titnago ugnis" (Chicago, 1962): [Žinutė] //1962. - Nr.l. - P.37: portr.

6565. "Juozas Kralikauskas sausio 7 laimėjo "Draugo" romano 1000 dol. premiją už romaną "Įkaitę Vilniaus akmenys" (Chicago, 1979)...": [Žinutė] // 1979. - Nr.l. -P.39. - (Mūsų buityje).

6566. V.Krėvės vardo literatūrinę premiją 1972 m. laimėjo J.Kralikauskas už
romaną "Vaišvilkas" (Chicago, 1971): [Žinutė] // 1972. - Nr.8. - P.402-403. - (Mūsų buityje).

6567. Algirdas Landsbergis - Dramos premija: [N u o t r.] // 1983. - Nr.3. - P.211.

6568. "Los Angeles dramos sambūrio skelbtą dramos veikalų konkursą laimėjo Algirdas Landsbergis trijų veiksmų tragikomedija "Paskutinis piknikas", gavusia I premiją...": [Žinutė] // 1970. - Nr.7. - P.330. - (Mūsų buityje).

6569. "Trečią "Draugo" premiją už romaną laimėjo Algirdas Landsbergis su savo knyga "Kelionė"...": [Žinutė] // 1954. - Nr.l. - P.9: portr.

6570. "Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija poetui Leonui Lėtui įteikta Jaunimo centre Chicagoje spalio 28 d...": [Žinutė] // 1984. - Nr.6. - P.376. - (Mūsų buityje).

6571. "Leonas Lėtas už poezijos rinkinį "Trakas" (B.v., 1982) laimėjo Lietuvių rašytojų draugijos 1983 metų 2000 dol. premiją...": [Žinutė] // 1984. - Nr.4. - P.246. -(Mūsų buityje).

6572. Dalila Mackialienė laimėjo "Dirvos" novelės konkurso premiją (600 dol.) už novelę "Užeigoje": [Žinutė] // 1987. - Nr.3. - P.202. - (Mūsų buityje).

6573. "Los Angeles dramos sambūrio premija - Dalilai Mackialienei už dramą "Nepripažintas tėvas"": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. - P.144. - (Mūsų buityje).

6574. "Aidų" premija Nelei Mazalaitei [už pasakojimų rink. "Miestelis, kuris buvo mano" rankraštį: Žinutė] // 1965. - Nr.3. - P.144.

6575. Icchokas Meras, už romaną "Striptizas arba Paryžių s-Roma-Pary žiu s" (Southfield, 1976) laimėjęs šių metų Lietuvių rašytojų draugijos 1000 dol. premiją: [N u o t r.] // 1977. - Nr.7. - P.333.

6576. Meras, Icchokas. Icchoko Mero kalba, priimant LRD literatūros premiją [Čikaga, 1977 m.] // 1978. - Nr.l. - P.44-45: portr.

6577. "Dirvos" novelių konkurse II premiją (150 dol.) laimėjo A.Mironas už novelę "Alytis"...": [Žinutė] // 1969. - Nr.4. - P.l83. - (Mūsų buityje).

6578. "LB Jaunimo literatūros 1000 dol. premija paskirta Andriui Mironui-Norimui už romaną "Kelionė į Kauną": [Žinutė] // 1985. - Nr.6. - P.397. - (Mūsų buityje).

6579. "Lietuvių rašytojų draugijos 1969 m. premija paskirta Henrikui Nagiui už poezijos rinkinį "Broliai balti aitvarai" (Chicago, 1969)...": [Žinutė] // 1970. - Nr.7. -P.330. - (Mūsų buityje).

6580. H.Nagys kalba, priimdamas LRD 1969 m. literatūros premiją, kuri buvo įteikta LKMA suvažiavime Toronte 1970.DC4: [N u o t r.] // 1972. - Balandis [b.n.]. - P.144.

6581. "Henrikui Nagiui paskirta Montrealio Lietuvių Sambūrio Vinco Krėvės vardo literatūrinė premija už eilių rinkinį "Prisijaukinsiu sakalą" (Chicago, 1978)...":
[Žinutė] // 1980. - Nr.6. - P.359. - (Mūsų buityje).

6582. "Draugo" romano konkursą laimėjo Pranas Naujokaitis rankraščiu "Žydinčios dienos"...": [Žinutė] // 1967. - Nr.l. - P.42. - (Mūsų buityje).

6583. "Poetei Editai Nazaraitei paskirta Lietuvių rašytojų draugijos 2000 dol. premija už eilėraščių rinkinį "Mechaninė mūza" (Chicago, 1989)...": [Žinutė] // 1990.
- Nr.4. - P.321. - (Mūsų buityje).

6584. Alfonsas Nyka-Niliūnas, už poezijos knygą "Orfėjaus medis" (Čikaga, 1954) gavęs "Aidų" literatūros premiją: [N u o t r.] // 1954. - Nr.5. - P.230.

6585. Andriekus, Leonardas. "Aidų" premija ir vakaras: [Premija įteikta Alfonsui Nykai-Niliūnui už eil. rink. "Orfėjaus medis" (Čikaga, 1954)] // 1954. - Nr.5. - P.238. -Parašas: L.Gendrutis.

6586. "Poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui vasario 12 d. paskirta JAV LB 1984 metų literatūros 3000 dol. premija už poezijos rinkinį rankraštyje "Žiemos teologija" (Chicago, 1985)...": [Žinutė] // 1985. - Nr.l. - P.58; Nr.2. - P.125. - (Mūsų buityje).

6587. "Dirvos" novelės konkursą laimėjo P.Orintaitė už novelę "Gaudvytis"...": [Žinutė] //
1973. - Nr.10. - P.472. - (Mūsų buityje).

6588. JAV LB pirmininkas dr. Antanas Razma įteikia Lietuvių Bandruomenės 1990 metų literatūrinę premiją (3000 dol.) Kostui Ostrauskui: [N u o t r.] // 1991. -Nr.3. - P.233.

6589. "Kostui Ostrauskui už jo viso gyvenimo kūrybinį įnašą paskirta JAV LB 3000 dol. literatūrinė premija...": [Žinutė] // 1991. - Nr.2. - P.157. - (Mūsų buityje).

6590. "Šeštoji V.Krėvės literatūrinė premija (500 dol.) rugsėjo 7 paskirta Kostui Ostrauskui už dramų knygą "Žaliojoj lankelėj" (Chicago, 1963)...": [Žinutė] // 1966.
- Nr.7. - P.344. - (Mūsų buityje).

6591. Birutė Pūkelevičiūtė, laimėjusi PLB Valdybos 1000 dol. premiją už scenos veikalą "Aukso žąsis": [N u o t r.] // 1962. - Nr.4. - P.l73.

6592. Birutė Pūkelevičiūtė, šiais metais laimėjusi Los Angeles Lietuvių dramos sambūrio konkurso 1.000 dol. premiją už dramą "Palikimas": [N u o t r.] // 1976. -Nr.10. - P.475.

6593. "Draugo" 2000 dol. premija už romaną "Devintasis lapas" Birutei Pūkelevičiūtei įteikta kovo 20 d. Clevelande...": [Žinutė] // 1982. - Nr.2. - P.137. -(Mūsų buityje).

6594. "Draugo" romano devynioliktąjį konkursą laimėjo Birutė Pūkelevičiūtė romanu "Rugsėjo šeštadienis" (Chicago, 1970)...": [Žinutė] // 1970. - Nr.l. - P.43. -(Mūsų buityje).

6595. "Draugo" romano 2000 dol. premija paskirta Birutei Pūkelevičiūtei už romaną "Devintas lapas" (Chicago, 1982)...": [Žinutė] // 1982. - Nr.l. - P.67. - (Mūsų buityje).

6596. H.Radauskas - 1955 m. premijos laimėtojas: [Liet. rašytojų d-jos premija] // 1956. - Nr.3. - P.134. -Parašas: LRD.

6597. "Vincas Ramonas, už apysakų knygą "Miglotas rytas" (Chicago 1960) gavęs Montrealio Liet. akademinio sambūrio Vinco Krėvės 500 dol. premiją...": [Žinutė] // 1961. - Nr.5. -P.227: portr.

6598. Vidžiūnienė, R[ūta] K[leva]. "Draugo" romano premijos šventė: [Apie premijos įteikimą Alei Rūtai už romaną "Pirmieji svetur" (Čikaga, 1984). Los Angeles, 1984 m. geg. 20 d.] // 1984. - Nr.4. - P.245-246: iliustr.

6599. "Lietuvių rašytojų 1000 dol. premija paskirta Danguolei Sadūnaitei už poezijos knygą "Baltas ievos medis" (Southfield, 1977)...": [Žinutė] // 1978. - Nr.6. -P.275. - (Mūsų buityje).

6600. Stasys Santvaras, laimėjęs Lietuvių rašytojų draugijos 1.000 dol. premiją už poezijos rinkinį "Rubajatai" (So.Boston, 1978): [N uotr.] // 1979. - Nr.6. - P.279.

6601. "Stasiui Santvarui kovo 4 Los Angeles balsų dauguma paskirta LRD 1000 dol. premija už poezijos knygą "Rubajatai" (So.Boston, 1978)...": [Žinutė] // 1979. -Nr.3. - P.136. - (Mūsų buityje).

6602. "Dirvos" novelės konkursą laimėjo Romualdas Spalis savo novele
"Išrišimas"...": [Žinutė] // 1972. - Nr.7. - P.351. - (Mūsų buityje).

6603. Liūne Sutema (Zinaida Nagytė-Katiliškienė), laimėjusi V.Krėvės vardo premiją
už poezijos rinkinį "Badmetis" (Chicago, 1972): [N u o t r.] // 1975. - Nr.l. - P.28.

6604. LRD premija įteikiama Liūnei Sutemai: Kęstutis Keblys, Milda Lenkauskienė, Bronys Raila [1982 m.: N u o t r.] // 1982. - Nr.4. - P.287.

6605. "Ohio Lietuvių gydytojų draugijos premija - dr. Rimvydui Šilbajoriui": [Žinutė] // 1985. - Nr.6. - P.397. - (Mūsų buityje).

6606. Vladas Šlaitas, laimėjęs Liet. Rašytojų Draugijos premiją už poezijos rinkinį "Ant saulėgrąžos vamzdžio" (Londonas, 1959): [N u o t r.] // 1960. - Nr.4. - P. 177.

6607. Julija Švabaitė, už romaną "Stikliniai ramentai" (Chicago, 1985) laimėjusi "Draugo" 2000 dol. premiją: [N u o t r.] // 1985. - Nr.3. - P.192.

6608. Julijai Švabaitei sausio 20 d. paskirta "Draugo" romano 2000 dol. premija už romaną rankraštyje "Stikliniai ramentai" (Chicago, 1985)...": [Žinutė] // 1985. -Nr.l. - P.58. - (Mūsų buityje).

6609. "Juozas Toliušis laimėjo Aloyzo Barono vardo novelės konkurso 1985 m. 500 dol. premiją...": [Žinutė] // 1985. - Nr.5. - P.330. - (Mūsų buityje).

6610. "Aloyzo Barono LRD konkursinė premija už novelę teko Sonei Tomarienei
už novelę "Rozalijos teisybė"...": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.224. - (Mūsų buityje).

6611. "Aloyzo Barono vardo novelės konkursą laimėjo Sonė Pipiraitė-Tomarienė už novelę "Rozalijos teisybė": [Žinutė] // 1987. - Nr.2. - P.132. - (Mūsų buityje).

6612. "LRD 1987 m. premija įteikta Antanui Vaičiulaičiui už knygą "Vidurnaktis prie Šeimenos" (Chicago, 1986)...": [Žinutė] // 1987. - Nr.4. - P.273. - (Mūsų buityje).

6613. "V.Krėvės vardo premija paskirta Antanui Vaičiulaičiui už jo padavimus "Gluosnių daina" (Boston, 1966)...": [Žinutė] // 1968. - Nr.9. - P.419. - (Mūsų buityje).

6614. "Vanda Vaitkevičienė-[Frankienė] laimėjo JAV LB Švietimo tarybos skirtą 500 dol.
vaikų literatūros premiją už apysaką "Du draugai" (Chicago, 1975)...": [Žinutė] // 1975. - Nr.10. - P.473. - (Mūsų buityje).

6615. Kan. Mykolas Vaitkus - LRD 1968 m. premijos laureatas: [N u o t r.] // 1969. - Nr.5. - P.236.

6616. "Rašytojų d-jos 1968 m. premija paskirta Mykolui Vaitkui už atsiminimų kn. "Nepriklausomybės saulėj" (London, 1968-1969)...": [Žinutė] // 1969. - Nr.5. -P.235. - (Mūsų buityje).

6617. "Tomas Venclova laimėjo Montrealio Akademinio sambūrio Vinco Krėvės 500 dol. premiją už poezijos knygą "98 eilėraščiai" (Chicago, 1977)...": [Žinutė] // 1978. - Nr.8. - P.374. - (Mūsų buityje).

6618. Barono novelės konkurso premija įteikiama Rūtai Klevai Vidžiūnienei. Premiją priima Alė Rūta, Bronys Raila [1982 m.: N u o t r.] // 1982. - Nr.4. - P.287.

6619. "Rūta Klevą Vidžiūnienė laimėjo "Dirvos" konkurso premiją už novelę "Pažadas"...": [Žinutė] // 1990. - Nr.3. - P.238. - (Mūsų buityje).

6620. "Draugo" romano 30-oji premija - 2000 dol. - bal. 5 įteikta Jonui Vizbarui-Sūduvui...": [Žinutė] // 1981. - Nr.2. - P.120. - (Mūsų buityje).

6621. "Draugo" romano konkursą laimėjo V.Volerto romanas "Pragaro vyresnysis" (Chicago, 1971)...": [Žinutė] // 1971. - Nr.2. - P.87. - (Mūsų buityje).

6622. "Juozo Gabės vardo premija už 1982 metų kūrinį jaunimui - Leonardui Žitkevičiui už eilių rinkinį "Aš nelauksiu, kol užaugsiu": [Žinutė] // 1983. - Nr.2. -P.144. - (Mūsų buityje).

6623. "Montrealio Akademinio sambūrio 500 dol. premiją laimėjo Leonardas Žitkevičius už eilėraščių rinkinį "Milžinai ir slibinai" (New York, 1984)...": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.224.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai