Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Straipsniai apie rašytojus. Nuotraukos [6624-6997] PDF Spausdinti El. paštas
Aistis, Jonas. Apie laiką ir žmones. - Žr.6289.

6624. Vaičiulaitis, Antanas. Atsisveikinant su Jonu Aisčiu [1904.Q7.07 1973.06.13: Nekrologas] // 1973. - Nr.6. - P.243-244: portr.

6625. Jono Aisčio žodžiais: Poeto 75 m. sukakčiai atminti // 1979. - Nr.10.
. P .449-456: portr., iliustr.

6626. Alantas, Vytautas. Dr .J.Griniaus požiūris į antikinę Lietuvą: [Atsakymas Į str. "Vytautas Alantas tarp tautines ideologijos kūrėjų", išsp. "Aiduose", 1962, Nr.9] // 1963. - Nr.5. - P.222-224.

6627. Grinius, Jonas, dr. Vytautas Alantas tarp tautinės ideologijos kūrėjų: [Apie rašytojo kūrybą] // 1962. - Nr.9. - P.418-420.

6628. Vytautas Alantas, kuriam šiemet birželio 18 suėjo 80 metų: [N u o t r.: Su kūrinių sąrašu] // 1982. - Nr.6. - P.446.

6629. "Vytautas Alantas mirė Garden City, Mich., [1990 m.] balandžio 23 d.": [Žinutė] // 1990. - Nr.2. - P.157. - (Mūsų buityje).

6630. Poetas Venancijus Ališas (prel. Aleksandras Arminas), miręs [1975 m.] birželio 6 d. Sao Paulo mieste Brazilijoje: [N u o t r.] // 1975. - Nr.10. - P.477.

6631. Landsbergis, Algirdas. Leonardo Andriekaus poezija: (Jo šešiasdešimtųjų metinių proga) // 1974. - Nr.7. - P.197-300: portr.

6632. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Pulgiui Andriušiui 60 metų // 1967. - Nr.4. -P. 160-162: portr. - Parašas: Andrius Sietynas.

6633. Pulgis Andriušis: [N u o t r.] // 1962. - Nr.5. - P.221. *

6634. Zubras, Albertas. Pulgis Andriušis (1907.111.18 - 1970.XII.19) // 1971. -Nr.3. - P.102-105: portr., faks.

6635. Juškevičienė, Zuzana. Juzė Augustaitytė-Vaičiūnienė [1895.07.28 -1974.02.28, Čikaga: Nekrologas] // 1974. - Nr.7. - P.321-322: portr.

6636. "Marija Aukštaitė (Radkevičiūtė-Navikienė), rašytoja, mirė 1987 m." [data nenurodyta] // 1987. - Nr.4. - P.273. - (Mūsų buityje).

6637. "Gruodžio 13 [1968 m.] Cicero, 111, mirė mokytojas, literatas Benys Babrauskas...": [N u o t r.: Su red. prier.] // 1969. - Nr.l. - P.42. - (Mūsų buityje).

6638. Kairys, Anatolijus. Apolinaro Bagdono lyrika: [Apie liet. išeivijos poeto kūtybą] // 1988. - Nr.4. - P.285-288: portr.

6639. J.Baltrušaitis: [N u o t r.] // 1954. - Nr.7. - P.313.
Grinius J. Du lietuviai - didieji europiečiai: J.Baltrušaitis. - Žr.5985.

6640. Kavaliūnas, Vacys. Visatos psalmė: Penkiolika metų nuo Jurgio Baltrušaičio mirties // 1959. - Nr.6. - P.267-268.

6641. Natkevičius, Vincas. Idėjos Jurgio Baltrušaičio poezijoje // 1978. - Nr.4. -P.l 65-171: portr.
Radauskas, Henrikas. Baltrušaitis tebelaukia vertėjo. - Žr.6415.

6642. Vaičiulaitis, Antanas. Apie Amerikos lietuvį poetą Julių Baniulį: 5 m. mirties sukaktį minint [1880.10.15-1943.03.10, Niujorkas] // 1948. - Nr.12. - P.137-138.

6643. [Girnius, Juozas]."Kad tu, gude, nesulauktum": [Dėl Antano Baranausko eil. ciklo "Kelionė Peterburkan" praleidimo jo raštuose (Raštai. T.l, 2. V., 1970)] // 1971. - Nr.2. - P.50-51. -Parašas: Žlt.

6644. Vaišnora, Juozas, M.I.C. Vysk. A.Baranauskas: (130 gimimo metų sukakčiai): [Taip pat apie poeto draugystę su Karolina Praniauskaite (1830-1859)] // 1965. - Nr.9. - P.396-406: faks.; Nr.10. - P.427-434: portr. - Panaudota lit.: 20 pavad.

6645. Vysk. Antanas Baranauskas (1835-1902): [Nuo t r.] // 1952. - Nr.10. -P.459.

6646. Aloyzas Baronas: [Nuotr.]// 1974. - Nr.3. - P.131.

6647. "Aloyzas Baronas, rašytojas, poetas, humoristas, žurnalistas, "Draugo" redaktorius, rugsėjo 7 d. miręs Chicagoje...": [Žinutė] // 1980. - Nr.5. - P.295.

6648. Skrupskelytė, Viktorija. Aloyzo Barono kūryba: [Paminėjus rašytojo 50-ąsias gimimo metines] // 1968. - Nr.7. - P.308-311: portr.

6649. Mirė Teodoras Bieliackinas: [Liet. rašytojas, publicistas, 1907 - 1947.02.17, Reikjavikas: Žinutė] // 1947. - Nr.l. - P.40. - (Įvykiai ir žmonės).

6650. Ambrazevičius-Brazaitis, Juozas. Rašytojo išsivadavimas: Biliūnas
laiškuose: [Minint 100-ąsias rašytojo gimimo metines] // 1979. - Nr.10. - P.438-443:
portr.

6651. Ostrauskas, Kostas. Jonas Biliūnas pakeliui į Vokietiją: [Iš rašytojo biogr.]
// 1961, - Nr.3. - P.l 29-133. - Išnašos: 32 pavad.

6652. Jonas Biliūnas - poetas: Keletas duomenų // 1957. - Nr.10. - P.440-
445: faks. - Išnašos: 33 pavad.

6653. Ciplijauskaitė, Birutė. Kazys Binkis ir 1920-ųjų metų poetinės tradicijos // 1971. - Nr.4. - P.156-159: portr. - Išnašos: 21 pavad.

6654. Dovydėnas, Liudas. Kazys Binkis: (5-rių metų mirties sukakčiai praėjus) // 1947. - Nr.6. - P.257-259: portr.

6655. Jonynas, Vytautas A. Jurgio Blekaičio "Rudens ritmu" (Chicago, 1979): Rec. vietoje: [Apie poeto kūrybą] // 1981. - P.20-26: portr.

6656. Gustaitis, Antanas. Mintim į Kazį Borutą sugrįžtant [1905.01.06 -1965.03.09] // 1965. -Nr.6. - P.270-272: portr.

6657. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Kazys Boruta arba revoliucinis romantizmas: [Apie rašytojo kūrybą] // 1953. - Nr.l. - P.32-34. - Parašas: L.Miškinas.

6658. K.Bradūnas, "Aidų" redaktorius Vokietijoje; Kazys Bradūnas; Kazys
Bradūnas: [N u o t r a u ko s] // 1975. - Nr.l. - P.4; 1980. - Nr.4. - P.231; 1981. - Nr.4.
- P.254. 6659. Kazys Bradūnas; Kazys Bradūnas, redagavęs "Aidus" 1946-1949 m.; Poeto Kazio Bradūno tėviškės kryžius pirmajame pokario dešimtmetyje; Tas pats kryžius pastaraisiais metais: [N u o t r a u k o s] // 1982. - Nr.4. - P.256; 1985. - Nr.4. -P.202; 1990. - Nr.2. - P.l 18, 119.

6660. Keblys, Kęstutis. Nepoetas Bradūnas: [Apie poeto kultūr. veiklą] // 1968. -Nr.5. - P.209-214: portr.

6661. Ciplijauskaitė, Birutė. Juozas Brazaitis kaip literatūros kritikas: [Plačiau aptariama studija apie Vaižgantą] // 1977. - Nr.10. - P.452-459: portr. - Išnašos: 15 pavad.

6662. Grinius, Jonas. Prof. Juozui Brazaičiui 50 metų // 1954. - Nr.l. - P.45-46: portr.

6663. Juozas Brazaitis; Juozas Brazaitis "Šatrijos" dešimtmečio šventėje Kaune 1936 m. gegužės 16 d.; Juozas Brazaitis: [Nuotraukos]// 1975. - Nr.9. - 1-as virš. p., 396; 1979. - Nr.10. - P.443.

6664. "Juozas Brazaitis (Lietuvoj - Ambrazevičius) mirė South Orange, N.Y., [1974 m.] lapkričio 28 d...": [Žinutė] // 1974. - Nr.10. - P.427: portr.

6665. Maceina, Antanas. "Kad niekas manęs nepastebėtų: Prof. Juozo Brazaičio 70 m. amžiaus sukaktis // 1973. - Nr.10. - P.448-450: portr.

6666. Kapas be paminklo: Juozo Brazaičio mirties metinėms [1903.12.09
- 1974.11.28, Niujorkas] // 1975. - Nr.9. - P.393-403: iliustr.

6667. Aistis, Jonas. Brazdžionis s'impose: [Apie poeto kūrybą] // 1957. - Nr.3. -P.l 10-112.

6668. Bernardas Brazdžionis [minint 75-ąsias gimimo metines]; Bernardas Brazdžionis, kuriam Vasario 2 d. suėjo 80 metų amžiaus: [N u o t r a u k o s] // 1982. -Nr.l.-P.8; 1987. - Nr.l. - P.27.

6669. Grinius, Jonas, dr. Bernardas Brazdžionis: [Minint 60-ąsias poeto gimimo metines] // 1967. - Nr.5. - P.208-212: portr.

6670. Bernardo Brazdžionio poezija // 1949. - Nr.26. - P.227-233.

6671. Kavaliūnas, Vacys. Dramatinis žmogaus kelias Brazdžionio poezijoje // 1982. - Nr.l. - P.9-12.

6672. "Poetas Bernardas Brazdžionis, sulaukęs 80 metų amžiaus, [1987 m.] gegužės 9 d. buvo pagerbtas Los Angeles...": [Žinutė] // 1987. - Nr.2. - P.131-132. -(Mūsų buityje).

6673. Šidlauskas, Aleksandras. Žodis apie Brazdžionį: [Poetui svečiuojantis Lietuvoje 1989 m.] // 1989. - Nr.3. - P.221-222.

6674. Vaičiulaitis, Antanas. Bernardo Brazdžionio lyrikos versmės: Paskaita, skaityta B.Brazdžionio 80 m. amžiaus minėjime Los Angeles 1987 m. geg. 9 d. // 1987. - Nr.4. - P.229-237: iliustr.

6675. Zalatorius, Albertas. "Didžiai gerbiamas ir mylimas poete Bernardai Brazdžioni!: [Žodis pradedant B.Brazdžionio poezijos vakarą Operos rūmuose Vilniuje, 1989 m. birž. 6 d.] // 1990. - Nr.l. - P.19-20: iliustr.

6676. Bronė Buivydai tė, poetė ir literatūros vaikams rašytoja, kuriai šiemet gruodžio 8 suėjo 80 metų amžiaus: [N u o t r.] // 1975. - Nr.10. - P.476.

6677. "Bronė Buivydaitė-Tyrų Duktė, rašytoja (g. 1895.XH.8), mirė [1984 m.] sausio 29 d. Anykščiuose": [Žinutė] // 1984. - Nr.2. - P.125. - (Mūsų buityje).

6678. "Lietuvoj sausio mėn. pirmoj pusėj mirė mokytoja [vertėja] Elena Bujokaitė-Švelnienė...": [Žinutė] // 1971. - Nr.3. - P.135. - (Mūsų buityje).

6679. "Dr. Birutė Ciplijauskaitė, dėstanti ispanų kalbą Wisconsin univ.
Madisone...": [Žinutė] // 1968. - Nr.9. - P.420: portr. - (Mūsų buityje).

6680. Dr. Birutė Ciplijauskaitė kalba literatūros sekcijos posėdyje: [N u o t r.] // 1979. - Nr.9. -P.413.

6681. "Dr. Birutė Ciplijauskaitė savo motinai atminti įsteigė stipendijų fondą, iš kurio kasmet bus skiriama studentui, rašančiam darbą doktoratui iš Lietuvos istorijos...": [Žinutė] // 1985. - Nr.2. - P.125. - (Mūsų buityje).

6682. Kubilius, JĮuozas]. Kaip Cvirka savo raštus taisė: [Kalbama apie 1949 m. išleistų 12 tomų rastų ištaisymus, prisitaikant prie soviet. reikalavimų] // 1951. - Nr.9.
- P.421-422.

6683. "Marija Černeckytė-Sims, poetė, mirė" [1986 m., data nenurodyta] // 1986.
- Nr.4. - P.298. - (Mūsų buityje).

6684. Vaitkus, Mykolas, kan. Europietė žemaitė: Mirus Sofijai Čiurlionienei:
[Atsiminimai] // 1959. - Nr.5. - P.198-205: portr.; Nr.6. - P.259-265; Nr.7. - P.294-309.

6685. Janina Degutytė: [Nuo t r.] // 1983. - Nr.l. * P.17.

6686. Visvydas, Pranas. J.Degutytės ir J.Vaičiūnaitės kūryba // 1971. - Nr.2. -
P.65-67; Nr.3. - P.lll-112.

6687. [Antanaitis, Algirdas Titus]. Kristijono Donelaičio metų uždarymas
Čikagoje: [1964-ieji metai liet. išeivijoje buvo paskelbti Donelaičio metais: Uždarymas
įvyko spal. 17-18 d.] // 1964. - Nr.9. - P.425-426. -Parašas: alg.a.

6688. Brazaitis, JĮuozas]. Donelaitis praeityje ir dabartyje: [Minint 250-ąsias poeto
gimimo metines] // 1964. - Nr.3. - P.l24-132: iliustr., portr.

6689. Kristijono Donelaičio pėdomis: [Apie vietoves, kuriose poetas gyveno]
// 1964. - Nr.3. - P.99-102: portr., žml., iliustr.

6690. [Dambriūnas, Leonardas]. Kristijono Donelaičio sukakčiai: [Sutinkant poeto 250 m. gimimo sukaktį] // 1964. - Nr.3. - P.97-98. -Parašas: A.R.

6691. Ernst Wiechert apie Kristijoną Donelaitį: [Apie vok. rašytojo laišką Aleksui Rannitui, kuriame vertinama poeto kūryba] // 1964. - Nr.3. - P. 152.

6692. Jakštas, Juozas. Iškalbingas Mažosios Lietuvos dokumentas: [P.Reklaičio str., paskelbtas "Aiduose", 1966, Nr.9, apie K.Donelaičio protėvį] // 1967. - Nr.3. -PI 21-124. - Išnašos: 8 pavad.
Kalnų viršūnės Pamyre, Sacharino kalnagūbry pavadintos Donelaičio vardu.
- Žr.3585.

6693. Kristijono Donelaičio "Metai" // 1946. - Nr.7. - P.105-107: iliustr. - P a r a-š a s: V.M.

6694. Kristijono Donelaičio metus baigiant: F.Tetznerio surinktos datos: Iš "Altpreussische Monatsschrift", 1914 m. / Lietuvino J.Aistis // 1964. - Nr.10. - P.456-461: iliustr.

6695. Mačiulis, Jonas. Odisėjos Mažojoje Lietuvoje: [Rašytojo neigiami įspūdžiai apsilankius
K.Donelaičio gimtose vietose Kaliningrado srityje] // 1991. - Nr.4. - P.294-299: iliustr.

6696. Natkevičius, Vincas. Idealinės vertybės Donelaičio asmenybėje ir "Metuose" // 1980. - Nf.5. - P.241-247: portr.

6697. "Rasti K.Donelaičio palaikai ir pagal juos atkurtas jo portretas...": [Žinutė] // 1970. - Nr.6. - P.279: portr. - (Mūsų buityje).

6698. Rėklaitis, Povilas, dr. Dokumentai apie K.Donelaičio protėvį // 1966. -Nr.9. - P.406-409: faks. - Išnašos: 11 pavad.

6699. Šešplaukis, Alfonsas. Donelaičio "Metai" ir vokiečių literatūra // 1964. -Nr.3. - P.138-141: iliustr., faks. - Išnašos: 21 pavad.

6700. Tininis, Juozas. Donelaitis, Hesiodas, Vergilijus ir Biblija: [Apie įtakas Donelaičio kūrybai] // 1964. - Nr.3. - P.133-137: iliustr., faks.

6701. Tolminkiemio laukų planas, Kristijono Donelaičio nubrėžtas 1777 metais: Nuotr. iš Library of Congress: [Faks.] // 1964. - Nr.10. - P.457. .

6702. [Vaičiulaitis, Antanas]. Apie Donelaičio numerį: [Apie "Draugo" (1964 m. bal. 4 d.) krit. pastabas dėl K.Donelaičio 250-mečiui skirto "Aidų" 1964 m. 3-iojo numerio] // 1964. - Nr.4. - P.198-199. -Parašas: A.V.

6703. Vaškelis, Aleksas. Pietistinis sąjūdis Mažojoje Lietuvoje ir Kristijonas Donelaitis: [Minint 250-ąsias poeto gimimo metines] // 1964. - Nr.3. - P.103-123: iliustr. - Sutrumpinimų paaiškinimas ir panaudotos lit. sąrašas: 16 pavad.

6704. Povilas Gaučys, lapkričio 18 sulaukęs 75 m. amžiaus: [N u o t r.] // 1976. -Nr.10. - P.475.

6705. Dr.Mirga Girniuvienė: [N u o t r.] // 1977. - Nr.l. - P.36.

6706. Keblys, Kęstutis. Žvilgsnis į nenurimstantį laureatą: J.Gliaudos 60 m. sukakties proga// 1966. - Nr.10. - P.465-467: portr.

6707. Los Angeles miesto taryba už nuopelnus kultūrinėje ir literatūrinėje srityje specialiu atžymėjimu pagerbė Jurgį Gliaudą, 1977 m. saus. 21 d. Dalyvavo: Juozas Kojelis, Vincas Kazlauskas, Vacius Prižgintas, dr. Jurgis Gliaudys (sūnus), Marija Gliaudienė, Peggy Stevenson, Bronė Skirienė, Algirdas Gustaitis, Antanas Skirius, N.Prižgintienė, Elena Kojelienė: [N u o t r.] // 1977. - Nr.5. - P.233.

6708. Paskaitininkas dr. Stasys Goštautas: [N u o t r.] // 1979. - Nr.9. - P.413.

6709. Dr. Jonui Griniui 70 metų // 1972. - Nr.3. - P.104-106: portr. -Parašas: A.B.

6710. Dr. Jonas Grinius; Dr. Jonas Grinius: Vas. 21 jam suėjo 75 m. amžiaus; Dr. Jonas Grinius, lapkričio 10 miręs Muenchene, Vokietijoje: [Su red. prier.: Nuotraukos]// 1957. - Nr.5. - P.236; 1977. - Nr.4. - P.l 89; 1980. - Nr.6. - P.362.

6711. Dr. Jonas Grinius, 1902.11.21 - 1980.XI.10; Dr. Jonas Grinius 1935 metais; Dr. Jonas Grinius su motina Cecilija Griniuviene ir seserimi Cecilija Griniūte 1935 m.; Dr. Jonas Grinius ateitininkų gegužinėje; Dr. Jonas Grinius su profesoriais A.Maceina, kun. St.Yla ir Z.Ivinskiu 1965 m.; Dr. Jonas Grinius su Vasario 16 gimnazijos abiturientais ir mokytojais (1959); Dr. J.Grinius su profesoriais J.Brazaičiu, Z.Ivinskiu, A.Maceina; Dr. J.Grinius su LF bičiuliais Chicagoje 1962 m.; DrJ.Grinius, V.Natkevičius ir dr. K.Čeginskas; Dr. J.Grinius savo darbo kambary (1980 m.); Dr. J.Grinius su St.Lozoraičiu (vyr.) 1965 m. Vasario 16 gimnazijoje; Dr. J.Griniaus laidotuvės 1980 m. rugs. 14 d. Mūnchene: [Nuotraukos]// 1981. - Nr.6. - P.364, 369, 372, 373, 376, 384, 385, 391.

6712. Maceina, Antanas. Apžadų madona: Meno problema Jono Griniaus dramoje "Stela maris" // 1981. - Nr.6. - P.365-379: portr., iliustr. - Išnašos: 16 pavad.

6713. Prasminga sukaktis: [Minint dr. Jono Griniaus 50-metį] // 1952. -
Nr.3. - P.130-132: portr.

6714. Natkevičius, Vincas. Dr. Jono Griniaus literatūrinė kritika: [Aptariamas moksl. palikimas. Plačiau - apie V .Mykolaitį-Putiną, J.Aistį] // 1981. - Nr.6. - P.380-392: iliustr. - Išnašos: 54 pavad.

6715. Grinius, Jonas, dr. Meilė, džiazas ir velnias: Juozo Grušo dramaturgija // 1971. - Nr.9. -P.396-405.

6716. Vaičiulaitis, Antanas. Juozo Grušo novelė: [Apie rink. "Ponia Bertulienė" (K.,1928), "Sunki vasara" (K., 1937), "Rūstybės šviesa" (V., 1969)] // 1971. - Nr.9. -P.391: portr.

6717. Vengrų kritikas apibūdina Juozo Grušo dramą "Herkus Montė": [Apie Endre Bojtar str., išsp. V. Vokietijoje leidžiamame Baltų metraštyje "Baltisches Jahrbuch"] // 1991. - Nr.l. - P.78-79. -Parašas: Al.L.

6718. Andriušis, Pulgis. Antaną Gustaitį atkūrus: [Atsiminimai] // 1967. - Nr.3. -P.l07-111: portr.

6719. "Antanas Gustaitis, rašytojas, mirė Bostone [1990 m.] gegužės 19 d.": [Žinutė] // 1990. - Nr.2. - P.158. - (Mūsų buityje).

6720. Nagys, Henrikas. Antanas Gustaitis - nuolat jaunas: Kalba per Bostono "Laisvės Varpo" radiją 1977 kovo 12 d.: [Minint 70-ąsias rašytojo gimimo metines] // 1977. - Nr.5. - P.228-229.

6721. Mykolaitis-Putinas, Vincas. Motiejus Gustaitis ir jo kūryba: [Įžanga neatsp. kn. "Motiejaus Gustaičio raštai"] // 1958. - Nr.4. - P.182-184; Nr.5. - P.231-234. -Bibliogr.: 7 pavad.

6722. Rašytoja Antanina Gustaitytė-Šalčiuvienė (1894.III.4 - 1958.IX.23): [Trumpos biogr. žinios] // 1959. - Nr.5. - P.228: portr.

6723. Vaitkus, Mykolas, kan. Juozas Albinas Herbačiauskas: Žiupsnelis
atsiminimų // 1953. - Nr.10. - P.442-448: portr.

6724. Kazys Inčiūra [1906.09.25 - 1974.11.30: N u o t r.: Su red. prier.] // 1975. -
Nr.l. -P.38.

6725. Leonidas Jacinevičius: [N u o t r.] // 1990. - Nr.2. - P.154.

6726. Adomas Jakštas; Adomas Jakštas - prel. Aleksandras Dambrauskas; Prel. Aleksandras Dambrauskas- Adomas Jakštas, 1911 m. išleidęs pirmąjį "Ateities" numerį: [Nuotraukos]// 1962.- Nr.5. - P.213; 1989. - Nr.3. - P.200; 1981. - Nr.5. - P.282.

6727. Prel. A. Dambrauskas-A Jakštas per pirmą pasaulinį karą; Namas Ustiužnoje, kur penkeris metus gyveno ištremtas A Jakštas; Š v.Kazimiero draugijos namai, kur gyveno A.Jakštas; A Jakšto leisto žurnalo "Draugija" sumažintas viršelis; Prel. A.Dambrauskas-A Jakštas Kauno kunigų seminarijos sode; AJakštas su brolio Antano vaikais: [Nuotraukos]// 1960. - Nr.9. - P.368. 369, 370, 372, 386.

6728. [Dambriūnas, Leonardas]. Adomas Jakštas paminėtas Bulgarijoje: [Žinutė apie S.Tijūnaičio str. žurn. "Nuntempa Bulgario" (esp. k.), 1960 m., rugsėjis] // 1961. - Nr.l. - P.42. - Parašas: L.D.

6729. - Adomas Jakštas - publicistas // 1960. - Nr.9. - 384-388: iliustr.

6730. Keletas pastabų A Jakšto-Dambrausko charakteristikai // 1953. -
Nr.3. - P.l 17-121: portr.

6731. Maciūnas, Vincas. Jakštas bara Vaižgantą: [Apie rašytojus prel. Aleksandrą Dambrauską-Adomą Jakštą ir kan. Juozą Tumą-Vaižgantą] // 1980. - Nr.2. - P.81-89, 92-95: portr.

6732. Ostrauskas, Kostas. AJakštas dabarties Lietuvoje: [Apie poeto vertinimą okup. Lietuvos spaudoje] // 1960. - Nr.9. - P.389-394. -Parašas: A.Baltaragis. -Bibliogr.: 26 pavad.

6733. [Vaičiulaitis, Antanas]. Prel. A.Dambrauskas-Adomas Jakštas: [Minint poeto 100-ąsias metines] // 1960. - Nr.9. - P.361-362: iliustr. -Parašas: A.V.

6734. Vaitkus, Mykolas. Su gyvu Jakštu: [Atsiminimai apie poetą] // 1960. -Nr.9. - P.363-370: iliustr.

6735. Jurgis Jankus; Jurgis Jankus: [Su red. prier.: Nuotraukos]// 1976. -Nr.4. - P.181; 1986. - Nr.6. - P.252.

6736. [Vaičiulaitis, Antanas]. Jurgio Jankaus indėlis: [Apie rašytojo kūrybą] // 1967. - Nr.l. - P.36-37: portr. -Parašas: A.Vč.

6737. Kulbokas, Vladas. Neiškreiptas Janonis // 1978. - Nr.8. - P.377-378. - Rec. kn.: Jašinskas, Jurgis. Julius Janonis poetas ir revoliucionierius: Monogr. - Chicago: B.I., 1975. - 265 p.: iliustr.

6738. Venclova, Tomas. Metafizinis poetas: [Apie Antano Maceinos-Jasmanto poeziją] // 1983. - Nr.3. - P.182-184: portr.

6739. Bradūnas, Kazys. Vienas iš tragiškos kartos: Poetui Gediminui Jokimaičiui mirus [1920.06.27 - 1986.04.11, Vilnius] // 1987. - Nr.l. - P.35-36: portr.

6740. Danutė Juodeliėnė, Vanda Juodelytė-Tumelienė, Kazio Juodelio duktė ir žmona, Kazys Juodelis, Juozas Tumelis, Petras Juodelis, susitikę Vilniuje 1966 m.; Petras Juodelis, žmona Danutė Juodeliėnė ir duktė Vanda, grįžę iš Sibiro, Vilniuje: [Nuotraukos]// 1976. - Nr.4. - P.184.

6741. Petro Juodelio gruoblėtas gyvenimo kelias pasibaigė [1909.07.01 -1975.08.24: Literatūrologo, menotyrininko nekrologas] // 1976. - Nr.4. - P.183-184: iliustr. - Parašas: K.Ž.

6742. Babrauskas, Benys. Kleofas Jurgelionis: Nepažintas poetas, nesuprastas žmogus: (70 m. sukakčiai) // 1956. - Nr.2. - P.53-61.

6743. Paulius Jurkus: [N u o t r.] // 1954. - Nr.6. - P.281.

6744. Anatolijus Kairys, Kultūros tarybos pirmininkas (kalba UI teatro festivalyje): [N u o t r.] // 1975. - Nr.6. - P.281.

6745. Gliaudą, Jurgis. Memorialinis leidinys "Petras Karuža" // 1985. - Nr.l. -P.70-71: portr. - Rec. kn.: Petras Karuža / Red. A.Vaičiulaitis, B.Brazdžionis. - Chicago: Kazys Karuža, 1984. - 408 p.: iliustr.

6746. Vaičiulaitis, Antanas. Poetą Petrą Karužą atsiminus: [Minint 25-ąsias mirties metines] // 1958. - Nr.10. - P.471-472: portr.

6747. Dunčia, Jonas. Lietuvių kalbos grožis Mariaus Katiliškio romane "Miškais ateina ruduo": Jo mirties penkmečiui 1980.XII.17) // 1985. - Nr.6. - P.375-378: portr.

6748. Gustaitis, Antanas. Mariaus Katiliškio penkios dešimtys: [Minint rašytojo jubiliejų] // 1965. - Nr.7. - P.321.

6749. Rašytojas Marius Katiliškis, kuriam šių metų rugsėjo 15 sukako 60 metų amžiaus: Su A.Gst. [Alg.Gustaičio?] prier. apie jo kūrybą; Marius Katiliškis, praėjusių metų gruodžio 17 d. miręs Chicagoje: Su red. prier.: [Nuotraukos]// 1975. -Nr.8.-P.377; 1981. - Nr.l. - P.55.

6750. Leidžiami mirusio Juliaus Kaupo raštai: [Informac. žinutė] // 1964. - Nr.3. - 3-ias virš. p.
Kėkštas, Juozas. Lietuviams rašytojams tremtyje. - Žr.6343.

6751. Juozas Kėkštas (1915.XI.19 - 1981.IV.16): [Su red. prier.]; Juozas Kėkštas: Nuotraukos]// 1981. - Nr.4. - P.212; 1982.- Nr.4. - P.256.

6752. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Juozui Kėkštui 50 metų // 1965. - Nr.10. - P.453. -Parašas: Kostas Rauda.

6753. Skrupskelytė, Viktorija. Neišsipildžiusių troškimų poezija: Žvilgsnis į Juozo Kėkšto kūrybą// 1975. - Nr.9. - P.408-414: portr.; Nr.10. - P.449-452, 454-457: portr., iliustr. - Išnašos: 5 pavad.

6754. Dr. Violeta Kelertienė Poezijos dienose kalba apie amerikiečių poeziją: [N u o t r.] // 1985. - Nr.4. - P.253.

6755. Keliuotis, Juozas. Juozo Keliuočio laiškas A.Vaičiulaičiui: "Brangus ir mielas Antanai:. Vilnius, 1957.XI.3: [laiško faks.] // 1984. - Nr.2. - P.90-91.

6756. Girnius, Juozas. Sveikiname neužmirštamąjį Juozą Keliuotį: [Ryšium su 70-osiomis gimimo metinėmis] // 1972. - Nr.6. - P.301-304: portr.

6757. "Juozas Keliuotis mirė [1983 m.] kovo 25 d. Lietuvoje": [Žinutė] // 1983. -Nr.2. - P.154. - (Mūsų buityje).

6758. Juozas Keliuotis, "Naujosios romuvos" steigėjas ir redaktorius (1931 m.); Juozas Keliuotis, 1902.V1JI.22 - 1983.m.25; Juozas Keliuotis lydimas į Rokantiškių kapines: [Nuotraukos]// 1982. - Nr.l. - P.39; 1983. - Nr.5. - P.307, 309.

6759. Santvaras, Stasys. Pluoštelis minčių apie Juozą Keliuotį, 1902.V11I.22 -1983. m.25: Nekrologo vietoje // 1983. - Nr.5. - P.307-309: iliustr.

6760. Vaičiulaitis, Antanas. Juozas Keliuotis (1902.Vni.22 - 1983.111.25): [Su 1957 m. lapkr. 3 d. J.Keliuočio laiško A.Vaičiulaičiui faks.] // 1984. - Nr.2. - P.84-91: portr., faks.

6761. Kirša, Faustas. Tarti žodį Lietuvos garbei: Mintys, pasakytos poeto 70 m. amžiaus minėjime Bostone 1961 m. vas. 11 d. II 1961. - Nr.3. - P.97-99: portr.

6762. Brazaitis, Juozas. Faustas Kirša: [Apie poeto kūrybą: Str. iš "Židinio", 1940, Nr.5-6] // 1975. - Nr.l. - P.12-17: portr.

6763. Faustas Kirša. 1891.11.13 - 1964.1.5: [N u o t r.] // 1964. - Nr.l. - P.9.

6764. Vaičiulaitis, Antanas. Žvilgsnis į Fausto Kiršos kūrybą: [Minint poeto 70-ąsias gimimo metines] // 1961. - Nr.3. - P.100-104.

6765. [Girnius, Juozas]. Leidinys apie Jurgį Krasnickį // 1973. - Nr.5. - P.240. -Parašas: J.G. - Rec. kn.: Jurgis Krasnickis: 50 m. mirties sukakčiai atminti: Monogr. / Red. V.Liulevičius. - Chicago: Studentų ateitininkų s-ga, 1972. - 192 p.: iliustr.

6766. LiuleviČius, Vincentas. Jurgis Krasnickis: Gimimo ir mirties sukakčių proga [1902.05.07 - 1922.10.22] // 1972. - Nr.5. - P.243-247. - Išnašos: 19 pavad.

6767. Krėvė, Vincas. Aš norėjau atvaizduoti milžinų sielą: V.Krėvės žodis, pasakytas 1952 m. spal. 19 d. Philadelfijoje, minint jo 70 m. amžiaus sukaktį // 1952. - Nr.9. - P.392-393; 1982. - Nr.4. - P.237-238.

6768. Mielasis P. Kirša: Laiškas Faustui Kiršai. 1951.XII.25: [Laiško faks.]
// 1982. - Nr.4. - P.238-239.

6769. Astašaitis, Algimantas. Vinco Krėvės drama Pabaltijos universitete: [Atsiliepimas apie St.Pilkos str. "Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose", išsp. "Aiduose", 1957, Nr.9, 10] // 1958. - Nr.2. - P.96. -Parašas: Al.Gimantas.

6770. Balys, Jonas. Daugiau santūrumo: [Replika M.Biržiškai dėl aut. darbų apie V.Krėvę paviršutiniško vertinimo kn. "Lietuvių tautos kelias į naują gyvenimą: (Los Angeles, 1952)] // 1955. - Nr.3. - P.142.
Ciplijauskaitė B. Gamtos vaidmuo Vaižganto ir Krėvės kūryboje. - Žr.6962.

6771. Grinius, Jonas. Vinco Krėvės istorinės dramos // 1957. - Nr.9. - P.408-420: portr.

6772. Jakštas, JĮJuozas]. Istorinė tikrovė: [Netikslumai atsiminimuose apie V.Krėvc, išsp. "Aiduose", 1957, Nr.9] // 1957. - Nr.10. - P.477-478.

6773. — Vincas Krėvė Riedo stovykloj [Austrijoje, 1946 m.: Trumpi atsiminimai] // 1957. - Nr.10. - P.477.

6774. Kavaliūnas, Vacys. Vincas Krėvė, jo gimtoji žemė ir žmogus: [Apie rašytojo kūrybą] // 1982. - Nr.4. - P.234-238: portr.

6775. "Krėvei statys paminklą..."[Filadelfijos Šv. Kryžiaus kapinėse: Žinutė] // 1954. - Nr.8. - P.384. - (Įvykiai).

6776. Mykolaitis Vyt. Fragmentai iš mano pašnekesių su Vincu Krėve
[emigracijoje - Vokietijoje, JAV] // 1957. - Nr.9. - P.421-430: iliustr., faks.

6777. Orintaitė, Petronėlė. Knyga apie Krėvę, sukaktys ir anekdotai: [Aut. pastabos apie V.Krėvei skirtą leid. "Literatūra ir kalba", 1.17 (V.,1981) ir atsiminimai apie rašytoją] // 1982. - Nr.4. - P.242-247: portr.

6778. Ostrauskas, Kostas. Vinco Krėvės kūrybinis veržlumas: Tematikos, žanro ir formos reikšmė jo kūryboje // 1957. - Nr.9. - P.385-390: iliustr.

6779. Padolskis, VĮincentas], vysk. V.Krėvės "Dangaus ir žemės sūnūs" teologo akimis // 1950. - Nr.5. - P.197-200, 202.

6780. Pilka, Stasys. Vinco Krėvės kūryba lietuviškose scenose: Įžang. ir asmen. mintys apie V.Krėvę, mūsų dramturgijos pradžią ir apie tau t. teatro gimimą // 1957. -Nr.9. - P.391-395: iliustr; Nr.10. - P.452-460: iliustr.

6781. Skardžius, Pranas. Tai nenukalbėjimas: [Apie V.Krėvės tautosak. raštų autentiškumą: Atsiliepimas į J.Balio str. "Daugiau santūrumo", išsp. "Aiduose", 1955, Nr.3] // 1955. - Nr.4/5. - P.198-199.

6782. Vincas Krėvė - žmogus ir lietuvis: [Atsiminimai] // 1954. - Nr.10. -
P.457-459: iliustr.

6783. Vaičiulaitis, Antanas. Vincas Krėvė: Minint jo amžiaus 70 m. sukaktį // 1952. - Nr.9. - P.390-392.

6784. Vincas Krėvė, 1952 metais švęsdamas savo 70 m. sukaktį; Vinco Krėvės tėviškė Subartonyse; V.Krėvė Lietuvos Universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto 1925-1928 m. laidoje; V.Krėvė "Jaunųjų Teatro" grupėje 1930 m.; V.Krėvė Nepriklausomybės laikais ir tremtyje 1947 m.; V.Krėvė Glasenbacho tremtinių stovykloje 1946 m.; V.Krėvė su žmona Marija Jungtinėse Valstybėse; V.Krėvė ir dr. V.Maciūnas (1954, sausis); V.Krėvė paskutiniaisiais savo amžiaus metais; V.Krėvė karste; V.Krėvės raštų paskutinis puslapis [faks.]; V.Krėvės rašomasis stalas; V.Krėvės karstas Šv.Andriejaus bažnyčioje; Kauno ir Vilniaus universitetų profesoriai neša V.Krėvės karstą: [Nuotraukos]// 1957. - Nr.9. - P.387, 390, 393, 398, 399, 411, 414, 415, 419, 423, 424, 425, 426, 427.

6785. Vincas Krėvė, 1882.X.19 - 1954. VII.7; Vincas Krėvė-Mickevičius: [Nuotraukos]// 1954. - Nr.6. - P.254; 1957. - Nr.2. - P.76.

6786. Vinco Krėvės vertinimas dabar Lietuvoje: [Publikacijų apie V.Krėvę so-viet. liet. spaudoje apžvalga] // 1957. - Nr.9. - P.431-432.

6787. Žukas, Kfonstantinas]. Didysis dzūkas: Žiupsnis atsiminimų apie Vincą Krėvę-Mickevičių // 1957. - Nr.9. - P.403-406: iliustr.

6788. Jurkus, Paulius. Rašytojas Juozas Kruminas, (1914.01.26 - 1951.06.01): [Nekrologas] // 1951. - Nr.9. - P.420.

6789. Mirė rašytojas Kostas Kubilinskas: [Žinutė] // 1962. - Nr.4. - P. 174. - P a -rasas: G.P.

6790. Adomaitis M.J. Dr. Vincas Kudirka iš tolo, 1858-1899: "Varpo" 100-mečiui // 1989. -Nr.2. - P.134-135.

6791. Aistis, Jonas. Ir šviesa ir tiesa: Dr. Vinco Kudirkos 100 m. gimimo sukakčiai // 1958. - Nr.9. - P.388-390: iliustr.

6792. Dr. Vincas Kudirka; Dr. Vinco Kudirkos sesuo Emilija Lietuvininkienė su dukterimi Uršule Lipčiene ir anūke Nijole Lipčiūte-Maneliene; Dr. Vinco Kudirkos sesuo Agnietė Grigaitienė; Dr. Vincas Kudirka laisvalaikiu su violončele; Šiame namelyje V.Kudirka praleido paskutines gyvenimo dienas; Vinco Kudirkos kapas: [Nuotraukos]// 1958. - Nr.9. - P.389, 392,
393, 397, 403; 1956. - Nr.5. - P.222.
Jonikas P. Vincas Kudirka ir lietuvių kalba.- Žr. 5706.

6793. Merkelis, Aleksandras]. Du Lietuvos girių ąžuolai: Vincas Kudirka ir Petras
Kriaučiūnas: Ištrauka iš sp. paruošto veikalo "Vincas Kudirka" // 1956. - Nr.5. - P.220-
226: iliustr.; Nr.6. - P.275-277.

6794. Kaip Vincas Kudirka buvo suimtas? [1895] // 1958. - Nr.9. - P.398^01.

6795. Pauliukonis, Antanas. Pas dr. Vinco Kudirkos seserį [Emiliją Lietuvninkienę: Atsiminimai apie V.Kudirką] // 1958. - Nr.9. - P.391-394: iliustr.

6796. Trumpa, V[incas]. Sociologo žvilgsnis į dr. Vincą Kudirką // 1963. - Nr.8. - P.368-369. - Rec. kn.: Kavolis, Vytautas. Žmogaus genezė: Psicholog. V.Kudirkos studija. - Chicago: Liet. literatūros d-ja, 1963. - 87 p.
Žilevičius J. Dr. Vincas Kudirka - pirmoji muzikos kregždė.- Žr. 5401.

6797. Algirdas Landsbergis: [N u o t r.] // 1981. - Nr.4. - P.254.

6798. Baronas, Aloyzas. Partizanai scenoje ir laiko perspektyvoje: [Apie A.Landsbergio dramą "Penki stulpai turgaus aikštėje"] // 1959. - Nr.7. - P.318-319.

6799. Luce, Nina. Latvių spauda apie "Penkis stulpus": [1983 m. birželio mėn. latvių pastangomis teatre pastatyta A.Landsbergio pjesė "Penki stulpai Turgaus aikštėje" anglų k.: Perpasakojama rec. iš latv. žurn. "Jauna Gaita"] / Sp. parengė Spec. // 1985. - Nr.2. - P.126-127: iliustr.

6800. Marija Lasiauskienė-Lazdynų Pelėda [1872.06.01 - 1957.07.19: Nekrologas] // 1957. - Nr.7. - P.324: portr.

6801. Girnius, Juozas. Jurgis Lebedys [1913.01.12 - 1970.07.12: Nekrologas] // 1970. - Nr.9. - P.414-415: portr.

6802. "Poetas Pranas Lembertas, miręs 1967 m...": [Žinutė] // 1989. - Nr.2. -P.143: portr. - (Mūsų buityje).

6803. Masilionis, Juozas. Šimtas metų Lindei Dobilui: [Julijonas Lindė,
1872.11.17 - 1934.12.02] // 1972. - Nr.9. - P.438-440: portr.

6804. Dr. Vincas Maciūnas skaito rezoliucijas [2-ajame Kultūros kongrese; Dr. Vincas Maciūnas, lietuvių literatūros istorikas, gausių literatūrinių studijų autorius, Kauno, Vilniaus, Pabaltijo (Pinneberg) ir Pennsylvanijos universitetų profesorius, vienas iš Lietuvių enciklopedijos redaktorių, kuriam praėjusią vasarą suėjo 70 m. amžiaus: Nuotraukos]// 1963. - Nr.3. - P.116; 1979. - Nr.10. - P.466.

6805. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Algimantas Mackus: Žodis, pasakytas A.Mackui skirtame vakare Čikagoje // 1966. - Nr.5. - P.225-227.

6806. Šilbajoris, Rimvydas, prof. dr. Religiniai įvaizdžiai Algimanto Mackaus poezijoje: [Pranešimo, skaityto LKMA XII suvažiavime, StPetersburge, 1982.11.24-28, santrj // 1983. - Nr.2. - P.136-137: portr.

6807. [Girnius, Juozas]. Vytauto Mačernio žuvimo aplinkybės: [Minint 25-ąsias poeto mirties metines] // 1969. - Nr.4. - P. 176-177: portr. - P a r a š a s: J.G.

6808. Jurkus Paulius. Poetas Vytautas Mačernis: Nekrologo vietoje [1921.06.05-1944.10.07] // 1946. - Nr.6. - P.86-89.

6809. Svečiuose pas vizijų poetą: [Atsiminimai apie poetą Vytautą Mačernį]
// 1954. - Nr.9. - P.396-401: portr., iliustr.

6810. Natkevičius, Vincas. Vytauto Mačernio poezija // 1988. - Nr.3. - P.197-201, 203, 207 iliustr.

6811. Vytautas Mačernis; Vytautas Mačernis; Poeto Vytauto Mačernio kapas Šarnelės kaime: Paminklas iš granito su poeto atvaizdu: [N u o t r a u k o s] // 1952. -Nr.8. - P.376; 1982. - Nr.4. - P.258; 1988. - Nr.3. - P.199.

6812. Brazaitis, Juozas. Maironis ir Lietuva: [Minint 25-ąsias poeto mirties metines] // 1957. - Nr.8. - P.337-341: portr.

6813. Monografija apie Maironį // 1969. - Nr.6. - P.281-283. -Parašas:
J.B. - Rec. kn.: Zaborskaitė, Vanda. Maironis. - V.: Vaga, 1968. - 518 p.

6814. Brazdžionis, Bernardas. Maironio portretai: [Apie lenkų dail. Mioduševskio, Adomo Varno, [Jono] Janulio, Sofijos Riomerienės tapytus poeto portr., Juozo Zikaro bei Bernardo Bučo bareljefą ir Broniaus Pundziaus bei Šmulkštytės biustą] // 1956. -Nr.5. - p.232-233.

6815. Nuo Zvalionio iki Maironio: Maironio slapyv. mįslę menant// 1982.
Nr.5. - P.346-347.

6816.Deksnys, Antanas, vysk. Maironis mano atsiminimuose // 1982. - Nr.5. -P.339-340: iliustr.
6X17. "Exsul Familia" dešimtmečio kongresas Romoje: [Taip pat kalbama apie Maironio 100-ųjų gimimo metinių paminėjimą Šv.Dorotėjos inst., dalyvavo daug liet išeivijos atstovų] // 1962. - Nr.8. - P.372-374: -Parašas: J.Ž.

6818. Girdžius, Pranas Dom. Sutanos ir kaklaraiščiai: Iš sp. parengto leid. apie Maironį: [Ištrauka] // 1983. - Nr.6. - P.384-385.

6819. Gražiūnas, AĮlbinas]. Maironio didybė: Poeto 15 m. mirties sukaktį minint // 1947. - Nr.3. - P.97-99: portr.

6820. Yla, Stasys. Maironis rektorius ir mokytojas: [Atsiminimai] // 1962. - Nr.7.
- P.326-329: iliustr.

6821. Jakštas, Juozas. Lietuvos aušrinė istoriografija pagal Maironį ir Pietarį: [Aptariami
Maironio "Apsakymai apie Lietuvos praeigą" (Tilžė, 1891) ir V.Pietario "Algimantas" (K., 1921)] // 1971. - Nr.7. - P.305-307. - Išnašos: 7 pavad.

6822. Kirša, Faustas. Maironis mano akimis: [Minint 100-ąsias poeto gimimo metines] // 1962. - Nr.7. - P.287-289.

6823. Klimas, Antanas. Lietuva Maironio "Jaunojoje Lietuvoje" ir "Raseinių Magdėje" // 1962. - Nr.7. - P.290-296: iliustr.

6824. Kulbokas, Vladas. Kritika apie Maironį iki pirmo pasaulinio karo: [Kalbama apie Stasio Matulaičio, Vaižganto, Adomo Jakšto vertinimus] // 1962. - Nr.7. - P.297-304: iliustr.

6825. Lipčiūtė-Gečienė, Julija. Maironio vasaros Bernotuose 1906-1914 m. tarpe: iš Maironio seserėčios atsiminimų // 1962. - Nr.7. - P.321.

6826. Maironio metai: [Žinutė apie 100-ųjų gimimo metinių minėjimą] / Pasaulio liet. bendruomenės v-ba // 1962. - Nr.l. - P.47.

6827. Maironio metai - lietuvių kultūros metai: [Pasaulio liet. bendruomenės v-ba 1962-uosius metus paskelbė Maironio metais: Žinutė] // 1962. - Nr.3. - P.136.

6828. Maironis; Maironis, skelbęs eiles "Apžvalgoje". Šalia kun. Šimaitis; Maironis, tautinio atgimimo poetas: [N u o t r a u k o s] // 1952. - Nr.8. - P.374; 1962.
- Nr.5. - P.215; 1958. - Nr.5. - P.203.

6829. Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose savo bute Kaune - 1931.VI.19; Maironis, IV kl. gimnazistas, su tėvu; Maironis, VI kl. gimnazistas, su motina ir seserimis; Maironis 1895 metais; Maironio tėvų sodyba (1951 m. nuotr.); Maironis prieš pirmą pasaulinį karą; Maironis po pirmojo pasaulinio karo apie 1922 m.; Maironis apaštališko protonotaro drabužiuose Kaune 1931.VI. 19 savo bute; Maironio laidotuvės; Maironio antkapis prie Kauno katedros; Maironio valgomasis kambarys; Maironio muziejaus biblioteka; Svečių kambarys Maironio bute: [N u o t r a u k o s] // 1962. -Nr.7. - P.283, 285, 286, 292, 293, 299, 309, 317, 320, 322, 324, 329, 330, 334, 335.
6830. Maironis tarp Kauno kunigų seminarijos profesorių 1928 m.: Kan. K.Paltarokas, prel. B.Čėsnys, B.Andriuška, S.J., J.Gruodis, S.J., kun. M.Morkelis, kun. S.Ūsoris, kan. J.Meškauskas, prel. T.Brazys, kun. J.Petrošius: [N u o t r.] // 1982. - Nr.5. - P.339.

6831. Maironis, 1862-1932; Maironis, Kauno kunigų seminarijos klierikas; Maironis, Kauno kunigų seminarijos rektorius; Paminklinis akmuo Pasandvaryje -namo vietoje, kur gimė Maironis; Maironio namai [Kaune]; Tik keli akmenys beliko iš Maironio gimtojo namo Pasandvaryje; Pušis Bernotuose, po kuria Maironis mėgo rašyti eilėraščius; Maironio namų paminkliniame prieškambaryje išstatytos jo knygos; Maironio biustas, anksčiau buvęs jo muziejuje, dabar sandėlyje; Maironio laidotuvės Kaune; Maironis karste; Maironio antkapis: [Nuotraukos]// 1982. - Nr.5. -P.310, 312, 313, 315, 321, 325, 329, 334, 345, 343.

6832. Mikuckis, Juozas. Iš mano atsiminimų apie poetą Maironį: [Minint 100-ąsias poeto gimimo metines] // 1962. - Nr.7. - P.322-325: iliustr.

6833. Natkevičius, Vincas. Skausmas ir kančia Maironio gyvenime ir patriotinėje lyrikoje // 1982. - Nr.5. - P.326-338: iliustr., faks. - Išnašos: 46 pavad.

6834. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Maironio likimo paraštėje: [Minint 100-ąsias poeto gimimo metines] // 1962. - Nr.7. - P.283-286: iliustr.

6835. Ostrauskas, Kostas. Dar kiek apie numaironintą Maironį: [Apie A.Venclovos atgailą "suklydus" vertinant Maironį: Papildymai prie str. "Numaironintas Maironis", Liip, "Aiduose", 1963, Nr.4, 5] // 1963. - Nr.8. - P.376. - Parašas: A.Baltaragis.

6836. Numaironintas Maironis: Jo soviet. traktavimo raida: [Apie
K.Korsako, B.Pranskaus, T.Tilvyčio, A.Venclovos, Z.Grigoraičio vertinimus bei ydingą Maironio kūrinių cenzūravimą okup. Lietuvoje] // 1963. - Nr.4. - P.157-169: portr.; Nr.5. - P.205-215. -Parašas: A.Baltaragis. - Išnašos: 108 pavad.

6837. Pauliukonis, Pr[anas]. Maironis istorikas: [Apžvelgiami poeto istorijos veikalai] // 1962. - Nr.7. - P.312-315: iliustr.

6838. Ružaniec-Ružancovas, Aleksandras. Maironiana tremtyje: 1945-1949 m. "Aidų" žurn. parengta [Maironio] bibliografija // 1962. - Nr.7. - P.333-338.

6839. Sandanavičius, M[ečislovas], kan. Iš mano atsiminimų apie Maironį: [Minint 100-ąsias poeto gimimo metines] // 1962. - Nr.7. - P.330-332.

6840. Šilbajoris, Rimvydas. Maironis: Tautos dainiaus asmeniška lyrika// 1991.
- Nr.l. - P.32-36. - Išnašos: 11 pavad.

6841. Trumpa, V[incas]. Maironis: Laikas ir vieta: Keletas tolimų siluetų: Žodis, tartas per Maironio 50 m. mirties sukakties minėjimą Washingtone // 1982. - Nr.5. -P.341-345: iliustr.

6842. [Vaičiulaitis, Antanas]. Maironio sukakčiai atžymėti: [Apie 100-ųjų poeto gimimo
metinių minėjimus] // 1962. - Nr.7. - P.281-282. -Parašas: A.V.

6843. Maironis tautos istorijoje: [Apie poeto kūrybą] // 1982. - Nr.5. -
P.318-325: iliustr.

6844. Maironis [užsienio] enciklopedijose ir leksikonuose // 1983. - Nr.4.
- P.279-280.

6845. Vaitkus, Mykolas. Viena diena su Maironiu: [Kalbama taip pat apie Kazimierą Jasėną, Vaižgantą] // 1952. - Nr.5. - P.201-213: portr.

6846. Vaižgantas. "Tarp skausmų į garbę" paskaičius: (Iš dieninio): [Rašytojo įspūdis, pirmą kartą perskaičius Maironio poemą, išsp. "Viltyje", 1913 m., Nr.89] // 1947. - Nr.3. - P.101-103.

6847. Venclova, Tomas. Laimei, Maironis: [Apie poeto kūrybą] // 1982. - Nr.5. -P.311-315: iliustr.

6848. Žilevičius, J[uozas]. Maironis muzikos garsuose: [Apžvelgiami liet. kompozitorių kūriniai Maironio žodž.] // 1962. - Nr.7. - P.305-311: iliustr., faks.

6849. Kvietys V. Negarbinga poeto išmonė: [Krit. pastabos apie Justino Marcinkevičiaus dramas "Katedra", "Mažvydas", "Mindaugas"] // 1982. - Nr.l. - P.70-72.

6850. "Adolfas Markelis, rašytojas, mirė Čikagoje [1988 m.] rugpjūčio 26 d.": [Žinutė] // 1988. - Nr.3. - P.222. - (Mūsų buityje).

6851. Marcelijus Martinaitis; Marcelijus Martinaitis: [N u o t r a u k o s] // 1971.
- Nr.10. - P.454; 1983. - Nr.l. - P.17.

6852. Visvydas, Pranas. Eugenijus Matuzevičius - Lietuvos pajūrio dainius: [Apie
26—397
poeto kūrybą] // 1970. - Nr.2. - P.80-82: portr.

6853. Nelė Mazalaitė-Gabienė: [N u o t r.] // 1983. - Nr.3. - P. 192.

6854. Icchokas Meras: [N u o t r.] // 1978. - Nr.l. - P.44.

6855. Keblys, Kęstutis. Žmogiškoji [Jono] Mikelinsko giesmė: [Apie rašytojo kūrybą] // 1972. - Nr.9. - P.433-434: portr.

6856. Grinius, Jonas, dr. Mėginimas nuvertinti V.Mykolaičio-Putino kūrybą: [Diskutuojama dėl Jono Lankučio kn. "Vinco Mykolaičio-Putino kūryba" (V., 1973) teiginių] // 1976. - N.2. - P.66-74: iliustr.

6857. Vinco Mykolaičio-Putino išsivadavimas: [Rašytojo biogr. fragmentai.
Kūrybos vertinimas] // 1968. - Nr.6. - P.250-260: iliustr.

6858.Slavėnienė, Marija Magdalena. { Putiną bežvelgiant: [V.Mykolaičio-Putino sesers atsiminimai apie rašytoją] // 1968. - Nr.6. - P.261-266.

6859. -— Putinas okupacinėj gūdumoj: [V.Mykolaičio-Putino sesers atsiminimai apie rašytoją pirmosios sovietų okupacijos ir vok. okupacijos metais; Yra epizodas apie S.Nėrį] // 1967. - Nr.8. - P.330-335: portr.; Nr.10. - P.430-435.

6860. [Vaičiulaitis, Antanas]. V.Mykolaitis-Putinas [1893.01.06 - 1967.06.07: Nekrologas] // 1967. - Nr.7. - P.289: portr. -Parašas: A.Vč.

6861. V.Mykolaitis-Putinas; V.Mykolaitis-Putinas jaunystėje; V.Mykolaičio-Putino gimtinė Pilotiškiuose 1973; V.Mykolaitis-Putinas gyvenimo pabaigoje; V.Mykolaičio-Putino memorialinė seklyčia Pilotiškiuose, įrengta 1971 m.: [Nuotraukos]// 1976. - Nr.2. - P.68, 69, 71, 74.

6862. Vincas Mykolaitis-Putinas; Putinas vasarą Kačerginėje prie savo vilos (1964 ar 1965); V.Mykolaitis-Putinas pašarvotas Kačerginėj: [Nuotraukos]// 1968. - Nr.6. - P.250, 257, 260.

6863. Zaborskaitė, Vanda. V.Mykolaitis-Putinas: Pranešimas, skaitytas Vilniaus univ. 1968 m., minint rašytojo 75-ąsias gimimo metines // 1972. - Nr.5. - P.229-231: portr.

6864. Juozas Mikuckis: [Minint poeto 70-ąsias gimimo metines: Žinutė] // 1961. - Nr.10. - P.429: portr.

6865. Aistis, Jonas. Apie laiką ir žmones: Antanas Miškinis // 1951. - Nr.l. -P.13-20.

6866. Antanaitis, Algimantas Titus. Aitvaro brolio neišdaviau: (Gėlės poetui 50-ties m. ir LRD premijos proga): [Apie Henriko Nagio kūrybą] // 1970. - Nr.9. - P.397-400: portr.

6867. Bradūnas, Kazys. Henrikas Nagys - mūsų dienų ir mūsų žemės poetas // 1946. - Nr.l 1. - P.206-208. -Parašas: K.Priešpylis.

6868. Henrikas Nagys: [N u o t r.] // 1982. - Nr.4. - P.257.

6869. Vincas Natkevičius: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1988. - Nr.4. - P.235.

6870. Kairys, Anatolijus. Pranas Naujokaitis - rašytojas ir kritikas [1905.10.02 -
1984.08.12, JAV] // 1990. - Nr.3. - P.234-237: portr.

6871. Astašaitis, Algimantas. Vinys ar gėlės S.Nėries atminimui?: [Apie
"Literatūros ir meno" laikr. (1971, Nr.38) išsp. dokumentus apie poetės ryšius su
komunistais] // 1971. - Nr.5. - P.228-229. -Parašas: Al.Gimantas.

6872. Grinius, Jonas, dr. P.Orintaitė apie Salomėją Nėrį // 1966. - Nr.l. - P.46-48.
- Rec. kn.: Orintaitė, Petronėlė. Ką laumės lėmė: Atsiminimai apie S.Nėrį (1904-
1945). - Chicago: Chicagos liet. literatūros d-ja, 1965. - 234 p.: portr.

6873. Salomėja Nėris: [Apie poetės psicholog. bruožus, lėmusius jos
perėjimą į komunistų pusę] // 1961. - Nr.4. - P.171-178: Nr.5. - P.217-225; Nr.6. -P.261-271.

6874. Malėnas (Malinauskas), Ignas. Mano bičiulė Salomėja Nėris: [Atsiminimai]
// 1958. - Nr.6. - P.267-274.
Nagys H. Pauliaus Augiaus iliustruotoji [S.Nėries] "Žalčio pasaka". - Žr.3487.

6875. Ostrauskas, Kostas. Apie vieną Salomėjos Nėries dvieilį: ["Aš turėjau draugužį..." (Raštai, 1957 m., t.3, p.555). Ginčijama S.Nėries autorystė] // 1959. -Nr.10. - P.462-463.

6876. Slavėnienė, Magdalena. Kai Salomėja Nėris gyveno pas Putiną: Atsiminimai: [Minimas A.Venclova] // 1972. - Nr.5. - P.232-234.

6877. Vaitkus, Mykolas. Pluoštas atsiminimų apie S.Nėrį // 1966. - Nr.2. - P.59-66: portr.; Nr.3. - P.l 14-121; Nr.4. - P.159-167.

6878. Alfonsas Nyka-Niliūnas: [N u o t r.] // 1982. - Nr.4. - P.257.

6879. Kulbokas, Vladas. A.Nyka-Niliūnas kritikas // 1967. - Nr.l. - P.20-25: portr.

6880. Landsbergis, Algirdas. "Hamletas" - nugalėtojas: [Apie A.Nykos-Niliūno "Hamleto" vertimą į liet. k.] // 1967. - Nr.2. - P.93-94.

6881. Rubšys, Antanas. Alfonso Nykos-Niliūno Giesmių giesmės vertimas [išsp. "Aiduose", 1975, Nr.8: Krit. pastabos] // 1977. - Nr.4. - P.163-165.

6882. Skrupskelytė, Viktorija. Alfonso Nykos-Niliūno "Vyno stebuklas" [Čikaga, 1974: Eil. rinkinio vertinimas] // 1978. - Nr.l. - P.20-25: portr.

6883. Dviejų polių trauka: Alfonso Nykos-Niliūno poeziją perskaičius //
1970. - Nr.8. - P.348-357. - Išnašos: 75 pavad.

6884. Šilbajoris, Rimvydas. Filosofinių dimensijų poezija: [Apie A.Nykos-Niliūno kūrybą, išėjus jo eil. rink. "Žiemos teologija" (Čikaga, 1985)] // 1985. - Nr.5. - P.292-301. - Išnašos: 7
pavad.

6885. Natkevičius, Vincas. Petronėlės Orintaitės romanai: Autorės 75 m. sukakties proga//
1981. - Nr.3. - P.154-161: portr. - Išnašos: 4 pavad.

6886. Petronėlė Orintaitė: [N u o t r.] // 1977. - Nr.5. - P.214.

6887. Baronas, Aloyzas. Žvilgsnis į K.Ostrausko dramas knygoj ir scenoj:
[Nagrinėjamos pjesės "Pypkė", "Žaliojoj lankelėj" bei jų pastatymai Čikagoje 1964 m. bal. 11, 12 d.] // 1964. - Nr.5. - P.247-248. -Parašas: L.Galinis.

6888. "Brooklyne sausio 3 mirė Juozas Parojus, autorius poezijos rinkinių...": [Žinutė] // 1970. - Nr.l. - P.42. - (Mūsų buityje).

6889. "Karolė Pažėraitė, rašytoja, mirė [1988 m.] birželio 8 d": [Žinutė] // 1988. - Nr.4. - P.295. - (Mūsų buityje).

6890. Brazaitis, Juozas. Marijos Pečkauskaitės raštų prasmė šiandien // 1961. -Nr.9. - P.398-400.
Foersteris Fr.W. Fr.W.Foersteris kalba mums: [M.Pečkauskaitė]. - Žr.2457.

6891. [Girniuvienė, Ona]. Apie M.Pečkauskaitę vokiečių kalba // 1973. - Nr.2. -P.91-92. -Parašas: O.Grn. - Rec. kn.: Gulbinas, Konstantinas. Das padagogische Lebenswerk der litauischen Dichterin Marija PeČkauskaitė. - Mūnchen: F.Schoningh, 1971. - 173 p. - Bibliogr.: p.161-171.

6892. Gulbinas, Konstantinas, OFM, Cap. Auklėjamoji meilės jėga Marijos Pečkauskaitės beletristikoje // 1970. - Nr.10. - P.433-438: portr. - Išnašos: 12 pavad.

6893. Penkauskaitė, Ona. Marija PeČkauskaitė: [Apie rašytojos gyvenimą ir kūrybą, minint 100-ąsias gimimo metines] // 1977. - Nr.9. - P.385-393: portr. - Išnašos: 16 pavad.; Naudota literatūra: 14 pavad.

6894. Venta N. Prie užrakinto Marijos Pečkauskaitės kapo: [Apie suvaržytą rašytojos 50-ųjų mirties metinių paminėjimą Židikų kapinėse 1980 m. liep. 24 d.] // 1981. - Nr.5. -P.339.

6895. "Židikuose [1970 m.] rugsėjo 6 mirė Sofija PeČkauskaitė, saugojusi
M.Pečkauskaitės palikimą...": [Žinutė] // 1970. - Nr.9. - (Mūsų buityje).
Jakštas J. Lietuvos aušrinė istoriografija pagal Maironį ir Pietarį. - Žr.6821.

6896. Vaitkūnas J. Puida - Kazys ar Aleksandras: [Dėl rašytojo vardo painiojimo spaudoje] // 1962. - Nr.3. - P.125-126.

6897. Visvydas, Pranas. Žvilgsnis į Henriko Radausko poetiką: (Nekrologo vietoje) [1910.04.23 - 1970.04.27] // 1970. - Nr.8. - P.394-396: portr.

6898. [Brazaitis, Juozas]. Vincas Ramonas: [Minint rašytojo 60-ąsias gimimo metines] // 1965. - Nr.10. - P.451-452: portr. -Parašas: J.B.

6899. Grinius, Jonas. Pasaulėžiūra ir tautiškumas literatūroje: [Diskusija pasirodžius V.Ramono romanui "Kryžiai" (Tubingen, 1948): Diskutuojama su B.Gražuliu, J.Daugėla, A.Rūku ir kt.] // 1948. - Nr.ll. - P.72-79.

6900. Natkevičius, Vincas. Vinco Ramono beletristika // 1980. - Nr.l. - P.23-27, 30-32: portr. - Išnašos: 19 pavad.

6901. Vincas Ramonas šių metų sausio 14 sulaukė 70 metų amžiaus: [N u o t r.] // 1975.-Nr.l.-P.39.

6902. Kiznis, JĮpnas]. Bubulis ir Dundulis: [Apie Antano Rūko 3-jų v. pjesę] // 1947. - Nr.2. - P.86-87.

6903. "Jonas Rūtenis (Rutkauskas), poetas, mirė 1991.05.17 Hyannis, MA": [Žinutė] // 1991. - Nr.2. - P.158. - (Mūsų buityje).

6904. Danguolė Sadūnaitė: [N u o t r.] // 1978. - Nr.6. - P.242.

6905. Šoliūnas, Jonas. Apie Kazio Sajos ir Sizifo akmenis: [Aptariama rašytojo novelė "Sizifo akmuo", išsp. rink. "Žalias laiko vingis" (V., 1981)] // 1990. - Nr.l. -P.13, 15-18: portr. - Išnašos: 16 pavad.

6906. [Nyka-Niliūnas, Alfonsas]. Vainikuota nesąmonė: [Krit. pastabos apie J[ono] Sakalo baladę "Tamsioji naktelė", išsp. žurn. "Naujasis gyvenimas" (Miunchenas, 1947)] // 1948. - Nr.10. - P.30. -Parašas: L.M.ĮLeonas Miškinas].

6907. [Brazaitis, Juozas]. Ir Stasys Santvaras perkopė 70 slenkstį // 1972. - Nr.5.
- P.254-255: portr. -Parašas: J.B.

6908. [Girnius, Juozas]. St.Santvaro deimantinė sukaktis: [Minint 75-ąsias rašytojo gimimo metines. JAV] // 1977. - Nr.6. - P.278-279. -Parašas: J.G.

6909. Jankus, Jurgis. Dvi dienos pas Santvarą: Malonus Tėve Leonardai: [Laiškas L.Andriekui, kuriame pasakojama apie susitikimus su Stasiu Santvarų] // 1982. -Nr.6. - P.454-458: portr.

6910. [Nyka-Niliūnas, Alfonsas]. Kritikos pamoka: [Trumpai apie S.Santvaro str. "Dailusis žodis ir jo kritika", išsp. "Dirvoje", 1952 m. rugs. 4 d.] // 1952. - Nr.9. -P.431. - Parašas: L.M.ĮLeonas Miškinas].

6911. Stasys Santvaras: [Nuotraukos]// 1964. - Nr.9. - P.408; 1969. - Nr.5. -P.209;1972.-Nr.5.-P.255.

6912. "Stasys Santvaras mirė 1991.04.12 Bostone": [Žinutė] // 1991. - Nr.2. -P.158. - (Mūsų buityje).

6913. Brazaitis, Juozas. Jurgis Savickis [1890.05.04 - 1952.12.22] // 1953. - Nr.2.
- P.70-73: portr.

6914. Dambriūnas, L[eonardas]. Jurgio Savickio "Raudonų batukų" kalba// 1952. -Nr.l. -P.40.

6915. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Raudoni batukai arba Jurgis Savickis; [Apie rašytojo kūrybą] // 1952. - Nr.l. - P.37-40. - Parašas: Leonas Miškinas.

6916. Nagys, Henrikas. Tepasilieka draugystė: [Apie poetą Joną Sereikį, 1921.06.24 - 1972.08.03, Šiauliai] // 1989. - Nr.3. - P.225-226: portr., iliustr.

6917. Ieva Simonaitytė, mirusi Lietuvoje rugpjūčio 27 d.: [N u o t r.: Su red. prier.] // 1978. - Nr.7. - P.331.

6918. "Antanas Skirka, rašytojas, mirė" [1986 m., data nenurodyta] // 1986. -
Nr.4. - P.298. - (Mūsų buityje).

6919. Alina Skrupskelienė: [N u o t r.] // 1980. - Nr.2. - P.117.

6920. Paskaitininke dr. Viktorija Skrupskelytė: [N u o t r.] // 1979. - Nr.9. -P.413.

6921. Aistis, Jonas. Balio Sruogos auka: [Kalbama apie rašytojo dramatišką padėtį po karo Lietuvoje, trumpai nagrinėjamas susirašinėjimas su P.Cvirka] // 1956. - Nr.4.
- P.183-184.

6922. Blekaitis, Jurgis. Balys Sruoga: Asmuo ir teatro kūrėjas // 1948. - Nr.19. -
P.402-408; Nr.20. - P.466-471.

6923. Balys Sruoga: Gyvenimo ir kūrybos kelio bendrieji bruožai: [Paminėti
A.Oleka-Žilinskas, R.Juknevičius, A.Jakševičius] // 1978. - Nr.9. - P.402-403, 406-410: portr.

6924. —— Balys Sruoga (1896-1947): Keli kūrybos bruožai: Pastabos, skaitytos
10 metų mirties sukaktuvių minėjime Čikagoje, 1957 m. gruod. 15 d. // 1958. - Nr.l.
- P.10-17.

6925. Daugirdaitė Sruogienė, Vanda. Muzikologų ir literatūros istorikų dėmesiui:
[Pataisa Algio Šimkaus str. "Lietuviškos operos istorijos paraštėje, Stasio Šimkaus
"Pagirėnai", išsp. "Aiduose", 1973, Nr.7: Patikslinama data, kada B.Sruoga parašė
operos libretą] // 1974. - Nr.3. - P.138.

6926. Girnius, Juozas. Atsiminimai apie Balį Sruogą // 1975. - Nr.4. - P.188-189.
- Rec. kn.: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose / Sp. paruošė Vanda Sruogienė. - Chi-cago: V.Sruogienė, 1974. - 552 p.: portr., iliustr., faks.

6927. Yla, Stasys. Didysis aitvaras: Pabiros apie Balį Sruogą Stutthofe: Iš spausdinamos kacet. pergyvenimų knygos // 1951. - Nr.7. - P.297-302: portr.

6928. Pilka, Stasys. Milžinas lietuvių teatro paunksmėje: Gėlės ant tolimo kapo: [Apie B.Sruoga] // 1947. - Nr.9. - P.399, 402-407.

6929. Santekliuose 1934 m. vasarą prie Ventos: O.Bagnickaitė, B.Sruoga, Dalios Sruogaitės mokytoja, Medemrodės girininkas P.Vilkus, D.Sruogaitė: [N u o t r.] // 1971. - Nr.5. -P.203.

6930. Maciūnas, Vincas. Tautos gyvatos giesmė: [Simono Stanevičiaus, 1799.10.26 - 1848.03.10, gyvenimas ir kūryba] // 1950. - Nr.8. - P.353-368: iliustr.

6931. Mikuckis, Juozas. Iš mano atsiminimų apie poetą Edmundą Steponaitį // 1961.- Nr.10. -P.428-430.

6932. "Prel. Kazimieras Žitkus - Vincas Stonis mirė 1986.11.24 Kaune": [Žinutė] // 1986. - Nr.3. - P.225. - (Mūsų buityje).

6933. Maciūnas, Vincas. Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą: [1940-1944 m. rastos archyv. medžiagos aptarimas] // 1963. - Nr.8. - P.336-344: portr., faks.; Nr.9. -P.402-410; Nr.10 - P.444-454; 1964. - Nr.5. - P.217-225; Nr.6. - P.278-288: faks.

6934. Poetė Liūne Sutema Poezijos dienose skaito savo naujausią kūrybą [Čikaga, 1985 m.: N u o t r.] // 1985. - Nr.4. - P.254.

6935. Vasiliauskienė, Dana. Posūkis iš kelio ar dar tvirtesnis poetinės visatos aprėžimas: Liūnės Sutemos "Šimtametės žiemos užrašai": [Apie poetės kūrybą] // 1981. - Nr.4. - P.261-263: portr.
Šatrijos Ragana žr. Marija Pečkauskaitė.

6936. Ignas Šeinius (1889.04.02 - 1959.01.15): [N u o t r.] // 1959. - Nr.l. - P.37.

6937. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Ignas Šeinius (1889-1959): [Nekrologas] 1959. -Nr.6. - P.266-267. -Parašas: Andrius Sietynas.

6938. Dr. Rimvydas Šilbajoris, mokslinės programos komiteto pirmininkas; Dr. Rimvydas Šilbajoris, Lituanistikos instituto pirm.: [Nuotraukos]// 1978. - Nr.l. -P.40; 1979. - Nr.7. -P.318.

6939. Blekaitis, Jurgis. Antano Škėmos atsisveikinimas: [Žodis rašytojui mirus] // 1961. - Nr.8. - P.342-345: portr.

6940. Kaupas, Julius. Veikalas apie legendų Živilę: [Apie Antano Škėmos dramą "Živilė"] // 1951. - Nr.2. - P.85-87. -Parašas: Coppelius.

6941. "Belgijoje po karo apsigyvenusi Zenta Tenisonaitė išleido pirmą lietuvių poezijos rinktinę flamų kalba: Een steen heeft geen hart..." [1971. 85p.: Žinutė] // 1971. - Nr.7. - P.329. - (Mūsų buityje).

6942. "Zentos Tenisonaitės-Hellemans lietuvių poezijos vertimų rinktinė "Een steen heeft hart", išleista Belgijoje, susilaukė flamų kalbos skaitytojų dėmesio...": [Žinutė] // 1972. - Nr.4. - P.207. - (Mūsų buityje).

6943. "Eismo nelaimėje pakeliui iš Los Angeles į San Francisko [1971 m.] rugpjūčio 2 d. žuvo rašytojas Juozas Tininis...": [Žinutė] // 1971. - Nr.7. - P.331: portr. - (Mūsų buityje).

6944. Vaičiulaitis, Antanas. Juozas Tysliava. 1902.XI.1 - 1961.XI.11: [Apie gyvenimą ir kūrybą] // 1961. - Nr.9. - P.383-386: portr.

6945. "Mindaugas Tomonis, mokslininkas ir poetas, Lietuvoje lapkričio 5 d. žuvo po traukiniu...": [Žinutė] // 1976. - Nr.l. - P.43. - (Mūsų buityje).

6946. "Gražina Tulauskaitė mirė Putname [1990 m.] balandžio 19 d.: [Žinutė] // 1990. - Nr.2. - P.158. - (Mūsų buityje).

6947. Jasaitis, Domas. Antanas Tulys: Šešiasdešimt penkerių metų sukakčiai paminėti // 1963. - Nr.9. - P.419-423; Nr.10. - P.466-471: portr.

6948. [Vaičiulaitis, Antanas]. Prano Vaičaičio sukaktis, 1876-1901: [Minint
50-ąsias rašytojo mirties metines] // 1951. - Nr.10. - P.465. - Parašas: A.V.

6949. A.Vaičiulaitis, "Aidų" redaktorius 1950-1964 m., pasirašo savo knygą; Antanas Vaičiulaitis, redagavęs "Aidus" 1950-1964 m.; Antanas Vaičiulaitis, rašytojas, literatūros kritikas, pedagogas, diplomatas, žurnalistas, "Aidų" vy r .redaktorių s 1950-1964 metais. Jam birželio 23 d. suėjo 85 metai amžiaus: [N u o-traukos]// 1975. - Nr.l. - P.5; 1985. - Nr.4. - P.202; 1991. - Nr.3. - P.205.

6950. Brazdžionis, Bernardas. Magiškasis Vaičiulaičio kūrybos pasaulis: [Minint 80-ąsias rašytojo gimimo ir 60-ąsias kūrybos metines] // 1986. - Nr.3. - P.164-169: portr.

6951. Grinius, Jonas, dr. A.Vaičiulaičio "Valentinai" trisdešimt metų // 1966. -Nr.10. - P.449-455: portr.

6952. [Jurkus, Paulius]. A.Vaičiulaičio "Valentinai" jau dešimt metų // 1946. -Nr.l2. - P.227-228. -Parašas: P.J.

6953. Šilbajoris, Rimvydas. Įspūdžiai iš A.Vaičiulaičio kūrybos // 1968. - Nr.3. -P.108-116: portr.
Visvydas P. J.Degutytės ir J.Vaičiūnaitės kūryba. - Žr.6686.

6954. Babrauskas, Benys. Petro Vaičiūno įnašas [1890.07.11 - 1959.06.07: Apie rašytojo kūrybą] // 1960. - Nr.l. - P.6-9: portr.

6955. Vaitkus, Mykolas, kan. Mistiniame sode: [Rašytojo atsiminimai apie studijas Telšių dvas. seminarijoje] // 1956. - Nr.2. - P.78-83: portr.; Nr.5. - P.227-228.

6956. Gustaitis, Antanas. Mykolas Vaitkus, 1883.X.27 - 1973.V.20: [Nekrologas] // 1973. - Nr.6. - P.241-242: portr.

6957. Mykolas Vaitkus: [N u o t r.] // 1963. - Nr.7. - P.288.

6958. Santvaras, Stasys. Milžinų paunksmėje brendęs rašytojas: Poeto Mykolo Vaitkaus 80 m. sukaktis // 1964. - Nr.4. - P.164-169: portr.; Nr.5. - P.230-235; Nr.7. - P.322-325; Nr.8. - P.355-365: portr.

6959. Vaižgantas. Vaižganto laiško dr. Jurgiui Šauliui faksimilė: "Tautos Laisvės ištroškus" [Stokholmas, 1918 m. saus.8 d.] // 1981. - Nr.l. - P.16-19.

6960. J.Tumo-Vaižganto laiškai Petrui Klimui ir Bronei Mėginaiteį-
Klimienei [1926 m., 1929 m.] // 1970. - Nr.4. - P.160-163: portr.

6961. Vaižganto 1930.XII.24 laiškas dr. Jurgiui Šauliui, Lietuvos atstovui
Vatikane; Ištrauka iš Vaižganto 1932 IX. 1 laiško Petrui ir Bronei Klimams: [Faksimilės] // 1982. - Nr.l. - P.31.

6962. Ciplijauskaitė, Birutė. Gamtos vaidmuo Vaižganto ir Krėvės kūryboje: Pranešimas, skaitytas LKMA suvažiavime Romoje 1988 m. spalio mėn. // 1989. -Nr.2. - P.108-117: portr. - Išnašos: 24 pavad.

6963. Kan. J.Tumas-Vaižgantas: [Minint 100-ąsias rašytojo metines] // 1969. -Nr.7. - P.313: portr.

6964. Kun. J.Tumas; Vaižgantas savo darbo kambaryje 1933 m. vasario mėn.: Ši nuotr. buvo išsp. "Naujojoje Romuvoje" prie nekrolog. str. apie Vaižgantą: [N u o-traukos]// 1962. - Nr.5. - P.213; 1982. - Nr.l. - P.27.
Liet. rašytojų draugijos raštas: [Dėl Vaižganto raštų leidimo]. - Žr.6354. Maciūnas. Vincas. Jakštas bara Vaižgantą. - Žr.6731.

6965. Nepriklausomybės besiilgint: Žvilgsnis istorijon ir Vaižganto širdin:
[Apie Vaižganto dalyvavimą Lietuvių tautos taryboje 1917-1918 m. bei jo susirašinėjimą su Jurgiu Šauliu] // 1981. - Nr.l. - P.12-19: portr., iliustr., faks.

6966. Vaižgantas ir "Naujoji Romuva": Žurnalo 50-mečiui suėjus: [Plačiau
apie Petrą Klimą, Julijoną Lindę-Dobilą, Vincą Mykolaitį-Putiną, Juozą Keliuotį] // 1982. - Nr.l. - P.24-42: portr., faks.

6967. Natkevičius, V[incas]. Lietuviškosios dvasios gelmė Vaižganto asmenybėje ir jo veikalų personažuose: Vaižganto mirties penkiasdešimtmečiui // 1983. - Nr.6. -P.353-365: portr. - Išnašos: 14 pavad.

6968. [Nyka-Niliūnas, Alfonsas]. Vaižgantas po 20 metų: [Minint 20-ąsias mirties metines] // 1953. - Nr.6. - P.274-275. -Parašas: L.M.[Leonas Miškinas].

6969. Žitkus, KĮazimieras]. Kun. K.Žitkus apie Vaižgantą: [Atsiminimai] // 1970.
- Nr.4. - P.183-185.

6970. Biržiška, Vaclovas. Vyskupo Motiejaus Valančiaus biografijos bruožai:
Jojo 150 m. gimimo, 100 m. įsivyskupavimo ir 75 m. mirties sukakties proga // 1951.
- Nr.8. - P.346-356: portr.; Nr.9. - P.408-419; Nr.10. - P.455-463.
Girnius S.A. Lietuvos katalikai rusų caristinėj priespaudoj [M.Valančius]. -
Žr.8581.

6971. Jatulis, Paulius. Motiejus Valančius - idealus vyskupas: (Šimto metų sukaktis
nuo jo mirties 1875.V.17(29)) // 1975. - Nr.5. - P.193-207: portr., iliustr. - Išnašos: 62
pavad.

6972. [Maciūnas, Vincas]. "Pernykštė triguba Motiejaus Valančiaus
sukaktis..." // 1952. - Nr.7. - P.330-331. -Parašas: V.Mc. - Rec. kn.: Biržiška,
Vaclovas. Vyskupo Motiejaus Valančiaus biografijos bruožai. - Brooklyn, N.Y.,
1959. - 99 p.

6973. Slaptas vysk. M.Valančiaus laiškas: [Atsakymas į arkivysk. De Luca
laišką dėl kanaun. netinkamumo užimti Telšių vyskupo pagalbininko vietą, 1862.04.28: Pateikiamas pilnas laiško tekstas liet. ir lot. k.] // 1977. - Nr.l. - P.14-17: faks.

6974. Rėklaitis, Povilas, dr. Pirmoji lietuviška iliustruota knyga vaikams:
[Valančius, Motiejus. Wajku kningiele. Su abrozdelejs (Tilžė, 1868)] // 1969. - Nr.9.
- P.420-421: iliustr.

6975. Vaičiulaitis, Antanas. Vyskupo Motiejaus Valančiaus raštų stilius // 1975.
- Nr.5. - P.208-212: faks. - Bibliogr.: 19 pavad.

6976. Vysk. Motiejus Valančius, tautinio atgimimo žadintojas; Vysk. Motiejaus Valančiaus atvaizdas; Vysk. M.Valančiaus atvaizdas su dedikacija (1872); Namas, kur gyveno vysk. M.Valančius; Raižinys paminėti [M.Valančiaus] blaivybės įvedimui: [Nuotraukos]// 1958. - Nr.5. - P.195; 1975. - Nr.5. - 1-as virš p., p.195, 197,199.

6977. Sovietinio rašytojo viešas atgailojimas: [Apie A.Venclovos savikrit. str., išsp "Tiesoje", 1949 m. geg. 29 d.] // 1949. - Nr.24. - P.133-134. -Parašas: J.Ž.

6978. Landsbergis, Algirdas. Tomą Venclovą pasitinkant: Įž. žodis Liet. rašytojų d-jos suruoštame T.Venclovos literatūros vakare Kultūros Židinyje New Yorke 1977 kovo 10 // 1977. - Nr.6. - P.280-281: portr.

6979. Šilbajoris, Rimvydas. Pastabos apie Tomo Venclovos kūrybą // 1979. -Nr.4. - P.148-154: portr. - Išnašos: 8 pavad.

6980. "Tomui Venclovai Liublino Marie Curie-Sklodowska universitetas [1991 m.] spalio 24 d. suteikė garbės doktoratą...": [Žinutė] // 1991. - Nr.4. - P.328. - (Mūsų buityje).

6981. Vydūnas. Ypatingas vieno vaiko sąmoningumas: [Atsiminimai iš savo gyvenimo] // 1950. - Nr.7. - P.298-300.

6982. Merkelis, Aleksandras]. Iš Vydūno vaikystės ir jaunystės // 1953. - Nr.4. -P. 159-167: portr.

6983.Naujokaitis, Pranas. Žmoniškumo idėja Vydūno dramose // 1953. - Nr.4. -P.180-182.

6984. Paminėtas Vydūno jubiliejus: [80-metis: Žinutė] // 1948. - Nr.13. - P.187. Rėklaitis P. Fidus - Vydūno iliustratorius. - Žr.3204.

6985. Susitikimas su Vydūnu Tilžėje: B-kos dir. VVilhelmo VVitte 75-jo
gimtadienio proga: [Apie W.VVitte susitikimus su Vydūnu] // 1978. - Nr.9. - P.418^19: faks., portr.

6986. Serapinas, Rapolas. Vydūnas - filosofas moralistas // 1968. - Nr.4. - P. 145-152: portr. - Išnašos: 8 pavad.

6987. Stiklorius, Jonas A. Vydūnas: [Filosofo, rašytojo kūryb. kelias. Paminėti V.Mykolaitis-Putinas, B.Sruoga, S.Čiurlionienė, V.Maciūnas, M.Vaitkus] // 1978. -Nr.10. - P.436-440: portr.

6988. Vydūnas, 1868.111.22 - 1953.11.20: [N u o t r.] // 1953. - Nr.3. - P.107.

6989. Witte, Wilhelm. Dėl pavardės "Vydūnas": [Apie pasikalbėjimą šia tema su Vydūnu 1929 m. saus. 11 d.] // 1978. - Nr.9. - P.419-420.

6990. Antanas Vienuolis Žukauskas (1882.111.26 - 1957.VIII.17): [Nekrologas] // 1957. - Nr.7. - P.306: portr.

6991. Vytautas Volertas, JAV LB centro valdybos pirmininkas nuo 1970; Vytautas Volertas; Vytautas Volertas, JAV LB šeštosios krašto valdybos pirmininkas: [N u o-traukos]// 1972. - Nr.1/2. - P.7; 1980. - Nr.l. - P.55; Nr.6. - P.350.

6992. "Stepas Zobarskas, rašytojas, mirė [1984 m.] birželio 9 d. New Yorke": [Žinutė] // 1984. - Nr.4. - P.246. - (Mūsų buityje).

6993. Užsieniečiai apie Zobarską: [Žurnalas pranc. ir vok. k. "Nouvelles de France", Nr.648 vertina Stepo Zobarsko pasakojimų rink. "Das Lied der Sensen" (Tūbingen, 1947)] // 1947. - Nr.9. - P.429. - (Literatūra).

6994. Samogita P.(slapyv.?). Ką Žemaitė rašė apie bolševikus [Amerikos liet. spaudoje] // 1960. - Nr.3. - P.130-131.

6995. "Dr. Jonas Žmuidzinas, Lietuvos gen. konsulas Kanadai, Šiemet sulaukęs
80 metų..." [N u o t r.: Su red. prier.] // 1978. - Nr.8. - P.371.

6996. "Dr. Jonas Žmuidzinas, Lietuvos konsulas, rašytojas, mirė [1989 m.] lapkričio 11 d. Toronte": [Žinutė] // 1989. - Nr.4. - P.309.

6997. Lietuvos generalinis konsulas Kanadoje rašytojas dr. Jonas Žmuidzinas: [N u o t r.] // 1973. - Nr.7. - P.327.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai