Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos. Literatūros mokslo knygų recenzijos [7960-7993] PDF Spausdinti El. paštas
7960. Vaičiulaitis, Antanas. Apie laiką ir žmones // 1954. - Nr.8. - P.377-378. -Parašas: Aug.Raginis. - Rec. kn.: Aistis, Jonas. Apie laiką ir žmones: Atsiminimai. - Chicago: Terra, 1954. - 249 p.

7961. Stanelytė, Ramunė. Milfordo gatvės elegijos // 1969. - Nr.8. - P.382-384. -Rec. kn.: Aistis, Jonas. Milfordo gatvės elegijos. - London: Nida press, 1968. - 200 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.70).

7962. Audrius T. (slapyv.?). Korsakienės ir Būtėno atsiminimai // 1980. - Nr.5. -P.298-300. - Rec. kn.: Būtėnas, Julius. Literato duona. - V.: Vaga, 1975. - 278 p.; Žmonės, kuriuos pažinojau. - V.: Vaga, 1978. - 263 p.

7963. [Girnius, Juozas]. AJakšto "Užgesę žiburiai" // 1977. - Nr.3. - P.135. - P a-rašąs: J.G. - Rec. kn.: Dambrauskas-Jakštas, Aleksandras. Užgesę žiburiai: Biogr. ir nekrologų rinkinys / Red. ir jo 70 m. sukakties paminėjimą pridėjo J.Tumas. - [2-as leid.]. - Roma: LKMA, 1975. - XVI,502 p.: portr., iliustr. - (LKMA leid.; Nr.l).

7964. [Blekaitis, Jurgis]. "Mūsų literatūroje Gabijos vardas nenaujas..." // 1952. -Nr.3. - P.138-139. - Parašas: J.B-tis. - Rec. leid.: Gabija: Literatūros žurnalas: Išeina 4 kartus per metus / Red. Stp.Zobarskas. Leidžia Knygų platinimo centras "Gabija", 1951. - Nr.l.

7965. Pagaliau literatūros žurnalas // 1948. - Nr.12. - P.136. -Parašas: K.P. -Rec. leid.: Gintaras: Pirmosios knygos: Neperiod. literatūros žurnalas / Red. Juozas Kruminas, dail. J.StepanaviČius. - 1948. - Nr.l.

7966. [Girnius, Juozas]. Trys literatūrinės apybraižos // 1977. - Nr.3. - P.138-140. -Parašas: J.G. - Rec. kn.: Girdžius, Pranas Dom. Tos pačios motinos sūnūs Kristijonas [Donelaitis], Antanėlis [Strazdas], Adomas [Mickevičius]: Trys graudulingi esiai / Įv. str. Kleopo A.Girvilo. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1974. - 171 p.

7967. Kulbokas, Vladas. Jono Griniaus literatūrinės studijos // 1977. - Nr.2. -P.87-91. - Rec. kn.: Grinius, Jonas. Veidai ir problemos rietuvių literatūroje. T.l / Red. A.Liuima. - Roma: LKMA, 1973. - 406 p. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p.395-406.

7968. Razminas, Pranas. Jono Griniaus literatūrinės studijos // 1978. - Nr.3. -P.132-136. - Rec. kn.: Grinius, Jonas. Veidai ir problemos lietuvių literatūroje. T.2 / Red. A.Liuima. - Roma: LKMA, 1977. - 496 p. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p.483-496.

7969. Audrius T. (slapyv.?). Korsakienės ir Būtėne? atsiminimai // 1980. - Nr.5. -P.298-300. - Rec. kn.: Korsakienė, Halina. Susitikimai: Įspūdžiai ir mintys. - V.: Vaga, 1977. - 381 p., 13 iliustr. lap.

7970. Vaičiulaitis, Antanas. Lietuvių literatūrinės kritikos svetur apžvalga // 1984.
- Nr.6. - P.382-383. - Rec. kn.: Kulbokas, Vladas. Lietuvių literatūrinė kritika tremtyje. T.l. - Roma: LKMA, 1982. - 569 p. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klė: p.545-569.

7971. Šešplaukis, Alfonsas. Lietuvių religinė poezija // 1984. - Nr.l. - P.63-64. -Parašas: A.Tyruolis. - Rec. kn.: Kulbokas, Vladas. Lietuvių religinė poezija. -Putnam: Krikščionis gyvenime, 1982. - 268 p. - (Krikščionis gyvenime; Nr.l9).

7972. Stanelytė, Ramunė. Egzodo literatūros skerspjūvis // 1969. - Nr.6. - P.283-286. - Rec. kn.: Lietuvių literatūra svetur, 1945-1967 / Red. Kazys Bradūnas. -Chicago: Į Laisvę fondas lietuv. kultūrai ugdyti, 1968. - 697 p. - Bibliogr.: p.606-669.
- Pavardžių r-klė: p.670-692. - (Į Laisvę fondo leid.; Nr.8). - Bibliogr.: p.606-669. -Pavardžių r-klė: p.670-692.

7973. Išeivijos rašytojų antologija angliškai // 1980. - Nr.2. - P.l 16-118: portr. - Parašas: Sk.- Rec. kn.: Lithuanian writers in the West / Ed. by Alina Skrupskelienė. -Chicago: Lithuanian library press; Loyola univ. press, 1979. - 387 p.: portr. -(The ethnic encycl. of Lith. culture in the USA). - Eil. tekstas lygiagr. liet k. - Bibliogr.: p.387.

7974. [Brazaitis, Juozas]. Lietuvių literatūra // 1949. - Nr.23. - P.82-83. -Parašas: J.B. - Rec. kn.: Naujokaitis, Pranas. Lietuvių literatūra: Trumpas liet. literatūros istorijos kursas gimnazijai. - Tūbingen: Patria, 1948. - 316 p.

7975. Keblys, Kęstutis. Naujokaičio "Lietuvių literatūros istorija" // 1975. - Nr.l.
- P.44-46. - Rec. kn.: Naujokaitis, Pranas. Lietuvių literatūros istorija. T.l. - Brooklyn, N.Y.: JAV LB Kultūros fondas, 1973. - 606 p.: iliustr. - (JAV LB Kultūros fondo leid.; Nr.56). - Vardynas: p.593-602.

7976. Visvydas, Pranas. Žodinga P.Orintaitės romantika // 1972. - Nr.9. - P.450-451. - Rec. kn.: Orintaitė, Petronėlė. Liepalotų medynuose: [Apybraižų rinkinys]. -London: Nida, 1971. - 216 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.82).

7977. Antanaitis, Algirdas Titus. Pirmasis literatūros metraštis // 1965. - Nr.10. -P.461-462. -Parašas: Titas Alga. - Rec. leid.: Pradalgė: Literatūros metraštis. T.l / Red. Kazimieras Barėnas. - London: Nida, 1964. - 374 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.51).

7978. Kulbokas, Vladas. Aštuntoji pradalgė // 1973. - Nr.3. - P.143-144. - Rec. leid.: Pradalgė: Literatūros metraštis. T.8 / Red. K.Barėnas. - London: Nida, 1972. -411 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.87).

7979. - "Dešimtoji Pradalgė" literatūros lankose// 1982. - Nr.2. - P.147-149.
- Rec. leid.:Pradalgė: Literatūros metraštis. T. 10 / Red. K.Barėnas. - London: Nida, 1980. - 478 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.100).

7980. Nyka-Niliūnas, Alfonsas. Trečioji pradalgė // 1968. - Nr.2. - P.91-93. - P a-
rašąs: Andrius Sietynas. - "Rec. leid.: Pradalgė: Literatūros metraštis. T.3 / Red.
K. Barėnas. - London: Nida, 1966. - 416 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.62).

7981. Visvydas, Pranas. Ant dešimtosios slenksčio: (Literatūros metraštis "Pradalgė") // 1977. - Nr.4. - P.190-192. - Rec. leid.: Pradalgė. T.9 / Red. K.Barėnas. -London: Nida, 1976. - 391 p. - (Nidos knygų klubo leid. Nr.96).

7982. Kubilius, J[uozas]. Puškinas ir lietuvių literatūra: [Plačiau aptariamas V.Mykolaičio-Putino str. apie Puškino įtaką Maironio, P.Vaičaičio, K.Binkio, T.Tilvyčio kūrybai. Paminėti O.Petrėnaitės, J.Jurginio str.] // 1954. - Nr.5. - P.227-229. - Rec. kn.: Puškinas ir lietuvių literatūra: [Str. rinkinys] / Red. prof. K.Korsakas.
- V.: Valst. grož. lit. 1-kla, 1950. - 148 p.: iliutr.

7983. Liulevičius, Vincentas. Kitokios Lietuvos ilgesys // 1985. - Nr.l. - P.66-70.
- Rec. kn.: Raila, Bronys. Kitokios Lietuvos ilgesys: Šimtas prakalbų į Lietuvą 1980-1982. - Cleveland: Viltis, 1983. - 399 p. - Vardų r-klė: p.391-399.

7984. Visvydas, Pr[anas]. Bronio Railos "Kryžkelės" // 1990. - Nr.l. - P.81-83. -Rec. kn.: Raila, Bronys. Kryžkelės: Radijo prakalbos į Lietuvą 1986-1988 metai: 4-as rink. - Chicago: Lietuv. knygos klubas, 1989. - 480 p. - Bibliogr.: p.475-476. -Vardų r-klė: p.460-474.

7985. Antanaitis, Algirdas Titus. Daugiaspalvė Railos "Laumių juosta" // 1967. -Nr.8. - P.367-368. - Parašas: Alga Titas. - Rec. kn.: Raila, Bronys. Laumių juosta: [Literatūros kritika] / Dail. KJezerskis. - London: Nida, 1966. - 351 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.61). - Vardų r-klė: p.343-348.

7986. Liepinis, J[uozas]. Knyga apie socialistinį realizmą // 1983. - Nr.3. - P.223-224, - Rec. kn.: Socialistinis realizmas ir meniniai ieškojimai. - V.: Vaga, 1981. -360 p.

7987. Skrupskelytė, Viktorija. Keturiolika portretų: Rimvydo Šilbajorio "Perfec-tion of exil" // 1974. - Nr.9. - P.393-396, 398: portr. - Rec. kn.: Šilbajoris, Rimvydas. Perfection of exil: Fourteen contemporary Lithuanian writers. - Norman: Univ. of Oklahoma press, 1970. - 322 p.: portr.

7988. [Brazaitis, Juozas]. Šiuolaikinės lietuvių literatūros bruožai: [Apie Algimanto Radzevičiaus, Algimanto Bučio, Alberto Zalatoriaus, Algio Samulionio, Kęstučio Nastopkos, Ričardo Pakalniškio, Vytauto Kubiliaus, Antano Masionio str.] // 1970. -Nr.10. - P.474-477. -Parašas: J.B. - Rec. kn.: Šiuolaikinės lietuvių literatūros bruožai: Str. rinkinys / Red. Vytautas Kubilius. - V.: Vaga, 1969. - 516 p. - (LTSR MA. Lietuvių k. ir literatūros inst.). - Pavardžių r-klė: p.507-515.

7989. Tremties metai: Liet. rašytojų metraštis // 1947. - Nr.5. - P.231-232. -Parašas: S.L. - Rec.kn.: Tremties metai: Liet. rašytojų metraštis, 1947. - Tubingen: Patria, 1947. - 607 p.: iliustr.

7990. Vaičiulaitis, Antanas. Mistiniame sode // 1958. - Nr.2. - P.90-91. -Parašas: Aug.Raginis. - Rec. kn.: Vaitkus, Mykolas. Mistiniame sode: Kunigų seminarija Kaune, 1903-1906: Atsiminimai. - Putnam: Immaculata press, 1957. - 207 p. -Vardynas: p.203-205.

7991. Girnius, Juozas. M.Vaitkus nepriklausomybės meto atsiminimai // 1970. -Nr.3. - P.l 39-141: portr. - Parašas: Alaušius. - Rec. kn.: Vaitkus, Mykolas. Nepriklausomybės saulėj, 1918-1940: Atsiminimai.T.1-3. - London: Nida press, 1968-1969. - T.l.-160 p. -T.2. -162 p.; T.3. - 221 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.5, 6, 7).

7992. Iš memuarinių knygų // 1967. - Nr.6. - P.278-280. -Parašas:
Alaušius. - Rec. kn.: Vaitkus, Mykolas. Per giedrą ir audrą, 1909-1918: Atsiminimai. - London: Nida, 1965. - 272 p. (Nidos knygų klubo leid.; Nr.56); Šiaurės žvaigždė: Atsiminimai. - London: Nida, 1965. - 297 p. - (Nidos knygų klubo leid.; Nr.53).

7993. Girnius,Kęstutis K. Tomo Venclovos publicistika // 1982. - Nr.5. - P.378-380. - Rec. kn.: Venclova, Tomas. Lietuva pasaulyje: Publicistika. - Chicago: Akad. skautijos 1-kla, 1981. - 292 p.: portr.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai