Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Poezijos antologijų, rinkinių recenzijos [8184-8195] PDF Spausdinti El. paštas
8184. Karklius L. Dovanotam arkliui į dantis pažiūrėjus // 1968. - Nr.6. - P.284-286. - Rec. kn.: Graži tu, mano brangi tėvyne: Antologija / Sudarė Vytautas Kazakevičius; Red. komis.: Kazys Ambrazas, Antanas Miškinis, Bronius Raguotis. -V.: Vaga, 1967. - 559 p., 12 iliustr. lap.

8185. Stankus-Saulaitė, Marija. Keturi balsai // 1987. - Nr.4. - P.279-282. - Rec. kn.: Keturi: Jaunųjų poezijos rinkinys / [Aut: Jolanta Malerytė, Vainis Aleksa, Saulius Kubilius, Gintarė Remeikytė]; Apl. ir virš. Jono Kuprio. - Čikaga: Ateities literatūros fondas, 1986. - 103 p.

8186. Vaštokas, Romas. Partizanas "Laisvės kovų dainose" // 1966. - Nr.6. - P.253-256: iliustr. - Rec. kn.: Laisvės kovų dainos / Sudaryt Jonas Aistis; Iliustr. Vytautas Raulinaitis. - New York: Lietuvos nepriklausomybės fondas, 1962. - 342 p.: iliustr.

8187. [Girnius, Juozas]. Lietuvių poezija išeivijoj // 1973. - Nr.l. - P.46-48. -Parašas: Žlt - Rec. kn.: Lietuvių poezija išeivijoje, 1945-1971 / Red. Kazys Bradūnas. - Chicago: Ateitis, 1971. - 671 p. - (Literatūros ser.; Nr.5). - Bibliogr.: p.640-644.-Aut r-klė: p.645-646.

8188. Brazdžionis, Bernardas. Lietuvių poezijos kelias per 400 metų: Liet. poezijos
antologija // 1952. - Nr.8. - P.373-377: portr. - Rec. kn.: Lietuvių poezijos antologija / Sudarė J.Aistis, A.Vaičiulaitis; Iliustr. Adomas Varnas. - Chicago: Lietuv. knygų klubas, 1951. - 832 p.: iliustr. - Bibliogr.: p.805-808. - Aut. r-klė: p.761-803.

8189. Penkauskaitė, Ona. Lietuvių poezija vokiškai // 1974. - Nr.3. - P.142-143.
- Rec. kn.: Litauische Lyric: Eine Anthologie litauisch - deutsch. Ausgewahlt und tibesetzt von Lucia Baldauf. - Munchen: W.Fink, 1972. - 307 p. - Bibliogr.: p.292.

8190. Visvydas, Pranas. Vienuoliktas iš eilės // 1976. - Nr.l. - P.45-48. - Rec. kn.:
Poezijos pavasaris. 1975 / [Red. komis.: J.Macevičius (pirm.) ir kt.]. - V.: Vaga,
1975. - 215 p.: iliustr.

8191. Visuomet laukiama knyga // 1985. - Nr.2. - P.130-132. - Rec. kn.:
Poezijos pavasaris. 1983 / Red. komis.: M.Karčiauskas ir kt. - V.: Vaga, 1983. -264 p.: iliustr.

8192. Slavėnienė, Marija Gražina. Naujoji dvikalbė poezijos antologija // 1979. -
Nr.6. - P.278-280. - Rec. kn.: Selected post-war Lithuanian poetry / Ed. and transl. by
Jonas Zdanys; Introd. by R.Šilbajoris. - New York: Manyland books, 1978. - 318 p.:
portr.

8193. Kulbokas, Vladas. Australijos lietuvių poezija// 1974. - Nr.6. - P.279-280.
- Rec. kn.: Terra Australis: Austalijos liet. poezijos rinkinys / Red. Juozas Almis Jūragis. - Sydney: Mintis, 1972. - 157 p.: portr.

8194. Liulevičienė, Aušra. Jaunosios viltys: [Remigijaus Bičiūno, Jurgio Bradūno, Indrės Damušytės, Kęstučio Gaidžiūno, Marikos Kvietkauskaitės, Mirgos Pakalniškytės, Teresės Pautieniūtės, Ramunės Sakalaitės, Laimos Švėgždaitės, Aldonos Zailskaitės kūryba] // 1970. - Nr.8. - P.380-384. - Rec. kn.: Tiltai ir tuneliai: Jaunųjų poezijos rinkinys / Virš. G.Žumbakienės. - [Brooklyn, N.Y.]: Ateitis, 1969. - 125 p. -(Literatūros ser.; Nr.2).

8195. Aistis, Jonas. Naujosios poezijos antologija "Žemė" // 1952. - Nr.2. - P.89-90. - Rec. kn.: Žemė: Naujosios liet. poezijos antologija / Įvadą parašė J.Girnius; Red. K.Bradūnas. - Los Angeles: Liet. dienos, 1951. - 193 p.: iliustr.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai