Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LIETUVOS GEOGRAFIJA [8503-8517] PDF Spausdinti El. paštas
8503. Andrius, J[uozas]. Kunigaikščio Radvilos Lietuvos žemėlapis // 1952. -
Nr.10. - P.439-450: žml. - Bibliogr.: 3 pavad.
Gimbutas J. Lietuviškoji architektūra Mažojoje Lietuvoje. - Žr.2982.

8504. [Gustaitis, Antanas]. Ptolomėjaus Lietuvos žemėlapis: [Apie Liet. istorijos
d-jos išleistą atsp. Čikaga, 1988] // 1990. - Nr.4. - P.320. -Parašas: A.G.
Jurkus P. Lietuva nuotraukose. - Žr.5083.
Vytauto Augustino "Lietuvos" vaizdų albumas. - Žr.5085.
32—397

8505. Kolupaila, Steponas. Lietuvos žemėlapis: [Išleistas kaip priedas prie "Lietuvių enciklopedijos", red. Juozas Andrius] // 1957. - Nr.4. - P.l87 - 188.
Matusas J. Dzūkijos Kapčiamiestis Lietuvos ir jos pramonės istorijos perspektyvoje. - Žr.8628.

8506. Žemaitija iki Šešupės ir Virbalio: [Geogr. bei adm. aprašymas] // 1960.
- Nr.2. - P.68-74; Nr.3. - P.122-129: iliustr. - S k y r i a i: LBendras; IlJurbarkas, Virbalis, Raudonė; III.Skirsnemunė, Gelgaudiškis; IV.Veliuona, Vilkija; V.Bendros pastabos.

8507. Mažoji Lietuva: [Žml.] // 1948. - Nr.18. - P.337.

8508. Pakštas, Kazys, dr.prof. Amerikos oficialioji nuomonė Lietuvos ribų
klausimu 1919 m.: [Apie amer. komis., kuriai vadovavo Fr.Golder'is, paruoštą planą
nepriklausomos Lietuvos sienoms nustatyti. Remiamasi kn.: Miller D.H. "My Diary
of the Conference at Paris with documents". Vol.IV. - New York, 1924] // 1959. -
Nr.5. - P.193-196, 198: žml.

8509. Antrosios tėvynės reikalingumas: [Mintys apie būtinumą Lietuvai
kolonizuoti žemės plotus toliau nuo dabartinės jos teritorijos] // 1947. - Nr.7. - P.289-290.

8510. Keletas samprotavimų apie Lietuvos ribas: [Lietuvos ribų keitimasis
istorijos eigoje] // 1950. - Nr.l. - P.8-14: žml.; Nr.2. - P.81-86: žml.; Nr.3. - P.123-129: žml.; Nr.4. - P.174-182: žml.

8511. Kurie plotai turėtų priklausyti Lietuvai: [Papildymai prie str. "Keletas
samprotavimų apie Lietuvos ribas", išsp. "Aiduose", 1950, Nr.l-4] // 1952. - Nr.l. -P.42-44: žml.

8512. Lietuvių tautos ir valstybės sienos // 1951. - Nr.10. - P.436-438, 440-
444. - S k y r i a i: 1 .Priešistoriniai laikai ir viduramžiai; 2.Lietuvių gyvenami plotai 16-me amžiuje; 3.19-to amžiaus vidurys; 4.Lietuvos sienų evoliucija 1919-1946 m.; 5.Kurie plotai turėtų priklausyti atstatomai Lietuvai?

8513. Lietuvių tautos plotai ir gyventojai: [Aptariamas laikotarpis nuo
priešistor. iki naujųjų laikų] // 1957. - Nr.3. - P.97-107: žml.

8514. Raudonės rūmai-pilis prie Nemuno ties Plokščiais: [N u o t r.] // 1960. -
Nr.3. - P.73.

8515. Rudaminos piliakalnis: [N u o t r.] // 1965. - Nr.2. - P.77.
Ružaniec-Ružancovas A. Išleidžiama "Mūsų Lietuva" - Lietuvos žemės
vietovių aprašymas. - Žr.334.

8516. Viliamas, Vladas, dr. Mažosios Lietuvos geografiniai metmens // 1948. -
Nr.18. - P.338-339: iliustr., lent.

8517. Valtybinių sienų problematika ir Lietuvos sienų klausimai [netolimoje
praeityje ir pokario metais] // 1952. - Nr.3. - P.97-102.
Zunde, P. Lietuvos gyventojų dinamika ir struktūra. - Žr.2437.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai