Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Recenzijos [8528-8532] PDF Spausdinti El. paštas
8528. Girnius, Antanas, inž. Naują Lietuvos žemėlapį pasitinkant // 1975. - Nr.3.
- P.143-144. - Rec. leid.: Andrius, Juozas. Lietuvos žemėlapis: 117x145 cm: Mastelis apie 1:380,000. - B.v.: LB Švietimo taryba, 1973.

8529. Viliamas, Vl[adas], dr. Lietuva// 1953. - Nr.9. - P.422. - Rec. kn.: Bendorius,
Antanas. Lietuva: Kraštas - gyventojai, kultūra. - Chicago: Sūduva, 1952. - 176 p.:
žml., iliustr.

8530. Balys, Jonas, dr. Monografija apie Dieveniškes // 1970. - Nr.3. - P.143-144.
- Rec. kn.: Dieveniškės / LTSR paminklų aps. ir kraštotyros d-ja; Red. komis.: Vanda Barauskienė ir kt. - V.: Vaga, 1968. - 411 p.: iliustr., žml.

8531. Girnius, Saulius A. Apie Švėkšną ir švėkšniškius // 1976. - Nr.S. P.2 18
239. - Rec. kn.: Švėkšna / Red. Alicija Rūgytė. - Čikaga: Švėkšniškių d ja, 1974, -
XIV, 528 p.: iliustr., faks., portr.

8532. [Vaičiulaitis, Antanas]. A.Vilainis: Žmogus, kuris amžinai keliavo // 1950. - Nr.5. - P.234. - Parašas: A.V. - Rec. kn.: Vilainis A. Žmogus, kuris amžinai keliavo: Reportažai iš kelionių Lietuvoje: Sąs.1-2. - Cicero: Knygų 1-kla "Nemunas", 1950. - Sąs.l. - 53 p.: iliustr.; Sąs.2. - 96 p.: iliustr. - Aut. tikroji pavardė Adomas Šidlauskas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai