Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Vaišnora: THE FORTY YEARS OF DARKNESS. Anglų kalbon išvertė Joseph Boley. Išleido prel. Juozas Karalius, atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne, 1975 m., 58 psl.

DAINAVA 1955 - 1975. Išleido ALRK Jaunimo Dainavos stovykla 20 metų gyvavimo proga. Red. Vacys Rociūnas, atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne
1975 m. Brošiūrinis leidinys, vaizduojąs Dainavos stovyklos veiklą 20 m. bėgyje. Gausiai iliustruotas nuotraukomis, 48 psl.

Į LAISVĘ, nr. 65 (102), 1975. Šį numerį redagavo Alė Rūta-Arbienė, Bernardas Brazdžionis ir Juozas Kojelis. Visas numeris skirtas prof. Juozui Brazaičiui. Apie jį įvairiais atžvilgiais rašo: dr. K. Ambrozaitis, St. Barzdukas, Vyt. Dambrava, Ad. Darnusis, K. Grigaitytė, Č. Grincevičius, V. Kazlauskas, VI. Kulbokas, M. Naujokaitis, V. Prižgintas, St Raštikis, S. Sužiedėlis, K. Škirpa, R. Šom-kaitė, L. Valiukas. Leidinyje sutelkta labai daug vertingos medžiagos apie šį žymų rašytoją, visuomenininką ir politiką. Apžvalgų skyriuje liečiami ir bendrieji išeivijos bei tautos reikalai. 176 psl., kaina 5 dol. Atspaude pranciškonų spaustuvė Brooklyne. Leidinys pilnas įdomių nuotraukų iš prof. Juozo Brazaičio gyvenimo veiklos.

Jonas Matulionis: NERAMIOS DIENOS (1942-45 m. dienoraštis). Toronto. 1975. Meninis apipavidalinimas — dail. T. Valiaus. Kieti viršeliai, 579 psl., 15 dol. Užsisakymui autoriaus adresas: J. Matulionis, 19 Russet Ave., Toronto, Ont, M6H 3M4, Canada.

Dr. S. Aliūnas: ALIJOŠIAUS LAPAI. Humoristiniai eilėraščiai. Lietuviškos knygos klubas, Chicago, 1975. Aplankas — M. Ambrozaitienės. 87 psl.

Šalme Pruuden: PANSLAVISM AND RUSSIAN COMMUNISM. Foreign Af-fairs Publishing Co. Ltd., Richmond, England, 1976 (published under the patronage of the Association of Estonians in Great Britain), 59 psl., 2 dol.

V. Stanley Vardys: MODERNIZA-TION AND BALTIC STATES. Atspaudas iš "Problems of Communism", Sep-tember - October 1975, p. 32-48.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ ŽINYNAS (elenchas). Redagavo kun. K. Pugevičius, išleido prel. J. A. Karaliaus lėšomis Kunigų Vienybė, New York, 1975. 103 psl.

TAVE, DIEVE, GARBINAM. Detroito Šv. Antano lietuvių parapijos giesmynė-lis. Parengė Pranas Zaranka. Duotos 84 giesmės. 28 psl.

ŠALTINIS, Tikybinės ir tautinės minties dvimėnesinis žurnaals. 1975 m. nr. 5. Leidžia Šv. Kazimiero sąjunga ir Marijonai Anglijoje, red. S. Matulis, M.I.C. Religiniai ir tautiniai dr. V. Vyganto, J. Grigaičio, J. Ereto, P. Naujokaičio ir kitų straipsneliai.

LAIVAS, religinio ir tautinio gyvenimo mėnesinis žurnalas. Leidžia marijonai, red. kun. J. Vaškas, M.I.C., 1975 m., 12 nr. Šiame numery pažymėtinas A. Tyruolio straipsnis apie vysk. M. Valančiaus "Gyvenimus šventųjų".

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai