Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Viktoras Rimšelis, MIC — Žvilgsnis į Lietuvos bažnytinės provincijos
įkūrimo vertę ............................................................................................................................... 193

Julija Švabaitė — Tėvynė (Eil.) .................................................................................................. 200
Leonardas Dargis — "Popramoninės visuomenės" D. Bellio analizė ..................................... 202
Fiodoras ir Anna — Iš Annos Dostojevskajos "Atsiminimų" .................................................. 212
Donatas Šatas — Encyclopaedia Britanica ir jos kritika .......................................................... 216

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
A. Saulaitis — Pirmą kartą Pietų Amerikoje (III-jo Pasaulio lietuvių
jaunimo kongreso apybraižos) .................................................................................................... 223

Vytautas P. Zubas — Hamiltono sidabriniai sukaktuvininkai: "Aukuras" ir "Gyvataras" ... 226
Mūsų buityje .................................................................................................................................229


KNYGOS
Kęstutis Keblys — Raudonas mirties žirgas (Eduardo Cinzo romanas —
"Raudonojo arklio vasara") ....................................................................................................... 230

V. Kulbokas — Hestera (Vacio Kavaliūno romanas Hestera) ................................................. 233
Jurgis Gimbutas — Petro Jurgėlos įnašas skautų istorijai (Petras Jur-
gėla: Lietuviškoji skautija) .......................................................................................................... 234

Vladas Kulbokas — Gabriuko užrašai (Julija Švabaitė-Gylienė: Gabriuko užrašai, I d.) ....... 236
Saulius A. Girnius — Apie Švėkšną ir švėkšniškius (Alicija Rūgytė: Švėkšna) ...................... 238
V. L. — Kai neatsižvelgiama į leidinio bibliografinę pusę ...........................................................239
Prailginamas Valančiaus konkurso terminas .............................................................................. 240
Atsiųsta paminėti .......................................................................................................................... 240

Viršelio 1 psl.: Alfonsas Dargis — Dažyto medžio piaustinio (triptiko) detalė. Viršelio 4 psl.: Ž. Mikšys — Ex libris.
Šis numeris iliustruotas Onos Baužienės, Petro Vaškio, Jono Švažo, V. G. Perovo kūrinių nuotraukomis. Taip pat nuotraukomis: Lietuvos vyskupų (1928), arkivysk. J. Matulaičio, Daniel Bellio, kun. Antano Saulaičio, SJ, Hamiltono "Aukuro" ir "Gyvataro", T. Jono Dyburio, OFM ir Petro Jurgėlos.

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St, Boston, Mass. 02122 ♦ Literatūros, apžvalgų ir techninis redaktorius — T. Leonardas Andriekus, O.F.M., Kennebunkport, Maine 04046 ♦ Leidžia Tėvai Pranciškonai ♦ Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207 ♦ Spaudžia Pranciškonų spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
♦ Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. ♦ Nė vienas straipsnis nelaikomas nediskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jų mintimis. ♦ Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama.
♦ Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of VVisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Univertitetsbibiiotekėt), K. Keblys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Michigan State University, E. Lansing, Mich.), A. Liulevičius (University of Chicago), A. Matulis (University of VVisconsin - Green Bay), M. Nasvytis (Norfolk Štate College, Va.), J. Navickas (Boston College), A. Norvilas (Xavier College, Chicago), A. Paškus (University of Ottawa), P. Rabikauskas (Pontificia Universita Grego-riana, Roma), P. Rėklaitis (Johann-Gottfried-Herder-Institut, Marburg a. d. Lahn, Bibliothek), A. Rubšys (Manhattan College, New York), K. I. Skrupskelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma).
MAY, 1976
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 361 Highland Blvd., Brooklyn, New York 11207. ♦ Subscription $12.00, single copy $1.20 Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai