Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Alantas: ATSPINDŽIAI ŪKANOSE. Novelės. Spaudė Lietuvių Enciklopedijos spaustuvė Bostone 1976, 378 psl., kaina 6 dol.

Leonardas Andriekus: UŽ VASAROS VARTŲ. Lyrika. Išleido pranciškonai, spaudė pranciškonų spaustuvė Brookly-ne, 1976. Iliustravo Telesforas Valius, 80 psl., kaina 3 dol.

DEVINTOJI PRADALGĖ, literatūros metraštis. Redagavo K. Barėnas. Išleido Nida, spaudė Nidos spaustuvė, Londonas, 1976, 390 psl. Sutelkta 27 autoriai. Turiny poezija, beletristika ir literatūriniai straipsniai. Kaina JAV 7.50 dol.

Aleksandras Tenisonas: ŽEMAITIJOS GIRIŲ TAKAIS. Atsiminimai. Lietuvos Miškininkų Sąjungos išeivijoje miškų literatūrai leisti fondo leidinys nr. 5. Techn. redaktorius Vincas Žemaitis. Spaudė Mykolo Morkūno spaustuvė, 1975, 366 psl.

Liudas Dovydėnas: THE BROTHERS DOMEIKA. Iš lietuvių kalbos į anglų išvertė Milton Star, išleido ir atspaude Lietuvių Enciklopedija, 1976, 236 psl. kietais viršeliais, kaina 6 dol. Gaunama Liet. Encikl. leidykloje, 395 W. Broadway, South Boston, Ma. 02127.

Vladas Vijeikis: SVAIGŪNAS. Istorinė apysaka. Iliustracijos autoriaus. Išleido "Tėviškėlė", Chicaga, 1976, 156 psl.

J. Venclova: LATVIAI IR GUDAI. Išleido ir atspaude Mykolas Morkūnas, Chicaga, 1976, 80 psL, kaina 2 dol.

PASAULIO LIETUVIŲ KATALIKŲ ŽINYNAS. Suredagavo kun. Kazimieras Pugevičius. Išleido Liet. Romos Katalikų Kunigų Vienybė. Mecenatas — prel. Juozas Karalius, 104 psl., spaudė Immacula-ta Putname. Kaina 5 dol. Gaunama pas LRKKV iždininką: 147 Montgomery PI., Paterson, N.J. 07501. Surašyti visi gyvi ir mirę kunigai bei vienuoliai Lietuvoje ir laisvajame pasaulyje, pateikiant jų adresus. Taip pat ir katalikų parapijos bei kitos įstaigos. Labai naudingas informacinis leidinys.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS ĮSTATAI IR TAISYKLĖS. Išleido JAV LB krašto valdyba. 1975, 55 psl., kaina 2 dol., gaunama rašant šiuo adresu: P. Mitalas, 7322 Oak Ave., Philadelphia, Pa. 19126.
V. Karosas: NAUJAS RELIGINĖS KOVOS FRONTAS. Išleido "Tiesos mylėtojų kuopelė" 1975 m., 18 psl.

NO GREATER LOVE. The trial of a Christian in Soviet-occupied Lithuania (Nijolė Sadūnaitė). Išleido LRK Kunigų Vienybė. Atspaude Immaculata Press Putname 1975 m., 16 psl.

MOTERIS. Lietuvių moterų žurnalas, 1975 m. nr. 5, red. Nora Kulpavičienė. Visas numeris skirtas Magdalenai Galdikienei pagerbti.

TECHNIKOS ŽODIS, 1976 m. sausis -kovas, red. V. Jautokas, leidžia Amerikos Liet Inžinierių ir Architektų S-gos Chi-cagos skyrius. Rašoma apie Clevelando miesto įmonių automatizaciją (R. Kudukio paskaitos santrauka), apie kuro elementus (V. Petraitis), estų Mokslo Draugijos veiklą (Tonu Parming), tęsiamas skyrius "Lietuviai technikinėje literatūroje".

Vytautas Janavičius: NEVYKĖLIO UŽRAŠAI. Apipavidalino ir išleido Henrikas Šalkauskas, iliustravo Eva Kubbos, atspaude "Mintis", Sydney, 1975, 110 psl.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai