Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI PDF Spausdinti El. paštas
Mecenatai. Po 100 dol.: kun. prof. dr. Pr. Ragažinskas, Centrą, NM.; kun. dr. F. Jucevičius, Montreal, Que., Canada; po 65 dol.: K. Gečas, Port Sydney, Ont., Canada; po 50 dol.: dr. M. C. Vygantas, Wilmette, IL.; K. G. Ambrozaitis, M.D., Chesterton, IN.; C. P. Baltrukonis, Philadelphia, PA.; po 42 dol.: Vincas Ramonas, Chicago, IL.; po 40 dol.: Simas Rutkus, Chicago, IL.; po 30 dol.: Birutė Girniuvienė, Allen Park, ML; kun. dr. Ig. Urbonas, Gary, IN.; J. Vidmantas, Elizabeth, NJ.; Marytė R. Shalins, Woodhaven, NY.; Juozas Mikaila, Detroit, Mich., LKM Akademijos X Suvažiavimo rengimo komiteto vardu — 25 dol.

Garbės prenumeratoriai
. Po 25 dol.: Algis P. Raulinaitis, Bur-bank, CA.; Rita Bureikienė, Pr. Gasparonis, dr. VI. Juodeika, prel. J. A. Kučingis, Dalia Mackialienė, Vacius Prižgintas, Los Angeles, CA.; St. Markus, Los Alamitos, CA.; dr. Jonas Žmuidzinas, Glendale, CA.; Ant. Balčytis, Donatas Bielskus, Algirdas Čepėnas, dr. Ant. Češkus, Jonas Juodvalkis, St. Juozapavičius, Vitas Kazlauskas, Leopoldas Kupcikevičius, Br. Kviklys, Juozas Masi-lionis, Povilas Norvilas, dr. Petras Rasutis, K. Rimkus, M.D., Vytautas Sinkus, dr. Jurgis Starkus, Stasys Tiškevičius, dr. Br. Valadka, Stasys Žilevičius, Chicago, IL.; K. Račiūnas, Cicero, IL.; Vytautas Čepėnas, Downers Grove, IL.; Ant. Razma, M.D., Joliet, IL.; dr. Rimvydas Sidrys, Streador, IL.; Stasys Tamulio-nis, Western Springs, IL.; prel. Vytautas Balčiūnas, Thompson, CT.; kun. dr. V. Cukuras, Woodstock, CT.; Aleksandra Kazickienė, Greenwich, CT.; Agota Milčienė, Manchester, CT.; Stasys Rudys, Michigan City, IN.; kun. A. Baltrashunas, So. Boston, MA.; dr. Jurgis Gimbutas, Arlington, MA.; J. A. Rašys, P.E., Cambridge, MA.; dr. Ina Užgirienė, Worchester, MA.; Vytautas Žiaugra, Roslindale, MA.; prel. L. J. Mendelis, Julius Staniškis, Baltimore, MD.; Pr. Baltakis, dr. Romualdas Zalubas, Silver Spring, MD.; Petras Žemaitis, M. D., Canton, ML; Vyt. Čižauskas, Detroit, ML; Jurgis Mikaila, Southfield, ML; Alf. Juška, Sterling Heights, ML; Prane Balandienė, Alf. Velavičius, Warren, ML; dr. M. Eimontas, Cherry Hill, NJ.; K. Jankūnas, Lodi, NJ.; kun. Pranas Raugalas, Brooklyn, NY.; Irena Okunienė, Jurgis Zabielskis, Flushing, NY.; Pr. J. Bagdas, M.D., Douglaston, NY.; Elena Mic-keliūnienė, Richmond Hill, NY.; Vytautas Bieliauskas, Ph. D., Cincinnati, OH.; Juozas Mikonis, Richmond Hts., OH.; A. L. Čepulis, M.D., J. Skrinska, M.D., Willowick, OH.; Ignas K. Skrupskelis, Columbia, SC.; Jonas Gustainis, Don Mills, Ont.; Petras Skabliauskas, dr. J. Sungaila, Juozas Varanavičius, Toronto, Ont.; K. Barteška, Verdun, Que., Canada; Jurgis Jakutis, Schlieren; Jonas Masiulis, Geneve, Svvitzerland.
"AIDŲ" administracija visiems žurnalo rėmėjams
nuoširdžiai dėkoja

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai