Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
J. Brazaitis — Antras veiksmas prasideda ............................... 145
Juozas Kėkštas — Sūnus (eil.) .................................................. 148
J. Vaišnora, M. I. C. — Ecce Sacerdos Magnus ...................... 149
Vincas Jonikas — Eilėraščiai .................................................... 152
Dr. A. Baltinis — Žmogaus krizė ir krikščionybė ..................... 153
Paulius Jurkus — Juodvarniai (pasakos —poemos tęsinys) ... 157
Dr. P. Jonikas — Kodėl rašome aukštaitiškai? ....................... 159
Jonas Grinius — Šešėlis (Gulbės giesmės epilogas) ............... 165
Alfonsas Nyka Niliūnas — Nepriklausomos Lietuvos poezija
(Individualizmo atgimimas ir įsigalėjimas) ................................ 172

Jonas Mekas — Du sonetai ...................................................... 177

KŪRYBOS PASAULYJE
KNYGŲ VERTINIMAI
A. Maceina — Naujasis Psalmynas .......................................... 178
J. G. Miliušis — K. Bradūno „Apeigų“ lyrika .......................... 179
A. Gražiūnas — P. Tarulio „Žirgeliai padebesiais“ .................. 181

RELIGIJA
Sušelptasis — Atmestoji išmalda ............................................... 183

VISUOMENĖ
A. Mc. Neatgailėję žmonės ........................................................ 184
J.Ž-kas — Kur pasuks vokiečių krikščionys demokratai? ...... 185
J. Gintautas — Kaip JAV platinti lietuvių spaudą? .................. 186

LITERATŪRA
Kun. Dr. V. Cukuras — Dostojevskis ir mūsų laikai ............... 187
Juozas Kėkštas — Lietuviams rašytojams tremtyje
(atviras laiškas) .......................................................................... 189


MENAS
Ign. Šlapelis — Dailininkas Petras Kiaulėnas .......................... 189

ĮVYKIAI IR ŽMONĖS .............................................................. 191

ILIUSTRACIJOS
M. K. Čiurlionis — Jūros sonata, Finale — viršelių 1 psl.
Kaimo bažnytėlė Žemaitijoje (foto nuotrauka) ................... 156
J. Pautienius — Pabėgėliai (tapyba) .. 163 A. Vaičaitis —
Iliustracija (piešinys) ......................................................... 169


AIDUS globoja Lietuvos Pranciškonai Amerikoje

AIDŲ BIČIULIAI
Kun. Dr. L. Mendelis, T. J. Vaškys, Prof. kun. P. Dambrauskas, Dr. V. Šmulkšys, K. Bradūnas, J. Andrius, Kun. Dr. J. Prunskis, J. Kazickas, Gyd. A. Kyras, Kun. J. Pakalniškis, Vyt. Maželis, Prof. Dr. A. Darnusis, M. Sodonis, Br. Krakauskas, Kun. D. Kalvelis. Jz. Baužinskas, M. Bernotas.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai