Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
„DRAUGUI“ 40 METŲ PDF Spausdinti El. paštas
Chicagoj leidžiamas lietuvių katalikų dienraštis „Draugas“ rugsėjo mėn. minėjo savo 40 metų veiklos sukaktį. Jis pradėjo eiti Wilkes-Barre, Pa. savaitraščiu. 1916 m. jis tapo dienraščiu. Nuo 1918 m. jį perėmė leisti Tėvai Marijonai, kurie juo tebesirūpina iki šiol. Nuo 1927 m. „Draugą“ redaguoja L. Šimutis. Pradėjus laikrašty gausiau bendradarbiauti tremtiniams ir į redakciją atėjus mūsų bičiuliui kun. Dr. Prunskiui, „Draugas“ dar labiau sustiprėjo ir pagyvėjo. Šiandien Amerikos lietuvių spaudoj jis užima pirmaujančią, vietą ir yra vienintelis lietuvių katalikų dienraštis pasauly. Sunkiame ir nedėkingame dienraštinės spaudos darbe „Draugo“ kolegoms redaktoriams ir visiems kitiems jo darbininkams linkime geriausios sėkmės.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai