Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ŽODIS MŪSŲ PRENUMERATORIAMS PDF Spausdinti El. paštas
Baigiantis metams, mums labai rūpi, kad visi AIDŲ skaitytojai atnaujintų prenumeratą. Tai reikalinga atlikti tuojau, nes mūsų ištekliai yra išsisėmę, o žurnalas turi būti leidžiamas.

Gal ne visiems skaitytojams dar aiškūs mūsų vargai. AIDAI išsilaiko tik iš prenumeratos, o dažnos mirtys be gailesčio skina mūsų vyresniuosius amžium prenumeratorius. Jaunesnieji, ypač gimę Amerikoje, dažnai teisinasi nepajėgią skaityti AIDŲ. Mūsų troškimas gi — kuo ilgiausiai išlaikyti šį kultūros žurnalą kaip tremties intelektualinio pajėgumo veidrodį.

Rodos, neatsirastų nė vieno lietuvio, ypač iš dabartinių prenumeratorių būrio, kuris linkėtų AIDAMS mirties. Tai kodėl nepalaikyti žurnalo bent prenumeratos mokesčiu? Kodėl neprisidėti prie AIDŲ leidimo žygio, bendromis jėgomis atliekamo jau per 28 metus?

Tremties lietuvybė susidaro ne vien iš visuomeninės veiklos, bet ir iš kūrybinių vaisių, kurie turėtų būti tos veiklos pagrindu ir akstinu. Be mėnesinio kultūros žurnalo paviršutiniška atrodytų mūsų lietuvybė tremtyje, nors ir kažin kiek ruoštume susirinkimų bei suvažiavimų. Tai turėtų atsiminti visi tie veikėjai, kurie nuoširdžiai sielojasi lietuvybės išlaikymu emigracijoje, bet neremia kultūros žurnalo.

Mūsų prašymas kuklus — pratęsti kuo skubiau AIDŲ prenumeratą, atsilyginti praeities skolas ir, jei įmanoma, tapti garbės prenumeratorium, atsiunčiant prenumeratai 25 dolerius ar daugiau. Tam tikslui skaitytojai šiame AIDŲ numeryje ras specialų lapelį. Mus džiugina kiekviena didesnė ar mažesnė auka žurnalui.
Artinasi 1978 metai. Mes linkime savo žurnalo skaitytojams visokeriopos sėkmės.
AIDŲ LEIDĖJAI IR ADMINISTRACIJA

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai