Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Žvilgsnis į 1969 metus .............................................................................................................. 1
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai ........................................................................................ 17
Dr. P. Rėklaitis — Mėginimai atspėti Šv. Onos bažnyčios Vilniuje architektą .................. 20
Juozas Tininis — Stilistines lietuvių kalbos priemonės ........................................................ 25
Algimantas Tamašauskas — W. Gropius—moderniosios architektūros grindėjas ............ 27
Jonas Mikelinskas — Trys dienos ir trys naktys (apysakos ištrauka) ............................... 30

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Žengiant į 21-sius metus Amerikoj ........................................................................................ 36
X. Y. Z. — Du nauji vyskupai Lietuvoje ir sovietinė taktika ............................................... 37
Jurgis Gimbutas — Lietuvos menotyros kūrėjui 80 metų (apie P. Galaunę) ...................... 38
Raphael Sealey — Jankifikacijos klausimu ......................................................................... 40
Mūsų buityje ........................................................................................................................... 42

KNYGOS
R. Kriaučiūnas — J. Pikūno psichologiniai veikalai ............................................................ 45
Andrius Baltinis — "Trečioji Latvija" (E. Dunsdorfo knyga apie latvių išeiviją) .............. 47
Viršelio 1 psl. — Jadvyga Paukštienė: Prie aukuro (akrilis), 4 psl. — A. Ličkutė-Jusionienė: Dekoratyvinė ažūrinė vaza (šamotas). Šis numeris iliustruotas J. Paukštienės tapybos, Pr. Gasparonio skulptūros ir M. Ivanausko liepsnos tapybos darbų nuotraukomis. Be to, Mokslo ir kūrybos simpoziumo vaizdai (V. Uosio, Z. Degučio ir A. Gulbinsko nuotraukos), Vilniaus Šv. Onos bažnyčios iliustracijos, W. Gropius ir trys jo statiniai, J. Mikelinsko, P. Galaunės ir J. Pikūno atvaizdai.

Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St.. Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, W. Berlin), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

JANUARY, 1970

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai