Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LITUANUS, vol. XV, no 2, sum-mer 1969. Šis numeris (88 psl.) skirtas ištraukoms iš A. Maceinos (14-52) ir J. Girniaus (53-88) raštų. Įvadiniame str. I. K. Skrupske-lis glaustai, bet taikliai apžvelgia lietuvių filosofus.

Vaižgantas: RIMAI IR NERIMAI. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1969. Redagavo ir įvadinį žodį parašė D. Velička, žodynėlį sudarė stud. R. Černius. Leidinio mecenatas — Tautinės s-gos Cicero skyrius. Didelio formato 56 psl., kaina 2 dol.

Vaižgantas: TIESIANT KELIA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBEI 1916-17 M. Fotografuotiniu būdu perspausdinta iš 1919 m. leidinio. Išleido Pedagoginis lituanistikos institutas Čikagoj 1969. Leidinio mecenatė — Asta K. Veličkaitė, PLI alumnė, 40 psl., kaina 1 dol.

Rimas Vėžys: RAIDĖS LAIKO GRIAUČIUOSE. Eilėraščiai. Išleido A. Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoj 1969. Aplankas V. Virkau. 96 psl., kaina 4 dol.

Antanas Klimas: FAMILY NAMES IN A LITHUANIAN VIL-LAGE. Atspaudas iš X tarptautinio onomastikos kongreso darbų IX/ 11, 247-254.

Joseph Ehret: DIE VERGESSE-NEN BALTEN. Basei 1969. Tai 11 psl. specialus atspaudas iš "Civi-tas", Luzern 1969.

TECHNIKOS ŽODIS, 1969 liepa-rugpiūtis, nr. 4 (R. P. Vaičio str. apie geležinkelius, P. Dirkio str. apie inž. P. Vileišį, arch. V. A. Navako statiniai ir kit.).

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETENIS, 1969 spalis - gruodis, nr. 4 (A. Butkaus str. apie kraujo indų ligas, VII gydytojų suvažiavimo aprašas ir kt.).

MŪSŲ SPARNAI, 1969 gruodis, nr. 27. Šiame 96 psl. leidiny red. J. Kregždė aprašo ev. reformatų XXII tremties sinodą (1969), duodamas P. Ramans str. apie bažnyčios padėtį okup. Latvijoj, ekumeninės dvasios yra kun. P. Dilio ir H. Dilienės str.

Kiti periodiniai leidiniai: AKIRAČIAI, 1969 spalis, nr. 9; PRANEŠĖJAS, žurnalistų s-gos biuletenis, 1969 lapkritis, nr. 3; PIRMYN, JAUNIME, 1969 gruodis, nr. 1 (31) — Toronto moksleivių ateitininkų laikraštėlis, red. R. Kolyčiūtė; P LB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS INFORMACIJOS, 1969 gruodis, nr. 9-10; FILATELISTŲ D-JOS LIETUVA BIULETENIS nr. 8-9 (134-135).


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai