Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
"AIDŲ" RĖMĖJAI ir GARBĖS PRENUMERATORIAI PDF Spausdinti El. paštas
AIDŲ" GARBĖS PRENUMERATORIAI
50 dol. — Jonas Klimas, Gary, Ind.; dr. Agota Šidlauskaitė, Carp, Ont. Canada.
25 dol. — Antanas Tulys, South Pasadena, Fla.; A. K. Gaigalas, Binghampton, N.Y.; Ant. Starkus, MD., Brooklyn, N.Y.; Marytė šalinskienė, Woodhaven, N.Y.
20 dol. — Romas A. Šatas, Huntsville, Ala.; R. Sealey, Berkeley, Calif.; Henrikas Krikščiūnas, EI Dorado Hills, Calif.; dr. F. Palubinskas, Garden Grove, Calif.; Stepas Markus, Long Beach, Calif.; Juozas Tininis, dr. J. žmuidzinas, Los Angeles, Calif.; Jurgis A. Gedaugas, Plaga del Rey, Calif.; Izidorius Bartkus, Joseph Roland, San Francisco, Calif.; Ged. Vasiliauskas, Thousand Oaks, Calif.; J. V. Dėdinas, Wood-land Hills, Calif.; Agota Milčienė, Manchester, Conn.; kun. dr. Zenonas Smilga, Middle-ton, Conn.; prel. Vyt. Balčiūnas, Thompson, Conn.; Alf. Stonkaitis, Wethersfield, Conn.; Kęstutis Bagdonas, Petras Dirda, A. P. Dundzila, Vai. Indrulėnas, Vitas Kazlauskas, Mečys Krasauskas, Br. Kviklys, P. Naris, J. Pastukas, dr. Aldona Rugienė, dr. J. Starkus, kun. B. Sugintas, Stasys Žilevičius, Chicago, 111; Ed. Olšauskas, Cicero, I'l ; A. Laucis, M.D., Mt. Olive, UI.; Kazys Pabedinskas, Oak Park, UI.; A. Razma, M.D., Joliet, UI.; B. Valadka, M.D., Elmwood, UI.; K. G. Ambrozaitis, M.D., Chesterton, Ind.; Stasys Rudys, Michigan City, Ind.; Kazys Almenas, College Park, Md.; prel. L. J. Mendelis, Baltimore, Md.; Sigitas Zubkus, Potomac, Md.; Skirmantė Makaitytė, Cam-bridge, Mass.; Juozas Vembrė, So. Boston, Mass.; Vyt. čižauskas, Ant. Dagilis, dr. Saulius šimoliūnas, Detroit, Mich.; Alf. Juška, Sterling Hts., Mich.; Petras Žemaitis, Plymouth, Mich.; dr. K. Alminas, Hastings, Nebr.; Ona Strimaitienė, J. Vidmantas, Elizabeth, N.J.; Bronius Čikotas, Albuquerque, New Mexico; kun. Ant. Račkauskas, Brooklyn, N.Y.; P. V. Vygantas, Great Neck, N.Y.; kun. Vacys širka, Bolton Landing, N.Y.; H. Brazaitis, MD, Willoughby, Ohio; Ed. V. Druktenis, MD, Dayton, Ohio; Zigmantas Jankus, Cleveland, Ohio; Vyt. Karoblis, MD, Ripley, Ohio; J. S. Kriaučiūnas, Toledo, Ohio; Irena G. Elertienė, MD, Lebanon, Pa.; prel. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa.; dr. Br. J. Kasias, Wyoming, Pa.; Jonas. Stelmokas, Lansdowne, Pa.; E. J. Žilionis, Virginia Beach, Va.; J. Gečienė, Montreal, Que.; dr. kun. V. Skilandžiūnas, South March, Ont., Canada.

"AIDŲ" RĖMĖJAI
A. K. Bertulis, Hot Springs, Ark.; Romas Urbonas, Los Angeles, Calif.; VI. Jackūnas, Washington, D.C.; Ant. Juodvalkis, East Chicago, Ind.; Valda Baublytė, Donatas Bielskus, Z. Dailitka, Valė Jučienė, Br. Masiokas, Anelė Prunskytė, Walter Skin-der, Petras Spetyla, Jonas Spurgis, Zenonas Valavičius, Jonas Vaznelis, Chicago, 111.; Jonas Paltarokas, Aldona Prapuolenytė, Cicero, UI.; J. Palubinskas, Baltimore, Md.; Tadas Aleksonis, Braintree, Mass.; P. Aleškaitis, Pranė Balandienė, Kaz. Daugvydas, Jonas Rugienius, V. V. Vaičiūnas, Detroit, Mich.; Jonas Paovys, Grand Rapids, Mich.; kun. J. J. Patašius, Great Falls, Montana; K. Jankūnas, Lodi, N.J.; Charles Kulas, Fairvievv, N.J; Ona Kaunienė, kun. Vyt. Pikturna, Brooklyn, N.Y.; J. J. Giedraitis, E. Northport, N.Y.; J. P. Pažemėnas, Queens Village, N.Y.; Nijolė V. Bražėnas, MD, Sparkill, N.Y.; A. Alkaitis, Jonas Naujokaitis, Cleveland, Ohio; J. Cipkus, Willowick, Ohio; Ged. Dragūnas, Phila., Pa.; dr. B. Matulionis, Wallum Lake, R.I.; J. Bakšys, A. Gurevičius, Toronto, Ont.; Vilius Fidleris, Deep River, Ont.; Algirdas Jurkus, Ottawa, Ont.; J. J. Vingilis, Islington, Ont., Canada; Julius Vaisūnas, Caracas, Venezuela; A. J. Jūragis, Yagoona, NSW, Pijus Vaičaitis, Maribyrnong, Vic, Australia.

"AIDŲ" administracija nuoširdžiai dėkoja visiem žurnalo rėmėjam.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai