Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Žlt. — Maskvinės "laisvės" tironija ................................................................................... 49
Dr. V. Mar. — Tautybių problema Sovietų Sąjungoje ....................................................... 50
Leonardas Andriekus — Nauja šviesybe nusileido (eil.) ................................................... 55
Aloyzai Baronas — Žvaigždikis (apsakymas) ..................................................................... 58
Antanas Gailiušis — Dvi bendravimo pusės ....................................................................... 60
Juozas Jakštas — Erazmas Roterdamietis ir Žygimantas Senasis .................................... 66
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Pranciškonai observantai Lietuvoje .......................... 71
Eugenijus Matuzevičius — Eilėraščiai ................................................................................ 78
Pranas Visvydas — E. Matuzevičius — Lietuvos pajūrio dainius ...................................... 80

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
T. R. — 1969 metai mūsų ir tarptautinėj politikoj ............................................................... 83
Jeronimas Kačinskas — Kompozitorius V. Bacevičius ...................................................... 86
Dr. A. C. Matulis — Modernus vokiečių dramos teatras ................................................... 88
Mūsų buityje ...........................................................................................................................90

KNYGOS
Aug. Raginis — L. Andriekaus vytautine poezija ................................................................ 93
L. R. — Per "Šviesą" ir "Palikimą" į išsvajotą "Eldorado" (A. Kairio dramos) .............. 94
Vt. Vt. — S. Vansevičiaus knyga apie ūkininkų teisinę padėtį "buržua-
zijos valdymo metais" ............................................................................................................ 95

Viršelio 1 psl. — B. Žilyte: Vilnius IV (spalvotas cinko raižinys) ; 4 psl. — V. Kisarauskas: Vilniaus senamiesčio motyvai (kartono raižinys) Šis numeris iliustruotas Vilniaus motyvų nuotraukomis (A Varno, M. Dobužinskio, A. Gudaičio, V. Vizgirdos, R. Gibavičiaus, J. Čeponio, Alg. Švažo, A. Stasiulevičiaus kūriniai). Be to, T. Valiaus vinjetes (55 ir 57 psl.), Vilniaus pranciškonų-bernardinų vienuolynas, Erazmo Roterdamiečio, E. Matuzevičiaus, V. Bacevičiaus ir A. Liuimos atvaizdai
Leidžia Tėvai Pranciškonai

Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O. F. M., 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio Įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala TJniversitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.l, A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), P. Rėklaitis (Staatsbibliothek der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, W. Berlin), R. Sealey (University of California, Berkeley), K. I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

FEBRUARY, 1970

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscrlption J10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai