Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
LITUANISTIKOS DARBAI II. Išleido Lituanistikos institutas Čikagoj 1969. Redaktorius — Jonas Balys. 186 psl., kaina 2.50 dol. Turiny: V. Gidžiūnas — žemaičių byla Konstancos susirinkime (5-34), P. Rėklaitis — Rytinei Europai tirti dokumentacijos ir informacijos centrai Vokietijos Peder. respublikoj. Jų reikšmė lituanistikai (35-65), J. Balys — Folklore Research in the Baltic Countries, especially Lithuania, in the Soviet Period (67-75), K. Škirpa — Apie Lietuvių Aktyvistų Fronto veiklą (77-123). Be to, knygų recenzijos ir J. Balio parengta bibliografinė apžvalga Bibliography cf Baltic Bibiio-graphies.

Vladas Šlaitas: AGUONŲ GAISRAS. Eilėraščiai. Ateities leidyklos leidinys, New York 1969. 56 psl., kaina 2 dol.

Albinas Baranauskas: PASAGA IR VYŠNIOS. Eilėraščiai. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1969. Aplankas M. Stankūnienės. 64 psl., kaina 2 dol.

Vincas Žemaitis: LIUBLINO UNIJOS SUKAKTIES PARAŠTĖJE (santykiai su mūsų kaimynais lenkais). Čikagos Lietuvių literatūros draugijos leidinys 1970. 84 psl., kaina 1.50 dol. Tai atspaudas iš "Naujienų" 1969.XII.1-15 atkarpos.

Juozapas Hermanovičius, M!C: RAUDONŲJŲ STOVYKLOSE. Misionieriaus atsiminimai ir patirtis Sovietų Rusijos kalėjimuose ir vergų stovyklose 1948-1955 m. Vertė kun. K. A. Matulaitis, MIC. Išleido "Šaltinis" Londone 1969. 360 psl., į-rišta, kaina 5 dol.

Ava Saudargienė: SIGUTĖ. Trijų veiksmų pasaka. Piešiniai A. Pluko. 68 psl. BUVO BROLIAI DEVYNI. Trijų veiksmų pasaka. Iliustracijos ir viršelis U. Kazokaitės. 97 psl. Išleido Australijis LB krašto Kultūros taryba. Sydney, 1968.

TREJI VARTI. Nr. 18, 1969 lapkritis - gruodis, šiame numery Zarinų Janis pradeda A. Kairio komedijos "Diagnozė" vertimą.

PRANCŪZIJOS LIETUVIŲ ŽINIOS. Nr. 40, 1970 vasaris. Be kronikinių žinių duodamas dėmesio vertas A. J. Greimo str. "Būti lietuviu".


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai