Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
ENCYCLOPEDIA LITUANICA — Volume I (A-C). Boston, 1970. Edited by Simas Sužiedėlis. Published by Juozas Kapočius. 608 p. Numatyti 6 tomai. Tomo kaina 15 dol.

Juozas Švaistas: ŠAUNUS PENKETUKAS. JAV LB Kultūros fondo leidinys nr. 38, Čikaga, 1969. Iliustravo Z. Sodeikienė. Kieti viršeliai, 77 psl., kaina 3 dol. Knyga premijuota JAV LB švietimo tarybos apysakų jaunimui konkurse 1965.

Andrius Norimas: BE NAMŲ. Istorinė apysaka jaunimui, premijuota JAV LB švietimo tarybos apysakų jaunimui konkurse 1965. JAV LB Kultūros fondo leidinys nr. 42. Čikaga, 1970. Aplankas pieštas autoriaus. 200 psl., kaina 3.50 dol.

Bronys Raila: DIALOGAS SU LIETUVIAIS. Akimirksnių kronikos 2.
Išleido Lietuvių Enciklopedijos leidykla Bostone 1970. Iliustravo K. Je-zerskas. 560 psl., kaina 7 dol.

LITUANUS, vol. XV, Fall 1969. šiame 80 puslapių numery duodami A. Klimo trys ir W. R. Schmalstiego du kalbiniai straipsniai. Numeris iliustruotas Z. Sodeikienės tapybos darbų nuotraukomis.

SPORTAS. Nr. 19. 1969 gruodis. 24 psl., kaina 75 ct. Red. K. čerkeliū-nas, red. pavaduotojas Pr. Mickevičius. Be paskutinių metų sportinio gyvenimo straipsnių, duodama dr. D. Jasaičio parengta dr. A. Ramūno knygos apie fizinį ugdymą recenzija.

TREJI VARTI. Nr. 19. 1970 sausio - vasario numeris, šiame numery Za-rinu Janis tęsia A. Kairio pjesės "Diagnozė" vertimą.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai