Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Vytautas Bagdanavičius, MIC: CULTURAL WELLSPRINGS OF FOLKTALES. Translated by Jeronimas Žemkalnis. Manyland Books, Inc., New York 1970. Kieti viršeliai, aplankas P. Jurkaus, 196 psl., kaina 6 dol.

Petras Maldeikis: MEILĖ DVIDEŠIMTAJAME AMŽIUJE. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1970. Viršelis — P. Jurkaus. 273 psl., kaina 5 dol.

Birutė Pūkelevičiūtė: RUGSĖJO ŠEŠTADIENIS. "Draugo" premijuotas romanas. Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1970. Viršelis ir vinjetės— K. Veselkos. 237 psl., kaina 5 dol.

Kazimieras Barėnas: TŪBOTO GAIDŽIO METAI. Apysaka. Nidos knygos klubo leidinys, Londonas 1969. 438 psl., kaina kietais viršeliais — 3 dol., minkštais — 2.50 dol., nenariams — 25 proc. daugiau.

Kazys Musteikis: PRISIMINIMŲ FRAGMENTAI. Nidos knygų klubo leidinys, Londonas 1970. 126 psl., kaina kietais viršeliais — 2.50 dol., minkštais — 2 dol., nenariams — 25 proc. daugiau.

Alfonsas Tyruolis (red.): NEMARIOJI ŽEMĖ. Lietuva pasaulinės poezijos posmuose. Antologija. Išleido J. Kapočius. Bostonas 1970. 176 psl., kaina nepažymėta.

Vincas Maciūnas: VINCAS KRĖVĖ SAVO LAIŠKUOSE. Atspaudas iš "Draugo" kultūrinio priedo (1988). Lietuviškos knygos klubo leidinys, Čikaga 1970. 49 psl., kaina 1 dol.

Kun. Petras Butkus: TAUTŲ ŠVENTOVĖSE. Kelionių įspūdžiai. Išleido žemaičių knygos mėgėjų ratelis Gintaras. Sydney 1970. Viršelis — E. Kubbos Tekste — nemaža iliustracijų. 390 psl., kaina 3.75 dol.

Pedagoginio Lituanistikos Instituto Mažosios bibliotekos serija. M. Katiliškis: DUOBKASIAI. PASKENDUSI VASARA (29 psl), J. Kaupas: DAKTARAS KRIPŠTUKAS PRAGARE (19 psl.), V. Ramonas: MTGLOTAS RYTAS (46 psl.), V. Krėvė: DAINA APIE ARĄ. UŽKEIKTA MERGA (17 psl.), J. Savickis: AD ASTRA. FLEITA (16 psl.), A. Škėma: APOKALIPTINĖS VARIACIJOS (45 psl.), A. Vaičiulaitis: APAŠTALŲ IŠKELIAVIMAS. KTjR BAKŪŽĖ SAMANOTA. ELENUTES NUODĖMĖ (67 psl.). Pirmieji trys leidiniai išleisti 1969, likusieji — 1970 Čikagoje. Vieno egzemplioriaus kaina 1 dol. Šie PLI leidiniai yra pravartus mokomajam reikalui ir kitoms lietuviškosioms mokykloms.

Bronius Budriūnas: gaidų leidiniai. IŠAUŠ PAVASARIS, solo balsui su fortepijonu (liaudies daina, 3 gaidų psl.); MIEGUŽĖLIO NORIU, solo balsui su fortepijonu (liaudies daina, 2 gaidų psl.); NEAPLEISKI MŪSŲ (Maironio žodžiai) ir VIEŠPATIES MALDA (iš Šventojo Kazimiero garbei mišių) mišriam chorui (gaidų 3 psl.). Visi 3 leidiniai išleisti Br. Budriūno kūriniams leisti fondo (dr. J. Jurgilo, EI. ir J. Svetikų, A. Budginienės lėšomis), Los Angeles 1970.

Periodiniai ir kiti leidiniai: AKIRAČIAI, 1970 sausis, nr. 11 (15); TECHNIKOS ŽODIS, 1969 rugsėjis-gruodis, nr. 56; JAUNYSTĖS KELIU, New Yorko moksleivių ateitininkų neperiodinis laikraštėlis, 1969-70 nr. 3 (red. Jonas A. Vainius); LITUANIA, 1970 kovas (leidėjas A. Viluckis Vokietijoj).

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai