Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos Suvažiavimo darbai VI (1964). Redagavo A. Liuima, S.J. Roma 1969 (iš tikro 1970). XVI ir 496 psl., kaina 10 dol. Tiražas 1000 egz. Spaustuves išlaidas apmokėjo dr. J. Kazickas. Turiny: J. L. Navickas — Vertybių prasme materializmo akivaizdoje (3-20), S. Sužiedėlis — Lietuvių tautos kova dėl raidės (21-41), Pr. Brazys — Psichoanalizė katalikiškosios doktrinos šviesoje (45-64), V. Cukuras — Konkrečios gyvenimo tikrovės teologija (65 - 98), A. Liuima — Gyvosios dvasios uždaviniai materializmo akivaizdoje (99-130), F. Jucevičius — Medžiagos samprotis (133-152), Br. Kasias — Moderniosios valstybės sąvokos raida (155 - 169), J. Jakštas — Pavėluotas Lietuvos krikštas (173 - 188), R. Krasauskas — Katalikų bažnyčia Lietuvoje XVI - XVII a. (189' -241), V. Gidžiūnas — Vienuolijos Lietuvoje IX - XV a. (243-275), K. A. Matulaitis — Arkiv. Pranciškus Karevičius (277-297), A. Musteikis — Koegzistencija ir religinė laisvė (301-316), A. Sužiedėlis — Kaltės sąvoka psichinio sutrikimo sampro-tyje (319 - 332), J. Gylys — Keletas bruožų iš antidepresinių vaistų vystymosi (339-347), Z. Danilevičius — Vėžio etiologija (351-358), A. Grinius — Hormonai modernioj terapijoj ir patologijoj (359 - 365), D. Jasaitis — Nacionalsocialistinis ir komunistinis genocidas Lietuvoje (367-424), A. Vaičiulaitis — Lietuvių literatūros problemos svetur (427 -433), J. Vaišnora — VI LKMA suvažiavimo eiga (437 - 449).

Stasys Yla: ŠILUVA ŽEMAIčIų ISTORIJOJE. I dalis: reformacija ir restauracija. Knygų serijos "Krikščionis gyvenime" leidinys nr. 4. Bostonas 1970. 293 psl., kieti viešeliai, kaina 5 dol.
Vladas Ramojus: KRITUSIEJI Už LAISVĘ. II tomas. Išleido Į Laisvę fondas Čikagoj 1969. 195 psl., kaina nepažymėta. Dailininkas P. Lapė.

Aloyzas Baronas: DIENA PRIE EŽERO (iliustruotas tekstas). Piešiniai N. Vedegytės - Palubinskienės. Išleido Terra Čikagoje 1969. Didelio formato 39 psl., kieti viršeliai, kaina nepažymėta.

LIETUVIAI ARGENTINOJE. Jurgio Brizgio ir Jono Papečkio parengtas didelio formato 215 psl. gausiai iliustruotas leidinys. Rosario Lietuvių Bendruomenės leidinys 1968. Kaina 3 dol.
"LAIKO" ŽINYNAS KALENDORIUS 1970. Paruošė P. Gudelevičius. Išleista Argentinoj, Buenos Aires. 80 psl.

TECHNIKOS ŽODIS, 1970 nr. 1-2 (sausis - balandis), 48 psl. Šis numeris ištisai skirtas Mokslo ir kūrybos simpoziumo technologinių posėdžių aprašymui, pateikiant prelegentų biografijas ir jų paskaitų santraukas.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIULETENIS, 1970 nr. 1 (sausis - kovas), 44 psl. Be eilės kitų str., paminima korporacijos "Gajos" 40 metų sukaktis.

BULLETIN OF BALTIC STATES. A Publication of the Association for the Advancement of Baltic Studies. February 1970, No. 1.

Įvairūs leidiniai: L. K. D. S. BIULETENIS (krikščionių demokratų), 1970 kovas, nr. 12; L.K.M.O.P S. ŽINIOS (katalikių moterų), 1970 kovas, nr. 1 (8); JAUNYSTĖS KELIU (New Yorko moksleivių ateitininkų laikraštėlis), 1969-70 nr. 4 (red. J. A. Vainius); PIRMYN JAUNIME! (Toronto moksleivių ateitininkų laikraštėlis), 1970 balandis,, nr. 2 (32), red. R. Kolyčiūtė.
PLOKŠTELĖ Birutė Pūkelevičiūtė: ANTRIEJI ŽIRGINĖLIAI. Pasakos: Vasaros pasaka, Kalėdų dovana, Klementina ir Valentina, Rimas pas Kęstuti. Skaito Z. Kėvalaitytė - Visockienė, B. Pūkelevičiūtė, A. Brinką, Alg. Di-kinis, V. Juodka ir K. Veselka (jo ir viršelis). Dainos ir muzikinė palyda — P. Strolia. Dainuoja Čikagos vyčių choro dalyviai. Smuiku groja Alf. Paukštys. Plokštelė stereo, bet galima groti ir mono. Čikagoj 1969 išleido Diemantė ir Saulius Grėbliū-nai.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai