Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Vincentas Liulevičius — Lietuvių tautos valstybinio gyvenimo pradžios beieškant ........ 289
Danguolė Sadūnaitė — Eilėraščiai ...................................................................................... 296
Algimantas Banelis — Su Telesforu Valiumi (pasikalbėjimas) ......................................... 298
Saliamonas Antanaitis — Pranas Dovydaitis — "Saulės" gimnazijos direktorius .......... 304
Ilona Gražytė — Samuel Beckett ....................................................................................... 308
Antanas Tulys — Anas rytas (pasakoj:mas) ...................................................................... 312

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Alaušius — Belaukiant LKMA suvažiavimo ir ateitininkų kongreso ............................... 314
Vladas Jakubenas — Trys svečiai iš "anapus" (Noreika, Kaniava ir Daunoras) ........... 315
K. Keblys — Lapinsko idėjos teatras ................................................................................. 318
Viktorija Skrupskelytė — PEN pirmininkas poetas Pierre Emmanuel ............................. 320
J. V. Danys — Inžinierių suvažiavimas ............................................................................... 322
P. C. — Studijų dienos Vokietijoj ........................................................................................ 323
Al. — Vasaros lietuviškieji susitelkimai ............................................................................. 325
Mūsų buityje ......................................................................................................................... 328
Laiškai redakcijai (V. Trumpa ir K. Kalvėnas Kavolio "neaiškumo
patologijos" klausimu ........................................................................................................... 331


KNYGOS
Dr. Jonas Grinius — Motinos ir dukterų konfliktas (Alės Rūtos romanas) ..................... 332

L. Dambriūnas — Lietuvių kalbos žodyno nauji tomai ....................................................... 335
Viršelio 1 psl. — T. Valius: Žemaitija (spalvotas ofortas), 4 psl. — Paskutinis rytas (litografija)
Šis numeris iliustruotas Telesforo Valiaus grafikos darbų nuotraukomis. Be to, T. Valiaus, Pr. Dovydaičio, S. Becketto, A. Tūlio, P. Emmanuelio ir T. Ivanausko atvaizdai, "Penkių stulpų" scena, inžinierių suvažiavimo Toronte ir Vokietijos lietuvių studijų dienų nuotraukos
Leidžia Tėvai Pranciškonai
Redaguoja Juozas Girnius, 27 Juliette St.. Boston, Mass. 02122 Administruoja —
T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, N. Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita koresponden¬cija — administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsako¬mos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grą¬žinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb¬lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Bos¬ton College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelyte (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)

SEPTEMBER, 1970
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai