Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
BALTIC LINGUISTICS edited by Thomas F. Magner and VVilIiam R. Schmalstieg. The Pennsylvania State University Press. University Park and London, 1970. Kieti viršeliai, 177 psl., kaina 13.50 dol. Tai baltų lingvistikos simpoziumo Pensilvanijos valstybiniame universitete 1968 darbų leidinys, papildytas dar trimis studijiniais straipsniais. Viso duodama 20 straipsnių.

Gražina Krivickienė - Gustaitytė : VILNIUS LIETUVIŲ LIAUDIES DAINOSE. Išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoj 1970. Aplankas M. Biržiškaitės-žymantienės. 384 psl., kaina 5 dol.

Jurgis Gliauda: AGONIJA. Romanas. Antrasis leidimas. Išleido Vilties draugijos leidykla Clevelande 1970. Aplankas L. Banio. 408 psl., kaina 5 dol.

Antanas Baranauskas: THE FOR-EST OF ANYKŠČIAI. Lietuviškas tekstas su anglišku vertimu, atliktu Nado Rastenio. Antrasis leidimas. Išleido "Lietuvių dienos" Los Angėles 1970. Leidinys iliustruotas J. Kuzminskio raižiniais. 61 psl., kaina minkštais viršeliais 3 dol., kietais — 4 dol.

O. Nendrė: ANTROJI BANGA. Romanas. Išleista Čikagoj 1970. Aplankas P. Jurkaus. 202 psl., kaina 3.50 dol.

Victor Gidžiūnas, O.F.M.: DE INI-TIIS FRATRUM MINORUM DE OBSERVANTIA IN LITUANIA (1468-1600). Atspaudas iš Florencijoj leidžiamo žurnalo Archivum Fran-ciseanum Historicum 1970, p. 44-103.

Sven Steenberg: VLASOV. Išleido Alfred A. Knopf leidykla New Yorke 1970. Iš vokiečių kalbos vertimą atliko Abe Farbstein. 230 psl., kaina 7.50 dol.

TĖVYNĖS SARGAS, 1970 nr. 1 (31), 196 psl., kaina 3 dol. Šis numeris skirtas paminėti Steigiamojo seimo 50 metų sukakčiai. Duodami A. J. Kasulaičio, VI. Viliamo, K. Škirpos, Vc. Sidzikausko, M. Mackevičiaus, L. Šimučio, J. B. Laučkos, K. Račkausko ir kt. straipsniai.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai