Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Julius Vidzgiris — Lenino mitas ir tikrovė .............................................................. 385
(A. Solženicynas — Malda) ...................................................................................... 389
Dalia Kučėnienė — Metaxa (eil.) ............................................................................ 393
Pranas Visvydas — Žvilgsnis į H. Radausko poetiką ............................................ 394
Alg. T. Antanaitis — Aitvaro brolio neišdaviau (apie H. Nagj) .............................. 397
Medardas Bavarskas — Pasikalbėjimas su angelu ............................................... 401
Vincas Vycinas — Martyno Heideggerio filosofija ................................................ 404

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Algimantas P. Gureckas — MŪSŲ kelias į Jungtines Tautas ................................ 411
Dalia Kolbaite — Povilas Puzinas ............................................................................ 413
Juozas Girnius — Jurgis Lebedys ............................................................................ 414
Viktoras Gidžiūnas, OFM — Istorikas Antanas Kučas .......................................... 415
Vladas Jakubėnas — Simfoninis koncertas VIII at-kų kongreso metu ................. 416
Algimantas Banelis — Lietuviško (?) vasarnamio projekto konkursas ................. 418
Dr. P. Rėklaitis — Dienoraščiai rašyti Vilniuje XVII ir XVIII a ............................ 420
Viktoras Rimšelis, MIC — Žmogus tarptautiniame tomistų kongrese .................. 421
Jonas Šoliūnas — Iliuzinė iliustracija ....................................................................... 423
Mūsų buityje .............................................................................................................. 424

KNYGOS
Antanas Kučas — Spalvotoji Šiluva (St. Ylos knyga) .............................................. 427
Rimvydas Šilbajoris — Lietuvos dabartinė novele .................................................. 428
Viršelio 1 psl. Birutė Zilytė: iš ciklo "Vilnius", 4 psl. — Aldona Skirutytė: Mano ežerėliai (Milano grafikos bienalės aukso medalis)
Šis numeris iliustruotas Povilo Puzino, Lijolės Zidonytės ir Alfonso Motiejūno kūrinių nuotraukomis. Be to, H. Radausko, H. Nagio, J. Lebedžio, A. Kučo atvaizdai, P. Puzino autoportretas, simf. koncerto dirigento V. Mari-jošiaus nuotrauka, E. Arbo, A. Kulpos ir J. Okunio vasarnamių projektai

Redaguoja — dr. Juozas Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 • Leidžia Tėvai Pranciškonai: leidėjų atstovas žurnalo reikalams — T. dr. Leonardas Andriekus, O.F.M. • Administruoja — T. Benvenutas Ramanauskas, O.F.M., 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221
• Rankraščiai ir knygos paminėti siunčiamos redaktoriui Bostone, kita korespondencija ■— administracijai Brooklyn, New Yorke. • Nė vienas straipsnis nelaikomas ne-diskusiniu, ir dėl to savaime suprantama, kad straipsnio įdėjimas nereiškia nei leidėjų, nei redakcijos sutikimo su visomis jo mintimis. • Recenzijos yra redakcijos užsakomos, ir dėl to neprašytų recenzijų nelaukiama. • Neužsakyti straipsniai nedėjus grąžinami, jei tam reikalui pridėti pašto ženklai.
• Redakcijos bendradarbiai: B. Ciplijauskaitė (University of Wisconsin), K. Čeginskas (Uppsala Universitetsbiblioteket), I. Gražytė (Marguerite College, Montreal), K. Keb-lys (Ethyl Corp., Detroit), A. Klimas (The University of Rochester), R. Kriaučiūnas (Ingham County Mental Health Center, Lansing, Mich.), A. Liulevičius (The University of Chicago), A. Matulis (The University of Wisconsin-Green Bay), J. Navickas (Boston College), A. Paškus (Gannon College, Erie, Pa.), P. Rabikauskas (Pontificia Uni-versita Gregoriana, Roma), R. Sealey (University of California, Berkeley), K.I. Skrups-kelis (University of So. Carolina), V. Skrupskelytė (Oberlin College), A. Sužiedėlis (The Catholic University of America, Washington, D.C.), R. Šliažas (Edinboro State College, Pa.), V. S. Vardys (University of Oklahoma)
NOVEMBER, 1970
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushvvick Avenue, Brooklyn, New York 11221 • Subscription $10.00; single copy $1.00. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai