Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Parašė rRed.   
Dr. Kostas R. Jurgėla: LIETUVOS SUKILIMAS 1862-1864 METAIS. Išleido J. Kapočius Bostone 1970. Kieti viršeliai, 720 psl., kaina 10 dol.

Stefanija Rūkienė: GRĮŽIMAS Į LAISVĘ. Sibiro tremties užrašai. II dalis. Mecenatas ALTS St. Louis skyrius ir jo nariai. Išleido Viltis Clevelande 1970. 527 psl., kaina 5 dol., kietais viršeliais 6 dol. Iliustruota nuotraukomis ir V. Stankuvienės piešiniais.

Antanas Gintneris: LIETUVA CARO IR KAIZERIO NAGUOSE. Atsiminimai iš I pasaulinio karo laikų 1814-1918 m. Išleido mecenatai ir garbės prenumeratoriai, Čikaga 1970. Kieti viršeliai, 508 psl., kaina 5 dol. Platintojas: A. Gintneris, 3221 W. 61 Street, Chicago, 111. 60629.

BALPAS. Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo 25 metų darbo apžvalga. Redagavo dr. D. Jasaitis, red. patarėjas kun. Pr. Geisčiūnas. Išleido BALFas, Brooklyn, N.Y., 1970. 287 psl., kaina 3 dol.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ ROMOS KATALIKŲ PARAPIJA. Pirmojo dešimtmečio (1959-69) istorija. Redagavo redakcinė komisija (kun. dr. J. Gutauskas ir kt.), išleido Delhi, Ont., lietuvių parapija. Gausiai iliustruotas leidinys, 116 psl.

Danutė Brazytė-Bindokienė : MIESTE NESAUGU. Premijuota apysaka jaunimui. JAV LB Kultūros fondo leidinys nr. 44, Čikaga 1970. Viršelis ir iliustracijos J. Eidukaitės. 169 psl., kaina 3 dol.

L. Vaičiūnienė: NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS MOKYTOJAS IR JO DARBO APLINKYBĖS. Išleido Chicagos Lietuvių literatūros draugija. 69 psl., kaina 1 dol. Tai atspaudas iš "Naujienų" 1970.II.9-21.

Bronius Budriūnas: LIETUVIO GIESMĖ mišriam chorui, premijuota PLB valdybos tautinių giesmių konkurse 1968. JAV LB Kultūros fondo leidinys nr. 47, Čikaga 1970. Gaidos. Kaina 50 ct.

ELENCHUS sacerdotum Iituanorum in variis statibus pro a. D. 1970. Redagavo kun. dr. T. Narbutas, išleido Kunigų Vienybė, Putnam, Conn., 1970. 63 psl.

LIETUVIAI KUNIGAI 1966 JAUNIMO METAIS. Paruošė kun. K. Žemaitis, ASS filisterių skautų s-gos lėšomis išleido Jaunimo žygio už tikėjimo laisvę komitetas, Euclid, Ohio, 1970. 20 puslapių leidinukas, pateikiąs lietuvių parapijų ir kunigų Lietuvoj ir užsieny statistiką.

Vydūno Fondo (skautų) KALĖDINIŲ sveikinimų atvirutės, kurias sukūrė dail. A. Sutkuvienė (5) ir dail. V. Ramonis (1). 12 atviručių kaina 1.50 dol.

LIETUVIŲ SPAUDOS METRAŠTIS 1968. Red. J. švedas, paruošė Užsienio lietuvių bibliografijos tarnyba (dr. Z. Ašoklis, J. švedas ir J. Valaitis). JAV LG Kultūros fondo leidinys nr. 48. Čikaga 1970. 117 psl., kaina 2 dol.
ŠVIETIMO GAIRĖS, nr. 3(77), 96 psl., red. P. Maldeikis. 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai