Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
LEIDĖJAI Į SKAITYTOJUS PDF Spausdinti El. paštas
LEIDĖJAI Į SKAITYTOJUS
Baigiantis metams, Aidų leidėjai — pranciškonai — nori atskleisti savo rūpestį skaitytojams. Skaitytojai yra žurnalo gyvybės saugotojai ir leidėjų artimiausi talkininkai. Su jais miela atvirai kalbėti.

Aidai Amerikoje jau eina 21 metus. Eina be sutrikimų tiek redakciniu, tiek įinansiniu atžvilgiu. Dirstelėjus į praeitį, kai mūsų žurnalui buvo pranašaujamas labai trumpas amžius, 21 metai Amerikos sąlygose atrodo tikras laimėjimas. Jis teikia džiaugsmo leidėjams, redaktoriams, bendradarbiams ir skaitytojams. Tokio amžiaus sulaukta visų bendru triūsu.

Leidėjai nevargino lietuviškų šelpimo institucijų įinansinės paramos prašymais Aidams. Stengtasi išsilaikyti savom jėgom labiausiai iš prenumeratos mokesčio. Praėjusiais metais prieita prie kritiško liepto galo, nes smarkiai pakilo spausdinimo medžiagos ir darbo kainos. Tai buvo atviriausiai atskleista lietuvių visuomenei. Norint išsaugoti žurnalo gyvybę prenumeratos mokestis pakeltas iki 10 dol. metams.

Leidėjai jaučiasi laimingi, kad Aidų skaitytojai suprato sunkumus ir palankiai priėmė naują prenumeratą. Tai išgelbėjo Aidus, ir leidėjai vėl šviesiau gali žvelgti į ateitį. Reikia tik, kad, baigiantis metams, vėl suplauktų prenumeratos pajamos. Su šiuo numeriu visi skaitytojai gauna prenumeratos lapelius su prašymu atsiųsti 10 dol., o jei kas gali, tapti garbės prenumeratoriais su 20 dol. auka arba dar didesniu įnašu. Jokio kito prašymo leidėjai neturi savo žurnalo skaitytojams.

Nenorime prarasti nė vieno prenumeratoriaus. Nuoširdžiausiai prašome visus skaitytojus, ypač gi tuos, kurie nėra atsilyginę net už kelis metus, atsilyginti ir pasilikti su mumis Aidų leidimo garbingame žygyje. Aidų misija bus tinkamai įvertinta lietuvių kultūros istorijoje. Be mėnesinio kultūros žurnalo Amerikos bei pasaulio lietuviai jaustųsi nusilpę ir tautiniai pavargę. Bendrom jėgom ryžtingai ženkime į 1971 metus.
AIDŲ LEIDĖJAI


PADĖKA
Aidų leidėjai nuoširdžiai dėkoja Čepėnų šeimai, kuri pagerbdama savo giminaičio, kun. dr. J. Čepėno, 90 m. amžiaus ir 65 m. kunigystės sukaktį, mūsų žurnalui paremti skyrė 250 dol. Tarpininkavo ir auką atsiuntė prof. Pranas Čepėnas.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai