Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
A. R.-D. — Pernai metų veikloje pasidairius .................................................. 1
Kazys Bradūnas — Ir nebijok, Penktadienio vakarą, čiur-
lioniškoji fuga, Strazdas, Ilgesys (eil.)  ........................................................... 10

Vincas Trumpa — Mykolas Biržiška ir Vilnius  ........................................... 12
Dalia Kučėnienė — Sombra (eil.)  .................................................................... 14
D r. Jurgis Gimbutas — Senosios lietuvių kaimo statybos
savybės ir jų reikšmė  ......................................................................................... 15

Paulius Jurkus — Žvaigždė (Iš Vilniaus legendų ciklo) ............................. 24
J. Aistis— Milfordo gatvės Elegijos  ................................................................ 27

KŪRYBOS PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
J. Aistis — Aukos taurė (Stasys Santvaras)  .................................................... 28
P r. Pauliukonis — Penktieji metai atsiminimų įvykių švie-
soje (Kipras Bielinis: Penktieji metai)  ............................................................ 29


MENAS
P. Jurkus — Dail. V. Kasiulio paroda New Yorke  ....................................... 34
J. Vaitkūnas — Dėl tautinio stiliaus architektūroje  ..................................... 34

RELIGINIS GYVENIMAS
Ben. Babrauskas — Gyvosios lietuvybės pavyzdys  ................................... 35

VISUOMENINIS GYVENIMAS
K. S. Karpius — Ar kultūra smunka — Kur lietuviai stovi? ....................... 37
Arūnas Liūlevičius — Lietuvių studentų sąjungos suva-
žiavimas Čikagoje  ............................................................................................. 38
Įvykiai  .................................................................................................................. 39


ILIUSTRACIJOS
žiema (Vytauto Maželio nuotr.) viršelių 1 p.
A. Vitkauskaitė - Merker — Pajūryje 5
Žiema (Vytauto Maželio nuotr.) 8
Albinas Elskus — Vinjetė 10
Prof. Mykolo Biržiškos nuotrauka 13
Lietuvos kaimo architektūros pavyzdžiai (iš dr. J. Gimbuto rin-
kinio) 15 . 23
Paulius Jurkus — Vinjetės 24, 26
Dail. Adomas Varnas — Prel. Igno Albavičiaus portretas
(piešinys) 37


Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

JANUARY , 1963
AIDAI -ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport, Maine and at additional mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai