Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Santvaras: AUKOS TAURE. Penktoji lyrikos knyga. Lietuvių Enciklopedijos leidykla, Bostonas, 1962 m. 152 p.
Vladas Šlaitas: BE GIMTO MEDŽIO. D. Britanijos Lietuvių Sąjungos leidinys. Londonas, 1962 m. 43 p.
Pranys Alšėnas: 1000 ŠYPSNIŲ. Juokų rinkinys. Išleido Immaculata, Putnam, Conn. 1962 m. 272 p. Kaina $3.00.
COMMENTATIONES BALTICAE. VIII-IX. Bonn 1962. 446 p.
ATGARSIAI. Venezuelos Lietuvių Savišalpos Bendruomenės dvimėnesi-nis leidinys Nr. 11, 1962 m. Leidžia Caracas apylinkės valdyba. 40 p.
MODERN STORIES FROM MANY LANDS. Edited by Clarence R. Dee-ker and Charles Angoff. Manyland Books, No. 4 316 p. $5.00
šioj antologijoj įdėtos novelės šių tautų autorių: austrų, čiliečių, graikų, indonezų, indų, izraelitų, italų, japonų, olandų, filipinų, turkų, amerikiečių. Iš Baltijos tautų nieko neįdėta, lygiai kaip nėra vokiečių, prancūzų, anglų, rusų ir kitų.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai