Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Andrius   Baltinis — Kultūros politika Amerikos ir
Kanados lietuvių  II   Kultūros Kongrese ...................................................................... 41

II-jo Kultūros Kongreso programa .................................................................................  44
P. Gaučys — Kultūros Kongreso atidarymo kalba .....................................................  46
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių kultūrinio veikimo gairės ........................................... 48
Dr. Jonas Balys — Dainų tyrimo klausimai  ................................................................  60
J. Kajecko, Lietuvos atstovo, kalba ................................................................................  65
Vincentas Liulevičius — Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai ........................ 67

KŪRYBOS   PASAULY
L. A. — II Kultūros Kongresas ......................................................................................... 36

MOKSLAS
V. Liulevičius — Istorijos sekcija .................................................................................... 78

MENAS
S t. Goštautas — Dailės paroda ir lietuvių menas ........................................................ 79
S. G. — Architektūros sekcijos apžvalga ........................................................................ 83

VISUOMENINIS GYVENIMAS
J. P. — Spaudos sekcija ...................................................................................................... 85
Jonas   Kardelis — Mūsų išeivijos periodinės spaudos pokario nueitasis kelias .. 86
J.   Miklovas — Lietuvos gyventojų pageidavimai išeivijos spaudai ......................  88

ILIUSTRACIJOS
Numeris iliustruotas Kultūros Kongreso vaizdais ir dailės bei architektūros parodų eksponatų nuotraukomis. Viršelyje — Laisvės paminklas Jaunimo Centro kiemelyje. — J. Kidyko, S. J. nuotrauka.

ŠIS "AIDŲ" NUMERIS SKIRIAMAS II KULTŪROS KONGRESUI
Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

FEBRUARY, 1963
AIDAI - ECHOES, cultural  magazine published  monthly, except July and August,  by the Franciscan  Fathers,  Kennebunkport,  Maine. Subscription $6.00,  single copy 60c.  Second-class postage  paid  at  Kennebunkport,  Maine  and  at additional   mailing  offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai