Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
AIDAI SKIRIA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ PDF Spausdinti El. paštas
žurnalas "Aidai", leidžiamas Pranciškonų, skiria premiją už lietuvių mokslo veikalą, išspausdintą atskira knyga ar periodinėje spaudoje 1960 ir 1961 metais.
2.    Premija, $500.00 sumoje skiriama už humanistinių mokslų veikalą (teologijos, filosofijos, literatūros mokslų ir meno mokslo, istorijos, kalbotyros, geografijos, archeologijos, folkloro, visuomeninių mokslų ir k.), parašytą lietuvių kalba.
3.    Premija nebus skaldoma tarp atskirų autorių.
4.    Mirusių autorių veikalai nebus vertinami.
5.    Autoriai arba leidėjai veikalus komisijai atsiunčia ligi 1963 metų kovo 1 dienos "Aidų" redakcijos adresu: A. Vaičiulaitis, 4757 East Avenue, S. E. Washington 28, D.C. Pažymėti, kad tai siunčiama premijos komisijai.
6.    Premijai galima siųsti ir suminėtų mokslų srities rankraščius.
7.    Vertinimo komisija: Antanas Bendorius, Vaclovas Čižiūnas, dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., Pranas Naujokaitis, dr. Antanas Vasys.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai