Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Dr. Jonas Puzinas — MŪSŲ kultūriniai uždaviniai ir jų vykdymas ......................... 89
Fizinio lavinimo sekcijos rezoliucijos  ............................................................................. 92
Muzikos sekcijos rezoliucijos ............................................................................................ 98
Vincas Liulevičius — Amerikos lietuvių kultūriniai laimėjimai ................................ 99
Benys   Babrauskas — Lietuvis rašytojas Amerikoje ir jo knyga ............................. 106
Lituanistinių mokslų sekcijos rezoliucijos ................................................................... 108
Antrojo JAV ir Kanados lietuvių Kultūros Kongreso rezoliucijos ........................... 116

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
J. Š. — Literatūros sekcija ................................................................................................. 118
Dr. Jonas Grinius — Lietuvių literatūros tematinės problemos ............................... 118
Literatūros sekcijos nutarimai ......................................................................................... 123

RELIGINIS GYVENIMAS
O. B. — Lietuvybės išlaikymo parapijose sekcija ....................................................... 124

MOKSLAS
A. Rinkūnas —Lituanistinio švietimo problemos ....................................................... 126

MENAS
Vladas Jakubėnas — Lietuviškos simfonijos koncertas ............................................ 128

 VISUOMENINIS GYVENIMAS
Jonas Čiuberskis — Koreferatas prie J. Kardelio paskaitos ....................................... 131
Leonardas Šimutis — Periodinės spaudos ir laikraštininkų ateities uždaviniai ... 132
Stasys Pieža — Lietuvos reikalų ir mūsų kultūrinių temų
kėlimas pasaulio spaudoje ............................................................................................... 134

V. Zalatorius — Koreferatas prie St. Piežos paskaitos ................................................ 135

ILIUSTRACIJOS
Numeris iliustruotas Kultūros Kongreso bei koncerto vaizdais ir dailės parodos eksponatų nuotraukomis. Viršelyje — Kryžiaus keliai pranciškonų vienuolyno Kennebunkporte kieme (detalė). Architektas — J. Mulokas, keraminiai paveikslai V. Kašubos.

ŠIS "AIDŲ" NUMERIS SKIRIAMAS II KULTŪROS KONGRESUI
Likusi Kultūros Kongreso medžiaga bus įjungta j bendruosius žurnalo numerius.

Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

MARCH, 1963
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published  monthly,  except July and August,  by the Franciscan  Fathers,  Kennebunkport,  Maine. Subscription $6.00,  single copy 60c.  Second-class postage paid at Kennebunkport,  Maine and at additional  mailing offices

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai