Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Simas   Sužiedėlis — Lietuvių tautos likimas ............................................................ 329
Juozas Mikuckis — Ekstazė, Melancholiška elegija, žiedais pavasaris (Eil.) ...... 335
Vincas   Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą .......................... 336
Vaclovas Čižiūnas — Mūsų politinės vienybės ir strategijos  klausimu .............. 345
Kotryna  Grigaitytė — Apmąstymai, Sargybos, Medis, Melas (Eil.) ...................... 353
Dr. Jonas Grinius — Lietuviai studentai dabartinėj Lietuvos literatūroj ............. 354
Pranas Pauliukonis — Amerikos lietuvių istorija kaip  tautinio
auklėjimo priemonė  ....................................................................................................... 358


KŪRYBOS   PASAULY
KNYGOS IR ŽURNALAI
Pr. Naujokaitis — Angelai ir nuodėmės (R. Spalis) ................................................. 365
Dr. Jonas Balys — Lietuvių tautosakos apybraiža  .................................................. 366
V. Trumpa — Sociologo žvilgsnis j dr. Vincą Kudirką  .......................................... 368
V.   Gidžiūnas — Rusu kultūros vadovėlis ..............................................................  369

MENAS
St. Goštautas — Georges Braque ................................................................................. 369
Mikas Šileikis — Dail. A. Virkau paroda Gres galerijoje ....................................... 370

VISUOMENINIS GYVENIMAS
A. Rinkūnas — žvilgsnis į antrąjį PL Bendruomenės seimą .................................. 371
A. M.  V. V. — Vienybės svarstymai   .........................................................................  373
Kun.   P.   Celiešius  —   Lietuvių Kunigų Vienybės seimas New Yorke ............. 375
PASTABOS: A. Baltaragis — Dar apie numaironintą Maironį .............................. 376
Įvykiai ................................................................................................................................ 376

ILIUSTRACIJOS
Jonas  Rimša — Cirkas (Aliejus)      viršelių    1 p.
K.  žoromskis — šv. Jurgis         33J
A.  M o n č y s — Paukštė            334
V.  V i j e i k i s — Vinjetė            33f»
E. M.  Riomeris — Antano Strazdo portretas         339
Antano Strazdo poezijos teksto faksimilė         342
Vilnius 19 a. pradžioje         344
Paulius Jurkus — Parkas            348
Georges Braque — Studija            352
T. Valius — Vinjetė         354
Kryžius Dainavos stovykloje            361
Georges Braque nuotrauka            371
PL Bendruomenės seimo nuotraukos      373    - 374
A.  Marčiulionis — Kristus      viršelių    4 p.

Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

OCTOBER, 1963
AIDAI - ECHOES, cultural  magazine published  monthly, except July and August,  by the Franciscan  Fathers,  Kennebunkport,  Maine. Subscription $6.00,  single copy  60c.  Second-Class postage paid  at  Kennebunkport,  Maine  and  at additional   mailing  offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai