Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
Arūnas  Liulevičius — Antrasis Vatikano susirinkimas ir
Bažnyčios atsinaujinimas ...................................................................................... 377

Benediktas   Rutkūnas — Tikiu (Eil.) ................................................................. 383
Feliksas Jucevičius — Būties sklaida ir antikinės filosofijos samprata  ...... 384
Faustas  Kirša — Mažoji karalija, žavus abstraktas, Užgeso akys (Eilj) ....... 391
Dr. Jonas Grinius — Lietuviai studentai dabartinėj Lietuvos literatūroj  ..  390
Antanas Tulys — Velnio laiškas .......................................................................... 395
Vincas   Maciūnas — Pluoštas dokumentų apie Antaną Strazdą ................. 404
Stasys  Goštautas — Adomas Galdikas .............................................................. 411

KŪRYBOS   PASAULY
LITERATŪRA
A. V. — Nobelio laureatas Giorgos Seferic .......................................................  414

MOKSLAS
J.  Bertulis — Iš lietuvių kalbos sinonimų ......................................................... 415

MENAS
Antanas Nakas — Aldonos Stempužienės rečitalio debiutas ........................ 417

VISUOMENINIS GYVENIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės darbo keliu (valdybos pareiškimas) ...... 418
Domas Jasaitis — Antanas Tulys ......................................................................... 419

PASTABOS
Antanas  Musteikis — Akmenėliai svetimuose daržuose .............................. 423
ĮVYKIAI ................................................................................................................... 424

ILIUSTRACIJOS
šis "Aidų" numeris iliustruotas dail. Adomo Galdiko kūrinių nuotraukomis, minint jo 70 m. amžiaus sukaktį. Visos nuotraukos Vytauto Maželio. — Viršelio 1 p. — Gėlės (tempera)

Redakcija straipsnius taiso ir trumpina savo nuožiūra

NOVEMBER, 1963
AIDAI - ECHOES, cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, Kennebunkport, Maine. Subscription $6.00, single copy 60c. Second-class postage paid at Kennebunkport,  Maine and at additional  mailing offices.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai