Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Premija prof. dr. Zenonui Ivinskiui PDF Spausdinti El. paštas

Gruodžio 14 d. Brooklyne "Aidų" mokslo premija 500 dol. paskirta prof. dr. Zenonui Ivinskiui už veikalą rankrašty "Lietuvių tautos istorija", I tomas. Vertinimo komisiją sudarė: Antanas Bendorius, Vaclovas Čižiū-nas, dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., Pranas Naujokaitis ir dr. Antanas Vasys. Vertinta 1961 -1962 m. išleistos mokslinės knygos bei premijai atsiųsti rankraščiai.
Premijuotasis veikalas apima 310 mašinėle rašytų puslapių ir nušviečia mūsų tautos istoriją nuo seniausių laikų iki 1447 m. Iš viso bus 3 tomai. Pirmasis tomas, kuris dabar atžymėtas "Aidų" premija, susideda iš plataus įvado (5-69 p.), padalyto į du skyrius: Rytų Pabaltijo gyventojų priešistorinė kultūra ir Lietuviai iki Lietuvos valstybės pradžios. Toliau kalbama apie Lietuvos valstybės iškilimą ir jos suklestėjimą (1200-1477). Veikalas stipriai dokumentuotas pirminiais šaltiniais, pateikiama nežinomos medžiagos, daugelis istorinių įvykių iškeliama naujoj šviesoj. Kai šiuo metu okupuotoje Lietuvoje iškreipiama mūsų tautos praeitis, šis veikalas įgyja ypatingos reikšmės.

Nuo 1949 m. prof. Zenonas Ivinskis gyveno Romoje, archyvuose rinkdamas Lietuvos kultūros istorinę medžiagą, šiemet jis dėsto istoriją Bonnos universitete ir dirba Baltų Institute.

"Aidų" mokslo premiją jis gauna jau antrą kartą. 1955 m. prof. Zenonui Ivinskiui ji buvo duota taip pat už veikalą rankrašty — Merkelis Giedraitis ir jo laikų Lietuva.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai