Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
A. Rinkūnas — KREGŽDUTE, I, II dalis, IV laida, 2 knygos. I dalis 118 p., kaina $2.50; n dalis 196 p., kaina 3 dol. Iliustravo T. Valius. Išleido Spaudos B-vė "žiburiai", Torontas, 1963 m.
Ignas Sakalas — LIETUVOS VYČIAI AMERIKOJE. Vyčių organizacijos 50 m. veiklos istorija. Spaudė "Draugo" spaustuvė Čikagoje. 1963 m., 160 p. Gražiai įrišta.
Jonas Vėgėlis — VISGAILIS. Poema. 242 p. Spaudė Immaculata spaustuvė. Putnamas, 1963 m. Kaina 3 dol.
Joseph Ehret — PERSOENLICH-KEIT UND MASSE IN DER GESCHICHTE. Išleido Verlag für Recht und Gesellschaft, Basel, 1962 m. 58 p.
(VI_ Kvietkelis: IŠLAISVINTOSIOS LIETUVOS ŪKIS. "Tėviškės Aidų" leidinys. Melbourn, 1962 m. 31 p.
TAU, JAUNOJI LIETUVA. Redagavo Vladas Mingėla. Išleista Detroito Dariaus - Girėno Klubo aukomis. Detroitas, 1963 m.
Waldraut Villart: MILJA. Romanas. Stahlberg Verlag. Karlsruhe. 299 p.
JAUNYSTĖS ŽIEDAI. Moksleivių Metraštis, 1962-63 m. Išleido Čikagos Augštesniosios Lituanistikos mokyklos tėvų komitetas. Redagavo Šarūnas Valiukėnas, Kristina Grabauskaitė, Vytautas Nakas, Mirga Pakalniškytė. Metraščio globėjas — Juozas Masilionis. 231 p. Kaina 2 dol.
Vytautas Vaitiekūnas: A SURVEY OF DEVELOPMENTS IN CAPTIVE LITHUANIA IN 1962. Published by the Committee for a Free Lithuania, New York, 1963. 71 p.

 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai