Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
Turinys PDF Spausdinti El. paštas
1918 Vasario 16  ........................................................................................................  49
Algirdas J. Kasulaitis — Valstybingumas politinės emigracijos fone  ..................... 50
Leonardas Andriekus — Eilėraščiai  ......................................................................... 55
Kalpas Uoginius — Kūrėjus-savanorius prisimenant ............................................... 58
Kipras Petrauskas ...................................................................................................... 60
Juozas Brazaitis — Nepriklausomos Lietuvos literatūra ......................................... 62
Paulius Rabikauskas — Gedimino laiškai  ............................................................... 69
Dr. Pr. Skardžius — Dėl kai kurių mūsų tikrinių vardų aiškinimo .......................... 74
Kęstutis Gaidziūnas — Eilėraščiai ............................................................................ 77
žvilgsnis į 1967 metus ................................................................................................. 78

IS MINTIES IR GYVENIMO
Juozas Kojelis — Lietuvos laisvės kovos metai  ...................................................... 84
Juozas Girnius — Kun. St. Yla — gyvenimo teologas .............................................. 85
S. Makaityte — Įspūdžiai iš studentų suvažiavimo .................................................. 87
Rimvydas Šliažas — Hochhutho drama apie Churchillį ........................................... 88
Mūsų buityje ............................................................................................................... 89

KNYGOS
Andrius Sietynas — Trečioji Pradalgė .....................................................................  91
Alaušius — Iš memuarinių knygų ............................................................................  94
Dr. P. Rėklaitis — Nauji vokiečių pasakojimai iš netolimos Lietuvos
praeities (E. Josephi ir W. Scheu) ............................................................................  95


Viršelio 1 psl. — Rūpintojėlis (žemaičių liaudies skulptūra)
Šis numeris iliustruotas dail. A. Stasiulevičiaus Vilniaus vaizdais, dail. V. Igno vinjete (psl. 83), K. Petrausko, kun. St. Ylos ir J. Matulionio atvaizdais, Čikagos kūrėjų-savanorių posėdžio nuotrauka.
Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122


Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 0212 Administracijos adresas: 680 Bushwick Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221


FEBRUARY, 1968

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Fathers, 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y., 11221. Subscription $7.00; 70*. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai