Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
ATSIŲSTA PAMINĖTI PDF Spausdinti El. paštas
Alexander Kurschat: LITAUISCH -DEUTSCHES WOERTERBUCH — LIETUVIŠKAI - VOKIŠKAS ŽODYNAS. I tomas. Redagavo W. Wissmann ir E. Hofmann, bendradarbiaujant Arminui Kuršaičiui ir Hertai Krick. Išleido Vandenhoeck & Ruprecht leidykla Göttingene 1968. 736 psl., drobiniais viršeliais, kaina DM 170.00.

Algirdas M. Budreckis: THE LITHUANIAN NATIONAL REVOLT OF 1941. Išleido J. Kapočius Bostone 1968. xvi-)-148 psl., kietais viršeliais, kaina nepažymėta.
Antanas Gustaitis: IR ATSKRIDO JUODAS VARNAS. Antrasis leidimas eilėraščių rinkinio, už kurį autoriui buvo paskirta LRD 1966 premija. Išleido A. Mackaus knygų leidimo fondas Čikagoj 1968. 126 psl., kietais viršeliais, kaina 4 dol.

Laimutis Švalkus: DIENŲ SŪKURIUOS. Eilėraščiai. Išleido "šaltinis" Nottinghame, Anglijoj 1968. 62 psl., kaina 1 dol.

Pranas Imsrys: TĖVIŠKĖLĘ AŠ REGIU. Eilėraščiai vaikams. Iliustravo Aida Vekterytė. Išleista Clevelande 1968. 40 psl., kaina 1 dol.

Janina Narūne: BERNSTEINCHEN. Tai legenda "Gintarėlė", B. Girdvainytės išversta j vokiečių kalbą. Spalvotos iliustracijos VI. Stan-čikaitės. Išleido Rev. A. Bernatonis, spausdinta Medelline, Kolumbijoj. Didelio formato 24 psl., kaina 1 dol.

Mykolas Vaitkus: NEPRIKLAUSOMYBĖS SAULĖJ. 1918-1940 atsiminimai. VI tomas, II dalis. Išleido Nida Londone 1968. 280 psl., kaina nariams — minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 3 dol., nenariams — 25% daugiau.

Kazimieras Barėnas: ATSITIKTINIAI SUSITIKIMAI. Beletristikos rinkinys. Autoriaus lėšomis išleista Londone 1968. 220 psl., kaina 2.50 dol.

Paulius Jurkus: ANT VILNELĖS TILTO. Vilniaus legendos. Aplankas ir piešiniai autoriaus. Išleido Liet. knygos klubas Čikagoj 1968. 200 psl., kaina 2.50 dol.

Alė Rūta: PRISIKĖLIMAS. Romanas. Išleido Nida Londone 1968. 206 psl., kaina nariams — minkštais viršeliais 2 dol., kietais — 3 dol., nenariams — 25% daugiau.

O. Nendrė: AIDAS TARP DANGORAIŽIŲ. Romanas. Išleista Čikagoj 1968. 366 psl., kaina 5 dol.
Povilas Laurinavičius: BE DRUSKOS. Romanas. Aplankas M. Laurinavičienės. Išleido Chicagos Lietuvių literatūros draugija 1968. 404 psl., kaina minkštais viršeliais 3 dol., kietais — 4 dol. Sukrauta "Naujienose".

Vytautas Kavolis: NUŽEMINTŲJŲ GENERACIJA. Egzilio pasaulėjautos eskizai. Išleido Santara - Šviesa A. Mackaus knygų leidimo fondo lėšomis Clevelande 1968. 80 psl., kaina 2 dol.

LAISVĖS VILTIS. Moksleivių metraštis 1967-68, išleistas Čikagos aukštesniosios lituanistikos mokyklos tėvų komiteto. Red. V. Beleška, B. Lie-ponytė ir A. Šaulytė, red. komisija V. Bilaišytė, D. Danilevičiūtė ir A. Viktorą, metraščio globėjas J. Masilionis.
Spausdinta Clevelande 1968. Leidinys iliustruotas. 248 psl., kaina 3 dol.

Ebba Čeginskas: DIE BALTISCHE FRAGE IN DEN GROSSMAECHTE-VERHANDLUNGEN. Atspaudas iš Commentationes Balticae XII/XIII, 2. Bonn 1967. 74 psl.

Paulius Rabikauskas: MEDŽIAGA SENOJO VILNIAUS UNIVERSITETO ISTORIJAI. Atspaudas iš LKMA Metraščio III. Roma 1967. 46 psl.

Alfonsas šešplaukis: RELIGINIS PRADAS MAIRONIO KŪRYBOJE. Atspaudas iš LKMA Metraščio III. Roma 1967. 88 psl.

LSDP UŽSIENIŲ DELEGATŪROS VEIKLOS GAIRES (priimtos 1967. IX.16-17 suvažiavime). Išleista Londone 1968. 24 psl.

VARPAS. Nr. 8, 1968. Red. A. Ku-čys. 208 psl. šis numeris skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 50 metų sukakčiai. Numeryje rašo J. Pajaujis, K. Škirpa, A. Novickis, J. Audėnas, K. Karvelis, V. Sruogienė, Pr. Čepėnas ir kt.

MŪSŲ SPARNAI. Nr. 24, 1968. Turiny kun. S. Neimano, kun. A. Tra-kio, M. Naubaro ir kt. straipsniai.

AKIRAČIAI, "atviro žodžio mėnraštis", Nr. 1 ir 2, 1968.

TREJI VARTI. Nr. 9, 1968. Iš lietuvių autorių šiame numery išversta J. Girniaus paskaitos Kultūros kongrese ištraukos.

Sister Mercedes: COLOR SLIDES. 40 skaidrių rinkinys su 4 psl. paaiškinamuoju tekstu. Išleido Liet. foto archyvas (2345 West 56 St., Chicago, 111. 60636), kaina 12 dol.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai