Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Vaclovas Čižiūnas — Jaunimo problema lietuviškoje išeivijoje ............. 1
Kazys Bradūnas — Čiurlioniškoji fuga (eil.) ............................................ 7
Vincas Trumpa — Kovotojai ir kolaborantai . ........................................  9
Faustas Kirša — 5 eilėraščiai  ................................................................ 17
Jeronimas Kačinskas — Vytautas Bacevičius ...................................... 18
A. Rimvydas ir J. Alaušius — Žvilgsnis į 1965 metus ........................... 20

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
Dr. Ign. Urbonas — Vyskupas J. Labukas-Matulaitis .......................... 35
Juozas Kojelis — Žvilgsnis į jaunimo žurnalus ....................................... 37
K. R. — Francois Mauriac ir De Gaulle ................................................ 38
Vytautas Bagdanavicius, M.I.C. — Pirminio žmogaus religija ............. 39
Dr. P. Rėklaitis — Nevertinama Europos lietuvių veikla ..................... 41
Mūsų buityje  ........................................................................................... 41


KNYGOS
Titas Alga — Naujas veidas vaikų literatūroje — Minelga .................. 45
J. Grinius — P. Orintaite apie Salomėją Neri .......................................  46
Atsiųsta paminėti ..................................................................................... 46

Viršelio 1 psl. — J. Rimša: Inkų prisiminimas (aliejus)

Vinjetės 424 ir 426 psl. — V. Igno

Šis numeris iliustruotas M. K. Čiurlionio, J. Rimšos, V. Petravičiaus,    A.
Petrikonio ir Br. Murino kūrinių nuotraukomis. Be to, V. Bacevičiaus, vysk.
J. Labuko-Matulaičio ir Jaunimo kongreso rengėjų atvaizdai.


Redaguoja — Juozas Girnius  •  Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221


JANUARY, 1966

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai