Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Stasys Lozoraitis — Lietuvos nepriklausomybė — realus tikslas .............. 49
Albinas Baranauskas — Eilėraščiai .............................................................. 50
Pr. Gaidamavičius — Jaunimas dviejų kultūrų sankryžoje .......................... 53
Mykolas Vaitkus — Pluoštas atsiminimų apie S. Nėrį ................................ 59
Aloyzas Baronas — Smėlio krantas .............................................................. 67
Dr. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M. — Skotizmas ir skotistai Lietuvoje .......... 75
 

IS MINTIES IR GYVENIMO
J. Danielou apie Vatikano II susirinkimo vaisius (vertė Alaušius) ............. 84
Antanas Montvydas — Pranas Domšaitis .................................................... 86
St. Santvaras — Lapinskas, Stempužiene ir Vaznelis plokštelėse .............. 87
K. R. — Šolochovas — Nobelio premijos laureatas ..................................... 91
A. C. Matulis — Lietuviškoji tematika vokiečių "pokarinėje literatūroje . 92
Mūsų buityje ..................................................................................................  93
KNYGOS
Andrius Sietynas — Kazio Almeno debiutas ................................................. 95
Atsiųsta paminėti ............................................................................................ 96

Viršelio 1 psl. — J. Šapkus: Natiurmortas (aliejus, 1963)

Vinjetė 4 psl. V. Igno

Šis numeris iliustruotas Pr. Domšaičio, A. Tamošaičio, J. Šapkaus ir J. Monkutės-Marks kūrinių nuotraukomis; be to, S. Nėries, A. Barono, Pr. Domšaičio, J. Vaznelio ir M. Šolochovo atvaizdai, D. Lapinsko "Mergaitės dalios" premjeros su A. Stempužiene nuotrauka.

Redaguoja — Juozas Girnius    •    Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

FEBRUARY, 1966

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai