Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
Juozas Girnius — Antikomunizmo prasmes klausimu ........... 145
Jurgis Blekaitis — Spektaklis  ................................................ 148
Benediktas Rutkūnas — Eilėraščiai ....................................... 157
Mykolas Vaitkus — Pluoštas atsiminimų apie S. Nerį  ......... 159
Ignas Malėnas — Vaikas—būsimojo charakterio tėvas  ...... 168
Juozas Tininis (verte) — Pasikalbėjimai su rašytojais  .......... 172

IŠ MINTIES IR GYVENIMO
V. Volertas — Išsibarstymas dėl persiorganizavimo ............. 177
J. Pakalnis — Jaunimas laisves kovoje .................................. 178
R. Šliažas — Grasso drama apie Brechtą  .............................. 179
Juozas Lišva — Lietuva Edeno memuaruose  ........................ 180
Mūsų buityje ............................................................................. 183


KNYGOS
Kostas Rauda — Penktoji Šlaito poezijos knyga ................... 187
L. D. — Nauja knyga apie lietuvių tautinį atgimimą .............. 188
Ant. Klimas — Lietuvių kalbos etimologinis žodynas ............ 189
Atsiųsta paminėti  ..................................................................... 192

Viršelio 1 psl. — Viktoras Petravičius: Liūtai prie bažnyčios (1938)

Šis numeris iliustruotas Giedrės Žumbakienės-Jankonytės emalio darbų    nuotraukomis, kurias padarė Algimantas Kezys, S.J. Be to, kan. M. Vaitkaus su F. Kirša, G. Grasso ir VI. Šlaito atvaizdai.


Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122
Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221


APRIL, 1966

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai