Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
NUMERIO BENDRADARBIAI PDF Spausdinti El. paštas
Jurgis Blekaitis (g. 1917), režisierius, poetas. Teatrologiją baigė Vilniaus univ. 1943. Vaidino Vilniaus miesto teatre ir buvo režisierius Vilniaus Vaidilos teatre. Vokietijoj, JAV ir Kanados lietuvių dramos sambūriuose yra surežisavęs ištisą eilę veikalų (paskutinysis jų K. Ostrausko "Duobkasiai" Čikagoj). Kultūros žurnalų bendradarbis. Savo poeziją paskelbė rinkiniu "Vardai vandenims ir dienoms" (1954).

Antanas Klimas (g. 1924), kalbininkas. Studijas pradėjo Vytauto D. univ. Kaune (1941), tęsė Vokietijoj Pabaltijo univ. ir baigė JAV Pensilvanijos univ., įsigydamas daktaro laipsnį (1956). Nuo 1956 profesoriauja Rochesterio univ., kur neseniai buvo atrinktas tarp 14 geriausių dėstytojų. Su W. R. Schmalstiegu ir L. Dambriūnu rengia lietuvių k. vadovėlį lietuviškai nemokantiesiems.

Ignas Malėnas (g. 1900), pedagogas. Mokslus ėjo Kaune, Leipcige ir Hamburge. Mokytojavo "Saulės" ir S. Daukanto mokytojų seminarijose, vėliau M. Pečkauskaitės gimn. Kaune (jos direktorius 1935-38), nuo 1935 dėstė Vytauto D. univ. teologijos-filosofijos fak., o nuo 1941 to paties univ. filosofijos fak. buvo pedagogikos katedros vedėjas. "Lietuvos Mokyklos" žurnalo redaktorius (1936-40), daugelio vadovėlių autorius.

Benediktas Rutkūnas (g. 1907), poetas. Germanistiką studijavo Kauno ir Vilniaus univ., dėstė vokiečių kalbą gimnazijose Lietuvoj ir Vokietijoj. Debiutavo poezijos rinkiniu 1930, vėliau išleido vieną novelių knygą ir tris eilėraščių knygas (paskutinioji iš jų išleista Vokietijoj "Sparnus man meta paukštė" 1947).

Rimvydas šliažas (g. 1936), germanistas. Vasario 16 gimnaziją baigė 1957. Atvykęs į JAV, studijas pradėjo Illinois univ., 1959 persikėlė į Čikagos univ., kuriame 1963 gavo magistro laipsnį ir rengia doktoratą. Dėstė vokiečių k.Indianos univ., dabar yra instruktorius naujame Illinois univ. Čikagoje. Pora metų redagavo "Ateitį" ir dabar yra jos redakciniame kolektyve.

Giedrė žumbakienė-Jankonytė (g. 1940), kurios emalio darbų nuotraukomis šis numeris iliustruotas, yra jaunosios kartos dailininkė, 1961 baigusi Čikagos St. Xavier kolegiją ir nuo to laiko dalyvaujanti parodose lietuviuose ir amerikiečiuose. Pernai rudenį dalyvavo St. Xavier kolegijos meno parodoje.


 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai