Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
1941 birželio 23 ............................................................................................................... 241
Adolfas Damušis — Pavergtųjų pasipriešinimas ir laisvųjų iliuzijos ........................... 242
Algirdas Budreckis — 1941 metų sukilimas ................................................................. 246
Romas Vastokas — Partizanas "Laisvės kovų dainose" ............................................ 253
Ona Lukauskaitė — Eilėraščiai .................................................................................... 257
Vladas Jakubėnas — Traviata ...................................................................................... 259
Kotryna Grigaitytėe — Eilėraščiai ................................................................................ 265
Zenonas Ivinskis — Lietuvos krikšto problema ........................................................... 266
Antanas Vaičiulaitis — Benvcnuto di Giovanni pristato mecenatui savo paveikslą .. 271

IS MINTIES IR GYVENIMO
P. Čičinis —- Pijaus XII denigracija .............................................................................. 274
]. Girnius — Dr. S. A. Bačkis ........................................................................................ 277
R. Viesulas — Igno parodoje ........................................................................................ 278
Vt. Vt. — Septynmetis Sovietų žemes ūkyje ................................................................ 279
Mūsų buityje ................................................................................................................... 279


KNYGOS
A. R. — Nauji baltistikos darbai ................................................................................... 284
Dr. Tomas Žiūraitis, O.D. — Teologiniai veikalai svetimomis kalbomis .................... 285
Atsiųsta paminėti ............................................................................................................ 288

Viršelio 1 psl. — Vytautas Ignas: Triptikas (aliejus, 1965)

Vinjetės 258 ir 273 psl. — V. Igno

Šis numeris iliustruotas nuotraukomis, skirtomis 1941 birželio sukilimo paminėjimui, be to, V. Igno, R. Ingclevičienės ir J. Paukštienės kūrinių nuotraukos, "Traviatos" dviejų scenų nuotraukos, dr. S. A. Bačkio ir prel. P. Juro atvaizdai.


Redaguoja — Juozas Girnius    •     Leidžia — Tėvai Pranciškonai Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122 Administracijos adresas: 680 Bushvvick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221


JUNE, 1966

AIDAI - ECHOES

Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooldyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai