Vytautas Bieliauskas

Kazimieras
Bradūnas

Jonas
Grinius

Paulius
Jurkus

Antanas
Vaičiulaitis

Juozas
Girnius

Leonardas
Andriekus

 
   
 
TURINYS PDF Spausdinti El. paštas
V.Vaitiekūnas — Kultūrinis bendravimas su Lietuva ............ 345
Vl.Šlaitas ir J. Kėkštas — Dedikaciniai eilėraščiai ................354
Vladas Šlaitas — Eilėraščiai.................................................... 355
Pulgis Andriušis — Namai—pragarai (feljetonas) ................. 356
Vladas Jakubėnas — III Dainų Šventė .................................. 358
Zenonas Ivinskis — Kada lietuvių tauta buvo pakrikštyta ... 363
Zefirina Baluočiene — Eilėraščiai .......................................... 367
Antanas Ramūnas — F. W. Focrsteriui mirus ....................... 368

IS MINTIES IR GYVENIMO
J. Girnius — Gen. St. Raštikį prisimenant ............................. 371
A. L. — Protestas universitetuose .......................................... 373
Vincas Vyčinas — Heideggeristų suvažiavimas .................... 374
K. Keblys — Ksenonas nugalėtas .......................................... 376
Mūsų buityje ............................................................................ 377

KNYGOS
Titas Alga — Lietuvių beletristikos antologija ...................... 380
Atsiųsta paminėti ..................................................................... 383

Viršelio 1 psl. — V. Kašubą: Šiluvos Marija (detalė)

Vinjetės 258 ir 273 psl. — V. Igno

Šis numeris iliustruotas Šiluvos koplyčios nuotraukomis, pora nuotraukų iš III dainų šventės.  Be to, F. W. Foersterio ir gen. St. Raštikio atvaizdai.


Redaguoja — Juozas Girnius  Leidžia — Tėvai Pranciškonai

Redakcijos adresas: Dr. J. Girnius, 27 Juliette St., Boston, Mass. 02122

Administracijos adresas: 680 Sushwick Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

OCTOBER, 1966

AIDAI - ECHOES
Cultural magazine published monthly, except July and August, by the Franciscan Fathers, 680 Bushwick Ave., Broooklyn, N. Y. 11221. Subscription $7.00; single copy 70 cents. Second-class postage paid at Brooklyn, N.Y., and at additional mailing offices.
 
 
 
Sukurta: Kretingos pranciškonai